Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt IV Pz 15/22 p-II

POSTANOWIENIE

Dnia 26 września 2022 roku

Sąd Okręgowy w Sieradzu IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

na posiedzeniu niejawnym w składzie:

Przewodniczący: sędzia Sławomir Górny

po rozpoznaniu w dniu 26 września 2022r. w Sieradzu

sprawy z powództwa J. S.

przeciwko (...) Zespołowi (...) w S.

o odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem, ekwiwalent za urlop wypoczynkowy

na skutek zażalenia powoda na pkt 2 postanowienia Sądu Okręgowego w Sieradzu

z 8 sierpnia 2022r., sygn. akt IV Pz 10/22

postanowił:

oddalić zażalenie.

Sygn. akt Pz 15/22 p-II

Uzasadnienie postanowienia z 26.09.2022r.

Wyrokiem z 27.04.2022r., w sprawie z powództwa J. S. przeciwko (...) Zespołowi (...)w S., oddalił powództwo (pkt 1), nie obciążając powoda obowiązkiem zwrotu kosztów procesu (pkt 2).

Rozpoznając zażalenie pozwanego od punktu 2 wyroku z 27.04.2022r., postanowieniem z 8.08.2022r., Sąd Okręgowy w Sieradzu zmienił zaskarżony wyrok w pkt 2 w ten sposób, że zasadził od powoda na rzecz pozwanego 1350zł. tytułem zwrotu kosztów procesu (pkt 1) oraz zasądził od J. S. na rzecz (...)Zespołu (...)w S. 337zł. tytułem zwrotu kosztów postępowania zażaleniowego (pkt 2). Rozstrzygniecie co do pkt 2 Sąd Okręgowy na zapadło na podstawie art. 98 kpc w zw. z §10 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 22.10.2015r. w sprawie opłat za czynności adwokackie (Dz. U. 2015.1800 ze zm.).

Zażalenie na postanowienie zawarte w pkt 2 postanowienia z 8.08.2022r. złożył powód, zgłaszając szereg pretensji wobec pozwanego.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zażalenie jako bezzasadne podlega oddaleniu.

W ocenie Sądu Okręgowego, rozstrzygnięcie Sądu Okręgowego w przedmiocie zwrotu kosztów postępowania zażaleniowego jest prawidłowe i zostało wydane w oparciu o obowiązujące przepisy. Uwzględniając wynik postępowania zażaleniowego, biorąc pod uwagę unormowanie wynikające z §10 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 22.10.2015r. w sprawie opłat za czynności adwokackie (Dz. U. 2015.1800 ze zm.), stawka minimalna za prowadzenie spraw w postępowaniu zażaleniowym, wynosi 25% tej stawki, tj. 1350zł. x 25%, została prawidłowo obliczona.

Mając na uwadze powyższe, zażalenie pozwanej na podstawie art. 385 k.p.c. w zw. z art. 397§3 k.p.c. należało oddalić zazalenie.