Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VIII Cz 551/22 p-II

POSTANOWIENIE

Dnia 23 września 2022 r.

Sąd Okręgowy w Toruniu VIII Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodnicząca – Sędzia: Małgorzata Kończal

po rozpoznaniu w dniu 23września 2022 r. w Toruniu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku B. S.

z udziałem A. S.

o podział majątku wspólnego

na skutek zażalenia uczestnika postępowania

na postanowienie Sądu Okręgowego w Toruniu

z dnia 12 lipca 2022 r., sygn. akt VIII Ca 484/22

p o s t a n a w i a :

odrzucić zażalenie.

UZASADNIENIE

Postanowieniem z dnia 12 lipca 2022 r. Sąd Okręgowy w Toruniu odrzucił skargę uczestnika o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym postanowieniem Sądu Okręgowego w Toruniu z dnia 2 lutego 2022 r., sygn. akt VIII Ca 1061/21 z uwagi na brak ustawowej podstawy wznowienia.

Na wskazane postanowienie Sądu Okręgowego w przedmiocie odrzucenia skargi o wznowienie postępowania zażalenie złożył uczestnik postępowania zarzucając, że sąd nie uwzględnił braku reprezentacji i ciężkiej choroby skarżącego.

Sąd Okręgowy w innym składzie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 394 1 § 1 i 1 1 k.p.c., w brzmieniu nadanym ustawą z 2019 r. (ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. poz. 1469 z późn. zm.)., zażalenie do Sądu Najwyższego przysługuje na postanowienie sądu drugiej instancji odrzucające skargę kasacyjną, postanowienie sądu drugiej lub pierwszej instancji odrzucające skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia bądź w razie uchylenia przez sąd drugiej instancji wyroku sądu pierwszej instancji i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania. Postanowienie sądu drugiej instancji odrzucające skargę o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym wyrokiem tego sądu nie należy do żadnej z tych kategorii (postanowienie SN z 23.07.2020 r., III CZ 18/20, LEX nr 3046278).

Zażalenia na rozstrzygnięcie Sądu II instancji w przedmiocie odrzucenia skargi o wznowienie postępowania nie przewiduje także art. 394 2 k.p.c., w którym wskazano postanowienia podlegające zaskarżeniu zażaleniem do innego składu sądu drugiej instancji.

Na marginesie wskazać należy, że nawet gdyby przyjąć – wbrew w/w stanowisku, że zażalenie takie w ogóle przysługuje, to zażalenie skarżącego zostało złożone po terminie do jego wniesienia. Odpis zaskarżonego postanowienia wraz z uzasadnieniem i pouczeniem skarżący odebrał bowiem 19 lipca 2022 r. (k. 20 akt), natomiast zażalenie zostało wniesione 10 sierpnia 2022 r., a zatem z uchybieniem tygodniowego terminu do jego złożenia (art. 394 § 2 k.p.c.).

Mając na uwadze powyższe, zażalenie uczestnika podlegało odrzuceniu, jako niedopuszczalne (art. 373 § 1 k.p.c. w zw. z 397 § 3 k.p.c.).