Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt I C 391/21

POSTANOWIENIE

Dnia 27 lipca 2022r

Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie w Wydziale I Cywilnym

w osobie Sędziego Agnieszki Kuryłas

po rozpoznaniu w dniu 27 lipca 2022r w Szczecinie

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa : Gminy M. S.

przeciwko : J. T.

o opróżnienie i wydanie lokalu mieszkalnego

postanawia:

1.  oddalić wniosek pozwanego o przywrócenie terminu do wykonania zarządzenia z dnia 02.05.2022 r ,

2.  odrzucić zażalenie pozwanego z dnia 26.04.2022 r na postanowienie z dnia 10.01.2022r .

Sędzia Agnieszka Kuryłas

I C 391/21

UZASADNIENIE

postanowienia z dnia 27 lipca 2022 r

Pozwem z dnia 09 kwietnia 2021 r powódka Gmina M. S. wniosła o nakazanie pozwanemu J. T. , aby opróżnił i wydał jej w stanie wolnym lokal mieszkalny położony w S. przy ulicy (...) . Wniosła nadto o obciążenie pozwanego kosztami procesu , w tym kosztami zastępstwa procesowego .

Odpis pozwu wraz z załącznikami doręczono pozwanemu za pośrednictwem komornika w dniu 19 sierpnia 2021 r .

W odpowiedzi na pozew z dnia 02 września 2021 r pozwany wniósł o oddalenie powództwa oraz o przyznanie mu pełnomocnika z urzędu . W uzasadnieniu wskazał , iż nie jest w stanie ponieść kosztów adwokata bez uszczerbku utrzymania siebie i rodziny .

Postanowieniem z dnia 10 stycznia 2022 r Sąd oddalił wniosek pozwanego o przyznanie pełnomocnika z urzędu . Odpis postanowienia doręczono pozwanemu w dniu 07.02.2022 r , odebrał osobiście .

W dniu 14 lutego 2022 r pozwany wniósł o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia postanowienia z dnia 10 stycznia 2022 r . Wniósł również o zwolnienie go od kosztów sądowych z powodu trudnej sytuacji materialnej .

Postanowieniem z dnia 29 marca 2022 r Sąd zwolnił pozwanego od kosztów sądowych w całości .

W dniu 19 kwietnia 2022 r doręczono pozwanemu odpis postanowienia z dnia 10 stycznia 2022 r wraz z uzasadnieniem oraz pouczeniem o prawie i sposobie złożenia zażalenia .

W dniu 26 kwietnia 2022 r pozwany złożył zażalenie na postanowienie z dnia 10 stycznia 2022 r . Zażalenie dotknięte było brakiem formalnym w postaci braku podpisu ( zresztą jak wszystkie dotychczas składane przez pozwanego pisma ) , dlatego zarządzeniem z dnia 02 maja 2022r wezwano pozwanego do uzupełnienia braków formalnych zażalenia z dnia 26.04.2022 r poprzez jego własnoręczne podpisanie oraz złożenie odpisu zażalenia – w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia .

Skierowana do pozwanego przesyłka zawierająca odpis powyższego zarządzenia wróciła z adnotacją poczty „nie podjęto w terminie” , awizo prawidłowe ( awizowano w dniach 09.05.2022 r i 17.05.2022 r , w dniu 25.05.2022 r przesyłkę zwrócono ) .

W dniu 31.05.2022 r pozwany złożył do akt pismo , w którym poinformował , iż w dniu 31.05.2022 r otrzymał awizo dotyczące przesyłki datowane na dzień 09.05.2022 r . Powołując się na nieprawidłową awizację przesyłki wniósł o prawidłowe ponowne jej doręczenie . Wniósł również o ewentualne przywrócenie terminu do ustosunkowania się do niej . Wskazał również , iż w dniu 25 maja 2022 r odbierał inną , także wadliwie awizowaną przesyłkę , pytał wówczas , czy jest do inna przesyłka , na co otrzymał odpowiedź negatywną .

W związku z powyższym pismem , zarządzeniem z dnia 15 czerwca 2022 r zobowiązano pozwanego do uprawdopodobnienia okoliczności uzasadniających przywrócenie terminu do wykonania zarządzenia z dnia 02.05.2022 r – w terminie 7 dni pod rygorem oddalenia wniosku i odrzucenia zażalenia z dnia 26.04.2022 r . Powyższe zarządzenie pozwany odebrał osobiście w dniu 11 lipca 2022 r .

W dniu 18 lipca 2022 r złożył do tutejszego Sądu pismo , do którego załączył ksero reklamacji dotyczącej nieprawidłowego awizowania przesyłek poleconych przez Pocztę Polską . Nie załączył żadnego dowodu doręczenie powyższej reklamacji adresatowi .

Sąd zważył, co następuje :

Wniosek pozwanego o przywrócenie terminu do wykonania zarządzenia z dnia 02 maja 2022 r nie zasługiwał na uwzględnienie . Natomiast złożone przez niego zażalenia z dnia 26.04.2022r , którego braków formalnych nie usunął w terminie – podlegało odrzuceniu .

Zgodnie z treścią art. 168 kpc , jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności procesowej bez swojej winy , sąd na jej wniosek postanowi przywrócenie terminu .

W myśl natomiast art.169 par.2 kpc w piśmie zawierającym wniosek o przywrócenie terminu należy uprawdopodobnić okoliczności go uzasadniające .

Jak wynika z przepisów cytowanych powyżej , dla uwzględnienia wniosku strony o przywrócenie terminu koniecznym jest uprawdopodobnienie przez nią , że uchybienie terminowi do dokonania czynności procesowej nastąpiło bez jej winy . W literaturze i orzecznictwie utrwalony został pogląd , który w pełni podziela Sąd Rejonowy , że jako kryterium winy i jej braku przyjmuje się obiektywny miernik staranności , a zatem choćby lekkie niedbalstwo strony , jej przedstawiciela ustawowego , pracownika upoważnionego do dokonywania określonych czynności związanych z tokiem postępowania sądowego , czy wreszcie pełnomocnika procesowego daje podstawę do przyjęcia istnienia winy strony / vide : Kodeks postępowania cywilnego , Komentarz tom I pod redakcją K. Piaseckiego , Wydawnictwo C.H. BECK Warszawa 1996 , s. 551 ; postanowienie SN z dnia 29.10.1999 r I CKN 556/98 ,LEX 50702 , postanowienie SN z dnia 12.03.1999 r , I PRN 76/99 , OSNAP 2000/11/431 , postanowienie SN z dnia 22.04.1998 r , I CKN 937/97 , OSNC 1999/1/5 , postanowienie SN z dnia 17.04.1973 r I PZ 23/73 , LEX 14213, postanowienie SN z dnia 12.11.1965 r II CZ 92/65 , LEX 5902/.

Dla oceny, czy powódka zdołała uprawdopodobnić brak swojej winy w uchybieniu terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku należało przeanalizować całokształt okoliczności rozpoznawanej sprawy / por. postanowienie SN z dnia 22.07.1999 r OSNP2000/20/757 /.

W błędzie pozostaje pozwany , iż awizacja skierowanej do niego przesyłki zawierającej zarządzenie z dnia 02.05.2022 r jest nieprawidłowa . Przesyłka została nadana na prawidłowe dane pozwanego i na prawidłowy adres miejsca jego zamieszkania . Prawidłowo była również awizowana w dniach : 09.05.2022 r ( 1 awizo ) i 17.05.2022 r ( 2 awizo ) . Wobec nieodebrania przesyłki z poczty przez pozwanego w terminie 7 dni od daty drugiego awizo , prawidłowo została zwrócona do nadawcy w dniu 25 maja 2022 r . Tym samym doręczenie pozwanemu zarządzenia z dnia 02 maja 2022 r należało uznać za w pełni skuteczne z dniem 25 maja 2022 r . Wobec zaś faktu , iż w zakreślonym terminie 7 dni pozwany nie uzupełnił braków formalnych zażalenia z dnia 26.04.2022 r na postanowienie z dnia 10.01.2022 r ( brak własnoręcznego podpisu , brak odpisu zażalenia ) należało je odrzucić po myśli przepisów art. 397par.3 kpc w związku z art. 373par.1 kpc . Stąd orzeczono jak w sentencji postanowienia z dnia 27 lipca 2022 r.

Na marginesie Sąd Rejonowy wskazuje , iż wobec prawidłowej awiacji przesyłki zawierającej zarządzenie z dnia 02.05.2022 r , nie miała żadnego znaczenia dla rozstrzygnięcia rzekomo złożona przez pozwanego do Poczty Polskiej reklamacja z dnia 18 lipca 2022 r . Pozwany nie przedłożył nawet żadnego dowodu złożenia takiej reklamacji u adresata , a fakt takiego złożenia pozostał gołosłowny . Sąd zauważa również , iż pozwany wiele wysiłku wkłada w nieuzasadnione przedłużanie niniejszego postępowania . Wszelkie składane przez niego pisma dotknięte są brakami formalnymi , prawie wszystkie - w postaci braku podpisu pod pismem . Niniejsza sprawa nie jest sprawą skomplikowaną , a podejmowane przez pozwanego dotychczas działania potwierdzają twierdzenia Sądu zawarte w uzasadnieniu postanowienia z dnia 10 stycznia 2022 r , iż jest on doskonale zorientowany w zasadach rządzących procesem cywilnym , co dodatkowo przemawia za słusznością rozstrzygnięcia zawartego w postanowienia z dnia 10 stycznia 2022 r .

Sędzia Agnieszka Kuryłas