Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II K 1272/21

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

7 października 2022 r.

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze Wydział II Karny w składzie:

Przewodniczący sędzia Aleksandra Grzelak - Kula

Protokolant Agnieszka Litkowska

przy udziale prokuratora Prokuratury Rejonowej w Jeleniej Górze – Justyny Trybuchowskiej-Łysik

po rozpoznaniu 21 lutego 2022 r., 25 kwietnia 2022 r., 27 czerwca 2022 r. i 26 września 2022 r.

sprawy A. W.

PESEL: (...)

oskarżonej o to, że:

w przedziale czasu od dnia 10 lipca 2017 roku do 17 lipca 2017 roku w miejscowości K. województwa (...), prowadząc działalność gospodarczą o nazwie Handel – Usługi (...) z/s w K. , doprowadziła do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w celu osiągnięcia korzyści majątkowej P. D. prowadzącego działalność gospodarczą o nazwie Handel (...) z/s w miejscowości D., poprzez wprowadzenie w błąd, co do zamiaru i możliwości wywiązania się z umowy dokonania płatności za dostarczony towar w postaci serów regionalnych, powodując tym stratę w wysokości 3 435,00 PLN,

to jest o czyn z art. 286 § 1 k.k.

I.  uniewinnia oskarżoną A. W. od popełnienia zarzucanego jej czynu opisanego w części wstępnej wyroku

II.  stwierdza, że koszty postępowania ponosi Skarb Państwa.

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

II K 1272/21

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3–8 formularza.

1.  USTALENIE FAKTÓW

Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.1.1.

A. W.

W przedziale czasu od dnia 10 lipca 2017 roku do 17 lipca 2017 roku w miejscowości K. województwa (...), prowadząc działalność gospodarczą o nazwie Handel – Usługi (...) z/s w K. , doprowadziła do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w celu osiągnięcia korzyści majątkowej P. D. prowadzącego działalność gospodarczą o nazwie Handel (...) z/s w miejscowości D., poprzez wprowadzenie w błąd, co do zamiaru i możliwości wywiązania się z umowy dokonania płatności za dostarczony towar w postaci serów regionalnych, powodując tym stratę w wysokości 3 435,00 PLN.

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

P. D. prowadzi działalność gospodarczą polegającą na wyrobie i sprzedaży serów. 5 lipca 2017 r. dostał telefoniczne zamówienie na sery od kobiety, która przedstawiła się jako A. W.. Wysłał je na adres ul. (...) w K. i w ciągu 7 dni otrzymał pieniądze za to zamówienie.

10 lipca 2017 r. z tego samego numeru telefonu nieustalona osoba złożyła smsem kolejne zamówienie na 2000 sztuk serów za kwotę 3435 zł. P. D. wysłał towar za pośrednictwem firmy kurierskiej (...) na ten sam adres co wcześniej. Nie otrzymał zapłaty za to zamówienie. Zostało ono odebrane przez osobę, która podpisała się nazwiskiem M..

zeznania P. D.

1-2

faktura

7

wypis z CEIDG

8

zrzut ekranu z zamówieniem

12

potwierdzenie wysyłki i odbioru

24, 25

częściowo zeznania N. U.

49-51, 66-68, 187

częściowo zeznania A. S.

195

wykaz połączeń

74

A. W. miała zarejestrowaną działalność gospodarczą. Jej pełnomocnikiem była N. U.. A. W. miała także założone konto w banku (...), do którego pełnomocnikiem był A. S.. Jego numer telefonu(...) został podany jako numer do autoryzacji transakcji.

A. W. nie przebywała w Stanach Zjednoczonych w 2017 r.

informacja z banku

82

informacja ze Straży Granicznej

159

Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.2.1.

A. W.

W przedziale czasu od dnia 10 lipca 2017 roku do 17 lipca 2017 roku w miejscowości K. województwa (...), prowadząc działalność gospodarczą o nazwie Handel – Usługi (...) z/s w K. , doprowadziła do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w celu osiągnięcia korzyści majątkowej P. D. prowadzącego działalność gospodarczą o nazwie Handel (...) z/s w miejscowości D., poprzez wprowadzenie w błąd, co do zamiaru i możliwości wywiązania się z umowy dokonania płatności za dostarczony towar w postaci serów regionalnych, powodując tym stratę w wysokości 3 435,00 PLN.

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

Fakt, że to to A. W. zamówiła sery za kwotę 3435 zł i za nie nie zapłaciła.

wyjaśnienia A. W.

133-134

2.  OCena DOWOdów

2.1.  Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

wyjaśnienia A. W.

Jej wyjaśnienia ograniczyły się do stwierdzenia, że nie prowadziła działalności gospodarczej, nie sprzedawała serów, nie kojarzy nazwiska P. D. i nie ma nic wspólnego ze sprawą.

Sąd dał wiarę tym wyjaśnieniom, ponieważ nie ma dowodów przeciwnych co do tego. Fakt zarejestrowania na jej nazwisko działalności gospodarczej nie świadczy o tym, że oskarżona rzeczywiście ją prowadziła.

Po pierwsze zamówienie, za które pokrzywdzony nie dostał zapłaty, zostało złożone smsem z numeru telefonu, który, jak wynika z zeznań N. U., ona kupiła dla oskarżonej. Z tego faktu nie można wywodzić, że to oskarżona napisała tego smsa, a następnie nie przelała umówionej kwoty. Nie ma dowodu na to, że zrobiła to A. W..

Po drugie pozostałe dowody, w tym zwłaszcza obiektywne, potwierdzają, że za działalnością gospodarczą zarejestrowaną tylko na oskarżoną, stały inne osoby - N. U. i A. S.. Z informacji udzielonej przez bank oraz z wypisu z ewidencji działalności gospodarczej wynika, że pełnomocnikiem tej działalności była N. U., a pełnomocnikiem do rachunku bankowego A. S. i to jego nr telefonu został wskazany jako numer do autoryzacji transakcji internetowych. Co także istotne na pewno pełnomocnictwo dla N. U. nie obejmowało tylko zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych z powodu przebywania oskarżonej w Stanach Zjednoczonych. Jak wynika bowiem z informacji udzielonej przez Straż Graniczną nie odnotowała ona, aby A. W. w 2017 r. wyjeżdżała do USA. Tym bardziej nie ma więc podstaw do uznania, że wszelkich uzgodnień z P. D. dokonywała A. W..

Po trzecie wreszcie zestawiając podpis A. W. pod protokołem jej przesłuchania, który brzmi następująco: "Protokół przetałam, treść zgodna sprawną A W." trudno uznać, że była to osoba rzeczywiście prowadząca działalność gospodarczą, zorientowana w sprawach formalnych, posługująca się rachunkiem bankowym, telefonem i składająca zamówienia na odległość oraz osoba, która wymieniała z P. D. smsy, których treść znajduje się w aktach sprawy.

zeznania N. U., zeznania A. S.

Zeznania tych osób są wiarygodne tylko w części.

W odniesieniu do N. U. sąd zakwestionował je co do twierdzeń, że miała od A. W. tylko pełnomocnictwo do zakupu telefonu, ponieważ są sprzeczne z wypisem z CEIDG. N. U. powołując się na pełnomocnictwo, jakiego rzekomo miała jej udzielić A. W. do tej czynności, podała, że było to pełnomocnictwo udzielone u notariusza. Nie była jednak w stanie przypomnieć sobie ani daty jego udzielenia ani siedziby kancelarii ani nazwiska notariusza. Ponadto jej zeznania dotyczące wyjazdu A. W. do Stanów Zjednoczonych nie mają nic wspólnego z rzeczywistością.

Zeznania A. S. są wiarygodne tylko co do tego, że zna A. W.. Świadek wskazywał, że jest to dla niego "obca osoba, taka znajoma". A. S. wyraźnie dystansował się od oskarżonej, jednak ta "obca osoba" ustanowiła go pełnomocnikiem do swojego rachunku bankowego i jednocześnie podała jego numer telefonu jako numer do autoryzacji transakcji. Fakty te wynikają z informacji przedstawionej przez bank. W tym kontekście sąd uznał, że A. S., nie wiedząc przecież, jakie dowody znajdują się w aktach sprawy, starał się przedstawić siebie jako nieznaczącą postać. Fakty te podważają możliwość ustalenia, że to A. W. dokonała obu zamówień.

zeznania P. D.

Sąd ocenił je jako w pełni wiarygodne. Znajdują potwierdzenie w dokumentach, nie było powodów, by je podważać

dowody z dokumentów

Wszystkim sąd dał wiarę. Pochodzą od uprawnionych osób i organów, nie były kwestionowane przez strony.

2.2.  Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

wyjaśnienia A. W.

Jej wyjaśnienia co do tego, że nie ma nic wspólnego z czynem jej zarzucanym, nie dały się podważyć. Nie ma bowiem innego dowodu, z którego można by wyciągnąć przeciwny wniosek. Dowodem tym nie mogą być zeznania P. D., z których wynika przecież, że kontakt był wyłącznie telefoniczny, a zatem pokrzywdzony tak naprawdę nie wie, kto się z nim kontaktował podając dane oskarżonej. Jest to istotne zwłaszcza w kontekście ustaleń dotyczących pełnomocników działających w imieniu oskarżonej, którzy, jak wyżej wykazano, nie są wiarygodni.

3.  PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

3.1.  Uniewinnienie

A. W.

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

Brak dowodu na to, że to oskarżona złożyła zamówienie na sery za kwotę 3435 zł, za które nie zapłaciła.

4.  KARY, Środki Karne, PRzepadek, Środki Kompensacyjne i środki związane z poddaniem sprawcy próbie

5.  1Inne ROZSTRZYGNIĘCIA ZAwarte w WYROKU

6. inne zagadnienia

7.  KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

II

Konsekwencją uniewinnienia oskarżonej było stwierdzenie, że koszty postępowania ponosi Skarb Państwa.

6.  1Podpis