Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II K 750/22

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 20 września 2022 roku

Sąd Rejonowy w Legionowie w II Wydziale Karnym w składzie:

Przewodniczący SSR Anna Szeląg

Protokolant Marta Bobula

w obecności

Prokuratora ----------------

po rozpoznaniu dnia 20.09.2022 r.

sprawy K. Ł. , urodz. (...) w K.

córki H. i E. z d. J.

oskarżoną o to, że: w bliżej nieustalonym dniu, nie później niż 08 maja 2021 r. w bliżej nieustalonym miejscu, a ujawnionym w msc. N., pow. (...), woj. (...) działając w celu osiągnięcia korzyści majakowej wspólnie i w porozumieniu z J. G. oraz innymi nieustalonymi osobami, poprzez wprowadzenie w błąd co do zamiaru wywiązania się z umowy doprowadziła do niekorzystnego rozporządzenia mieniem M. Ż. (1) w ten sposób, że udostępniła swoje dane osobowe celem zarejestrowania numeru telefonu komórkowego o nr 575 963 194, z którego został przesłany do M. Ż. (1) numer rachunku bankowego na który w/wym. pokrzywdzony wpłacił pieniądze w kwocie 890 zł tytułem zapłaty za zakupiony telefon komórkowy marki (...) oferowany na portalu (...), którego w/wym. nie otrzymał; -

tj. o czyn z art.18§3kk w zw. z art.286§1kk

orzeka:

1. oskarżoną K. Ł. uznaje za winną tego, że w bliżej nieustalonym dniu, nie później niż 08 maja 2021 r. w bliżej nieustalonym miejscu, a ujawnionym w msc. N., pow. (...), woj. (...) działając w celu osiągnięcia korzyści majakowej i w zamiarze aby inne dotychczas nieustalone osoby dokonały czynu zabronionego, udzieliła im pomocy w dokonaniu tego czyny, polegającego na wprowadzeniu w błąd co do zamiaru wywiązania się z umowy i doprowadzenie do niekorzystnego rozporządzenia mieniem M. Ż. (1) w ten sposób, że udostępniła swoje dane osobowe celem zarejestrowania numeru telefonu komórkowego o nr 575 963 194, z którego został przesłany do M. Ż. (1) numer rachunku bankowego na który pokrzywdzony wpłacił pieniądze w kwocie 890 zł tytułem zapłaty za zakupiony telefon komórkowy marki (...) oferowany na portalu (...), którego nie otrzymał i czynem tym oskarżona wyczerpała dyspozycję art.18§3kk w zw. z art.286§1kk i za to na podstawie art.18§3kk w zw. z art.286§1kk skazuje oskarżoną, a na podstawie art.19§1kk w zw. w art.286§1kk w zw. z art.37a§1kk wymierza oskarżonej karę grzywny w wysokości 250 (dwustu pięćdziesięciu) stawek dziennych grzywny ustalając wysokość jednej stawki na kwotę 10 zł (dziesięć); -

2. na podstawie art.46§1kk zasadza do oskarżonej na rzecz pokrzywdzonego M. Ż. (2) kwotę 890 zł (osiemset dziewięćdziesiąt) tytułem naprawienia szkody w całości; -

3. na podstawie art.624§1kpk zwalnia oskarżoną od obowiązku ponoszenia kosztów sądowych i obciąża nimi Skarb Państwa.