Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt V ACa 213/22

POSTANOWIENIE

Dnia 9 listopada 2022 r.

Sąd Apelacyjny w Katowicach V Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący

Sędzia SA Dariusz Chrapoński

Protokolant

Barbara Franielczyk

po rozpoznaniu w dniu 9 listopada 2022 r. w Katowicach

na rozprawie

sprawy z powództwa

E. K. i H. K.

przeciwko (...) Bankowi (...) Spółce Akcyjnej
w W.

o zapłatę i ustalenie

na skutek apelacji powodów

od wyroku Sądu Okręgowego w Gliwicach

z dnia 19 listopada 2021 r. sygn. akt I C 106/21

p o s t a n a w i a :

uchylić zaskarżony wyrok i umorzyć postępowanie w sprawie.

SSA Dariusz Chrapoński

Sygn. akt V ACa 213/22

UZASADNIENIE

Wyrokiem z dnia 19 listopada 2021 r. Sąd Okręgowy w Gliwicach oddalił powództwo wniesione przez E. K. i H. K. przeciwko (...) S.A. w W. o ustalenie i zapłatę.

W apelacji od tego wyroku powodowie domagali się jego zmiany i uwzględnienia powództwa wraz z kosztami procesu. Pozwana natomiast wniosła o oddalenie apelacji i zasądzenie kosztów postępowania odwoławczego. Na rozprawie apelacyjnej w dniu 9 listopada 2022 r. strony zawarły ugodę sądową, likwidując spór będący przedmiotem niniejszego procesu.

W tej sytuacji zaskarżony wyrok podlegał umorzeniu w części objętej apelacją, a postępowanie w tym zakresie podlegało umorzeniu (art. 386 § 3 w zw. z art. 355 i art. 391 § 1 k.p.c.).