Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt I C 141/22 upr

POSTANOWIENIE

Dnia 28 listopada 2022 roku

Sąd Rejonowy w Człuchowie I Wydział Cywilny w składzie następującym:

Przewodniczący:

Sędzia Sylwia Piasecka

po rozpoznaniu w dniu 28 listopada 2022 roku w Człuchowie

na posiedzeniu niejawnym

sprawy

z powództwa (...) Bank (...) S.A. z siedzibą we W.

przeciwko Z. R.

o zapłatę

postanawia:

umorzyć postępowanie w sprawie.

Sygn. akt I C 141/22 upr

UZASADNIENIE

Powód – (...) Agricole Bank (...) z siedzibą we W. wniósł pozew przeciwko Z. R. o zapłatę kwoty 7.967,83 złotych z odsetkami umownymi w wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie od kwoty 7.439,37 złotych od dnia 25 stycznia 2021 roku do dnia zapłaty.

Powód jako adres miejsca zamieszkania pozwanego wskazał adres (...)/4, (...)-(...) W..

Zgodnie z zarządzeniem z dnia 25 marca 2022 roku korespondencja dla pozwanego, zawierająca odpis pozwu wraz z załącznikami i pouczeniami, została skierowana pod wskazany w pozwie adres, a następnie zwrócona po dwukrotnym awizowaniu. W związku z powyższym zarządzeniem z dnia 9 maja 2022 roku, doręczonym skutecznie w dniu 17 maja 2022 roku, co wynika z elektronicznego potwierdzenia odbioru, powód w trybie art. 139 1 kpc został zawiadomiony o tym i zobowiązany do złożenia do akt, w terminie 2 miesięcy od dnia doręczenia zarządzenia, potwierdzenia doręczenia za pośrednictwem komornika pism, wezwań i pouczeń kierowanych do pozwanego albo do ich zwodu w tym terminie z jednoczesnym wskazaniem aktualnego adresu pozwanego lub dowodu, że pozwany przebywa pod adresem wskazanym w pozwie.

Powód, mimo zobowiązania nie przedłożył potwierdzenia doręczenia za pośrednictwem komornika pism, wezwań i pouczeń kierowanych do pozwanego, nie wskazał aktualnego adresu pozwanego czy też dowodu, że pozwany przebywa pod adresem wskazanym w pozwie. W związku z tym postanowieniem z dnia 25 sierpnia 20220 roku Sąd zawiesił postępowanie w niniejszej sprawie. Postanowienie to zostało skutecznie doręczone powodowi w dniu 31 sierpnia 2022 roku.

W dniu 5 września 2022 roku do Sądu Rejonowego w Człuchowie wpłynęło pismo procesowe powoda, w którym wnosił on o podjęcie postępowania w przedmiotowej sprawie i doręczenie pozwu na adres wskazany w piśmie. Korespondencja ponownie została przesłana pozwanemu na adres wskazany w piśmie procesowym powoda, jednakże nie doszło do skutecznego doręczenia.

Sąd ustalił i zważył, co następuje:

Ustawą z dnia 4 lipca 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie w dniu 7 listopada 2019 roku, wprowadzono do kodeksu postępowania cywilnego przepis art. 139 1 k.p.c., zgodnie z którym, jeżeli pozwany, pomimo powtórzenia zawiadomienia zgodnie z art. 139 § 1 k.p.c. zdanie drugie, nie odebrał pozwu lub innego pisma procesowego wywołującego potrzebę podjęcia obrony jego praw, a w sprawie nie doręczono mu wcześniej żadnego pisma w sposób przewidziany w artykułach poprzedzających i nie ma zastosowania art. 139 § 2-3 1 k.p.c. lub inny przepis szczególny przewidujący skutek doręczenia, przewodniczący zawiadamia o tym powoda, przesyłając mu przy tym odpis pisma dla pozwanego i zobowiązując do doręczenia tego pisma pozwanemu za pośrednictwem komornika. Powód w terminie dwóch miesięcy od dnia doręczenia mu powyższego zobowiązania składa do akt potwierdzenie doręczenia pisma pozwanemu za pośrednictwem komornika albo zwraca pismo i wskazuje aktualny adres pozwanego lub dowód, że pozwany przebywa pod adresem wskazanym w pozwie. Po bezskutecznym upływie terminu stosuje się przepis art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c.

Zgodnie z treścią art. 182 § 1 pkt 1 kpc Sąd umarza postępowanie zawieszone z przyczyn wskazanych w art. 177 § 1 pkt 5 i 6, jeżeli wniosek o podjęcie postępowania nie został zgłoszony w ciągu trzech miesięcy od daty postanowienia o zawieszeniu postępowania.

Wprawdzie powód w ciągu trzech miesięcy od daty postanowienia o zawieszeniu postępowania złożył wniosek o podjęcie zawieszonego postępowania, jednakże był on bezskuteczny albowiem nie ustały przeszkody będące podstawą zawieszenia postepowania, jak również powód nie wskazał w tym terminie aktualnego adresu pozwanego czy też dowodu, że pozwany przebywa pod adresem wskazanym w pozwie oraz w piśmie procesowym z dnia 31 sierpnia 2022 roku, to na mocy art. 182 § 1 pkt 1 k.p.c. koniecznym było umorzyć postępowanie w sprawie.

Dlatego też Sąd orzekł jak w sentencji postanowienia.