Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VIII Ca 958/22

POSTANOWIENIE

Dnia 15 listopada 2022 r.

Sąd Okręgowy w Toruniu VIII Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący - Sędzia:

Małgorzata Kończal

po rozpoznaniu w dniu 15 listopada 2022 r. w Toruniu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa (...) w W.

przeciwko J. A.

o zapłatę

na skutek apelacji pozwanej

od wyroku Sądu Rejonowego w Grudziądzu

z dnia 29 września 2022 r.

sygn. akt I C 182/22

p o s t a n a w i a : odrzucić apelację.

UZASADNIENIE

Z dniem 7 listopada 2019 r., stosownie do ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1469) warunkiem dopuszczalności zaskarżenia przez stronę wyroku apelacją stało się zgłoszenie przez tę stronę skutecznego wniosku o doręczenie wyroku z uzasadnieniem. Zgodnie bowiem z art. 369 § 1 k.p.c. apelację wnosi się do sądu, który wydał zaskarżony wyrok, w terminie dwutygodniowym od doręczenia stronie skarżącej wyroku z uzasadnieniem.

Mając na uwadze powyższe uznać należy, że obecnie strona może złożyć apelację tylko w sytuacji, gdy wcześniej złożyła w terminie wniosek o uzasadnienie orzeczenia. Jeżeli takiego wniosku nie złożyła, traci prawo do jego zaskarżenia apelacją.

Mając na uwadze powyższe, apelacja pozwanej złożona bez uprzedniego wniosku o uzasadnienie, podlegała odrzuceniu, o czym orzeczono jak w sentencji, zgodnie z art. 373 § 1 k.p.c.