Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt IV U 325/22

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

23 listopada 2022 roku

Sąd Okręgowy w Sieradzu IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący: Sędzia Sławomir Górny

Protokolant: st. sekr. sąd. Ewelina Kubiczak- Kleśta

po rozpoznaniu na rozprawie 23 listopada 2022 roku w Sieradzu

odwołania D. Ł.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Ł.

z 19 maja 2022 r. Nr (...)

w sprawie D. Ł.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Ł.

o podstawę wymiaru składek

zmienia zaskarżoną decyzję i ustala, że D. Ł. nie posiada statusu wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (...) sp. z o. o. za okres od 15 czerwca 2011 roku do 31 grudnia 2021 roku.

Sygn. akt IV U 325/22

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 3 ustawy z 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2021r. poz. 423, ze zm.) oraz art. 82 ust. 1, 2 3 i 5 ustawy z 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 1285 ze zm.), Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Ł. stwierdził, że podstawa wymiaru składek dla D. Ł. na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne jako osoby prowadzącej pozarolniczą działalność wynosi w okresie: od czerwca 2011r. do grudnia 2011r. - 5408,62zł., od stycznia 2012r. do grudnia 2012r. - 5656,62zł., od stycznia 2013r. do grudnia 2013r. - 5816,26zł., od stycznia 2014r. do grudnia 2014r. - 6008,96zł., od stycznia 2015r. do grudnia 2015r. - 6209,14zł., od stycznia 2016r. do grudnia 2016r. - 6421,20zł., od stycznia 2017r. do grudnia 2017r. - 6606,26zł., od stycznia 2018r. do grudnia 2018r. - 7109,86zł., od stycznia 2019r. do grudnia 2019r. - 7607,12zł., od stycznia 2020r. do grudnia 2020r. - 8052,02zł., od stycznia 2021r. do grudnia 2021r. - 8484,76zł.

Nie podzielając powyższej decyzji w/w złożył odwołanie. Wskazywał, że ZUS błędnie założył brak przeniesienia udziałów w spółce, a co za tym idzie, brak waloru spółki jednoosobowej.

W odpowiedzi na odwołanie ZUS wnosił o jego oddalenie.

Sąd Okręgowy ustalił następujący stan faktyczny:

Od 15.12.2003r. D. Ł. zgłosił rozpoczęcie wykonywania działalności gospodarczej (...) NIP (...).

W dniu 20.02.2007r. w KRS została zarejestrowana (...) Sp. z o.o. z/s w C., a od 15.06.2011r. z/s w miejsc. S. . Odwołujący miał: 34 udziały o łącznej wysokości 17.000,00zł. wpis od 20.02.2007 - do 13.06.2010r. (pozostali wspólnicy to J. S. i P. G.); 51 udziałów o wartości 500,00zł. każdy o łącznej wartości 25.500,00zł. wpis od 14.06.2010 - 14.06.2011 (drugi wspólnik to J. S.); 102 udziały o łącznej wartości 51.000,00zł. wpis od 15.06.2011r. D. Ł. w spółce pełnił następujące funkcje: Wiceprezes Zarządu od 20.02.2007 - 14.06.2011 i Prezes Zarządu od 15.06.2011 – 22.05.2013. Od 23.05.2013r. Prezesem Zarządu jest R. G..

W dniu 1.06.2013r. została zawarta umowa darowizny pomiędzy D. Ł. – jako darczyńcą, a S. Ł. – jako obdarowanym. Przedmiotem darowizny było 10 udziałów o łącznej wartości 5.000zł. w Spółce o firmie (...) Sp. z o.o. z/s w D. . Wydanie przedmiotu darowizny nastąpiło 1.06.2013r . Umowa została zawarta w formie zwykłej pisemnej, bez udziału notariusza. W dniu 25.05.2022r., poświadczono notarialnie własnoręczność podpisów umowy darowizny .

W dniu 15.09.2022r., do Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi XX Wydział KRS, został złożony wniosek o zmianę danych (...) Sp. z o.o.

W latach 2013 – 2021, D. Ł. i S. Ł., nie otrzymywali przychodów ze spółki (...) Sp. z o.o. Spółka ta w latach 2013 – 2021, nie dokonywała wypłat w formie dywidendy. Od 1 czerwca 2013 roku, chwili zawarcia umowy darowizny udziałów, S. Ł. ujęty był jako udziałowiec Spółki w księdze udziałów.

Zawierając z bratem umowę darowizny, wnioskodawca chciał zrobić prezent swojemu chrześniakowi, który jest synem brata w-cy - S. Ł..

Od 2013r., S. Ł. jako wspólnik nie pobierał wynagrodzenia, nie wykonywał czynności w spółce. Przychody spółki nie były dzielone, zyski były przekazywane na rozwój spółki. Spółka (...) zajmowała się transportem. Były kupione samochody ciężarowe. Wnioskodawca konsultuje wszystko z bratem. Firmą zarządza głownie D. Ł. (zeznania świadka S. Ł., zeznania w-cy - na nagraniu CD – 000149 – 001214 k. 75, wiosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców spółka z ograniczoną odpowiedzialnością k. 35 – 37, uwierzytelniona kserokopia poświadczenia notarialnego k. 34, uwierzytelniona kserokopia umowy darowizny z 1.06.2013r. k. 30 - 32, księga udziałów (...) Sp. z o.o. k. 29, 41, odpis pełny KRS k. 14 – 19/akta sprawy; pismo z 5.10.2022r. k. 48/akta ZUS).

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie materiału dowodowego zgromadzonego w sprawie i w postępowaniu przed organem rentowym. Fakty związane z przeniesieniem przez D. Ł. na rzecz S. Ł. udziałów w spółce Sąd ustalił na podstawie zeznań wnioskodawcy i świadka S. Ł., którym dał wiarę. Zeznania nie były kwestionowane przez organ rentowy.

Sąd Okręgowy zważył:

Odwołanie zasługuje na uwzględnienie.

Zgodnie art. 82 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 1285 ze zm.), jeżeli osoba prowadząca pozarolniczą działalność uzyskuje przychody z więcej niż jednego tytułu do objęcia obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, o którym mowa w art. 66 ust. 1, składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacana jest z każdego tych tytułów odrębnie.

Zgodnie z art. 82 ust. 3 ww. ustawy w brzmieniu obowiązującym do 31.12.2021 r., jeżeli ubezpieczony prowadzący pozarolniczą działalność uzyskuje przychody z więcej niż jednego rodzaju działalności, składka na ubezpieczenie zdrowotne jest opłacana odrębnie od każdego rodzaju działalności, z zastrzeżeniem ust. 4.

Przedmiotem sporu była ocena, czy D. Ł. należy traktować jako prowadzącego jednoosobowo pozarolniczą działalność gospodarczą i jednocześnie jako wspólnik (...) Sp. z o. o. Organ rentowy wywodził, że w okresie od 15.06.2011 - 31.12.2021, D. Ł. prowadził i uzyskiwał przychody z dwóch rodzajów pozarolniczej działalności tj. pozarolniczej działalności gospodarczej D. Ł. NIP (...) REGON (...) oraz pozarolniczej działalności prowadzonej jako wspólnik jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (...) SP. Z O.O. NIP (...) REGON (...). Sąd nie podziela argumentacji ZUS, że umowa darowizny udziałów z 1.06.2013r., zawarta przez D. Ł. z bratem S. jest nieważna, bowiem nie została zachowana szczególna forma jej zawarcia. Uwzględniając zgromadzony w sprawie materiał dowodowy, należy stwierdzić, że pomimo niezachowania szczególnej formy zawarcia umowy darowizny, zawierając umowę darowizny udziałów z 1.06.2013r., intencją wnioskodawcy było przeniesienie na brata S. udziałów w spółce (...). Własnoręczność podpisów umowy darowizny poświadczono notarialnie w dniu 25.05.2022r., następnie 15.09.2022r., do Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi XX Wydział KRS, został złożony wniosek o zmianę danych (...) Sp. z o.o. Z księgi udziałów (...) Sp. z o. o. wynika, że od 1.06.2013r., S. Ł. był ujawniony jako udziałowiec spółki. Od 2013r., S. Ł. jako wspólnik nie pobierał wynagrodzenia, nie wykonywał czynności w spółce. Przychody spółki nie były dzielone, zyski były przekazywane na rozwój spółki. Firmą zarządza głownie D. Ł., ale wnioskodawca konsultuje wszystko z bratem. W latach 2013 – 2021, D. Ł. i S. Ł., nie otrzymywali przychodów ze spółki (...) Sp. z o.o. Spółka ta w latach 2013 – 2021, nie dokonywała wypłat w formie dywidendy .

Mając na uwadze powyższe okoliczności, na podstawie art. 477 14 §2 k.p.c., Sąd zmienił zaskarżoną decyzję i ustalił, że D. Ł. nie posiada statusu wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (...) Sp. z o.o. za okres od 15.06.2011 – 31.12.2021.