Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt X GC 63/21

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 23 kwietnia 2021 r.

Sąd Okręgowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy

w składzie:

Przewodniczący:

SSO Leszek Guza

po rozpoznaniu w dniu 23 kwietnia 2021 r.

na posiedzeniu niejawnym sprawy

z powództwa: (...) spółki z o.o. w G.

przeciwko: M. J. i M. Z.

o zapłatę

oddala powództwo.

Sędzia Leszek Guza

Sygn. Akt X GC 63/21

UZASADNIENIE

Powódka R. PL (...) z o.o. w G. wniosła o zasądzenie od pozwanych M. J. i M. Z. solidarnie na swoją rzecz kwoty 85 847 , 34 zł z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w transakcjach handlowych według zestawienia zawartego w pozwie oraz kosztów procesu.

Na uzasadnienie wskazała , że sprzedała pozwanym wyroby stalowe za które ci nie zapłacili.

W sprzeciwie od wydanego w sprawie nakazu zapłaty pozwana M. J. wniosła o oddalenie powództwa.

Na uzasadnienie podniosła zarzut przedawnienia i wskazała na treść art. 554 k.c.

W sprzeciwie od wydanego w sprawie nakazu zapłaty pozwany M. Z. wniósł o oddalenie powództwa.

Na uzasadnienie podniósł zarzut przedawnienia i wskazał na treść art. 554 k.c.

W odpowiedzi na sprzeciwy powódka podtrzymała swe roszczenia i wskazała, że termin przedawnienia uległ zawieszeniu zgodnie z art. 259 ust. 4 pr. restr. oraz został przerwany na skutek uznania roszczenia w wykazach i spisach wierzytelności złożonych w postępowaniach układowych.

Sąd ustalił i zważył :

Na wstępie należy wyjaśnić, że zgodnie z art. 148 1 k.p.c. sprawę rozpoznano na posiedzeniu niejawnym.

Po złożeniu przez strony pism procesowych i dokumentów, sąd uznał - mając na względzie całokształt przytoczonych twierdzeń i zgłoszonych wniosków dowodowych - że przeprowadzenie rozprawy nie jest konieczne.

Obie strony przedstawiły swe stanowiska w pismach procesowych, podniosły wszystkie twierdzenia i zarzuty oraz miały możliwość zajęcia stanowisk wobec zgromadzonych w sprawie dowodów.

Żadna ze stron w pierwszym piśmie procesowym złożyła wniosku o przeprowadzenie rozprawy.

Przechodząc zaś do omówienia motywów rozstrzygnięcia wskazać trzeba, że miedzy stronami nie było sporne istnienie, wysokość i daty wymagalności wierzytelności objętych pozwem.

Mimo tego powództwo podlegało oddaleniu bowiem za uzasadniony należało uznać zarzut przedawnienia podniesiony przez oboje pozwanych.

Pozew w niniejszej sprawie wniesiono w dniu 15 grudnia 2020 r.

Słusznie wskazywali pozwani, że do określenia terminu przedawnienia znajdzie zastosowanie art. 554 k.c. zgodnie z którym roszczenia z tytułu sprzedaży dokonanej w zakresie działalności przedsiębiorstwa sprzedawcy, roszczenia rzemieślników z takiego tytułu oraz roszczenia prowadzących gospodarstwa rolne z tytułu sprzedaży płodów rolnych i leśnych przedawniają się z upływem lat dwóch. Nie było w niniejszej sprawie sporne, że powód dochodził zapłaty ceny za towar sprzedany w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa.

Dlatego uznał Sąd, że termin przedawnienia roszczeń powoda wynosił w niniejszej sprawie dwa lata.

Nie było sporne i zostało wykazane dołączonymi do pozwu dokumentami, że dochodził powód zapłaty należności opisanych w fakturach :

- (...) z dnia 4 listopada 2016 r. na kwotę 32 374,72 zł z terminem wymagalności na dzień 6 grudnia 2016 r. ,

- (...) z dnia 25 stycznia 2017 r. na kwotę 58 426,22 zł z terminem wymagalności na dzień 25 lutego 2017 r. ,

- (...) z dnia 6 lutego 2017 r. na kwotę 3 046,40 zł z terminem wymagalności na dzień 9 marca 2017 r. (k. 27-41).

Roszczenia objęte pozwem były więc wymagalne w okresie od 6 grudnia 2016 r. do 9 marca 2017

Nie było sporne, że w dniach :

- 3 kwietnia 2017r. otwarto przyspieszone postępowanie układowe dłużnika M. Z.(k. 56),

- 17 lutego 2017 r. otwarto przyspieszone postepowanie układowe dłużniczki M. J. (k. 55).

Zgodnie ze wskazanym przez powoda art. 259 pr. restr. postępowanie egzekucyjne dotyczące wierzytelności objętej z mocy prawa układem, wszczęte przed dniem otwarcia przyspieszonego postępowania układowego, ulega zawieszeniu z mocy prawa z dniem otwarcia postępowania. Na wniosek dłużnika lub nadzorcy sądowego sędzia-komisarz postanowieniem stwierdza zawieszenie postępowania egzekucyjnego. Postanowienie doręcza się również organowi egzekucyjnemu (ust. 1 ).

Zgodnie zaś z ust. 4 wskazanego przepisu w odniesieniu do roszczeń, co do których jest niedopuszczalne wszczęcie postępowania egzekucyjnego oraz wykonanie postanowienia o zabezpieczeniu roszczenia lub zarządzenia zabezpieczenia roszczenia, z dniem otwarcia przyspieszonego postępowania układowego bieg przedawnienia roszczenia nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu przez czas trwania przyspieszonego postępowania układowego.

Z chwilą więc wszczęcia postepowań restrukturyzacyjnych uległ zawieszeniu bieg terminów przedawnienia objętych pozwem wierzytelności.

Podkreślenia wymaga, że termin ten uległ zawieszeniu a nie przerwaniu. Po zakończenia postępowania układowego podejmował więc swój bieg a nie rozpoczynał biegu na nowo.

Nie było również sporne, że oboje pozwani w nieustalonej dacie podpisali wykazy wierzycieli na których znajdowały się wierzytelności objęte sporem.

Nie było sporne i znalazło potwierdzenie w złożonych przez powoda dokumentach, że oboje pozwani podpisali w ramach postępowań układowych spisy wierzycieli obejmujące sporne wierzytelności.

Przyjmując korzystnie da powódki, że w ten sposób uznali pozwani jej roszczenia i przerwali w ten sposób bieg terminu ich przedawnienia (art. 123 pkt 2 k.c.) to na podstawie przedstawionych dokumentów nie sposób ustalić w jakim dniu miało to miejsce. Na pewno jednak nie nastąpiło to później niż w dniu umorzenia postępowań układowych.

Nie było sporne i znalazło potwierdzenie w uzyskanych przez Sąd odpisach postanowień, że w dniach :

- 9 lutego 2018 umorzono przyspieszone postępowanie układowe dłużnika M. Z.. Postanowienie było prawomocne w dniu 9 lipca 2018 r. (k. 108),,

- 9 lutego 2018 umorzono przyspieszone postepowanie układowe dłużniczki M. J.. Postanowienie prawomocne w dniu 4 czerwca 2018 r. (k. 110).

Przyjmując więc , że nastąpiła przerwa terminu przedawniania należy uznać, że rozpoczął on swój bieg na nowo najpóźniej w dniu 9 lutego 2018 r.

Biorąc pod uwagę te okoliczności wskazać należy, że najpóźniej wymagalna wierzytelność objęta sporem była wymagalna w dniu 9 marca 2017 r.

Zgodnie z art. 554 k.c. termin przedawnienia tej wierzytelności wyniósł dwa lata i upłynąłby w dniu 9 marca 2019 r.

Ale na skutek wszczęcia wobec pozwanego M. Z. przyspieszonego postępowania układowego nastąpiło zawieszenie biegu terminu przedawnienia w okresie od 3 kwietnia 2017 do 9 lipca 2018 r. W okresie od 9 marca 2017 r. do 3 kwietnia 2017 r. termin ten biegł a następnie podjął swój bieg od dnia 9 lipca 2018 r.

Na skutek zaś wszczęcia wobec pozwanej M. J. przyspieszonego postępowania układowego nastąpiło zawieszenie biegu terminu przedawnienia w okresie od 17 lutego 2017 do 4 czerwca 2018 r. Termin ten rozpoczął więc bieg w dniu 4 czerwca 2018r.

Czyli bieg terminu przedawnienia najpóźniej wymagalnej należności z (...) z dnia 6 lutego 2017 r. z terminem wymagalności na dzień 9 marca 2017 r. upłynąłby w dniu 6 czerwca 2020 r. wobec pozwanego M. Z. i w dniu 4 czerwca 2020 r. wobec pozwanej M. J..

Dla pozostałych objętych sporem należności termin ten upłynął wcześniej.

Terminy przedawniania dla wszystkich roszczeń objętych pozwem wyliczone przy uwzględnieniu przerwy biegu terminu przedawniania spowodowanej domniemanym uznaniem roszczeń upłynęłyby wcześniej bo najpóźniej w dniu 9 lutego 2020 r.

Dlatego uznał Sąd , że w dniu wniesienia pozwu - 15 grudnia 2020 r. - roszczenia objęte pozwem były przedawnione.

Wbrew twierdzeniom powódki oceny tej nie zmienia fakt wprowadzenia ustawą z dnia z dnia 13 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw nowych reguł liczenia terminu przedawnienia. Zgodnie bowiem z art. 5 ust. 2 ustawy jeżeli zgodnie z ustawą zmienianą w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, termin przedawnienia jest krótszy niż według przepisów dotychczasowych, bieg terminu przedawnienia rozpoczyna się z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy. Jeżeli jednak przedawnienie, którego bieg terminu rozpoczął się przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, nastąpiłoby przy uwzględnieniu dotychczasowego terminu przedawnienia wcześniej, to przedawnienie następuje z upływem tego wcześniejszego terminu.

Biorąc powyższe pod uwagę powództwo oddalono.

Sędzia Leszek Guza