Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II K 1362/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

04.10.2022r.

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze Wydział II Karny w składzie:

Przewodniczący: Sędzia Anna Skibińska

Protokolant: Adrianna Pędzich

po rozpoznaniu

sprawy A. W.

syna S. i B. zd. W.

ur. (...) w L.

D. G.

syna M. i E. zd. S.

ur. (...) w J.

S. W.

syna E. i E. zd. L.

ur. (...) w J.

oskarżonych o to, że:

w nocy 30 lipca 2019 r. w J. wspólnie i w porozumieniu działając z zamiarem zaboru w celu przywłaszczenia mienia należącego do P. W. stosując groźbę natychmiastowego użycia przemocy na osobie spowodowali sporządzenie oraz podpisanie umowy kupna sprzedaży samochodu osobowego marki V. (...) nr rej (...) o wartości nie mniejszej niż 300 zł, dokonując zaboru w celu przywłaszczenia kluczyków wymienionego powyżej pojazdu, pieniędzy w kwocie 55 zł, paczki papierosów LM, dokumentów w postaci dowodu rejestracyjnego wymienionego pojazdu, polisy OC, książeczki wojskowej, potwierdzenia odbioru dowodu osobistego nie mając nimi prawa wyłączenie rozporządzać na szkodę P. W., przy czym D. G. dopuścił się zarzucanego mu czynu będąc uprzednio skazanym na podstawie wyroku Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze z dnia 29 czerwca 2010r w sprawie IIK 1294/10 za czyn z art. 280 § 1 kk i art. 157 § 2 kk w zw. z art. 11 § 2 kk na karę pozbawienia wolności, którą odbył w okresie od 9 stycznia 2010 do 11 stycznia 2010r, od 10 listopada 2015r do 7 listopada 2017r

tj. o czyn z art. 280 § 1 k.k. i art. 276 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. zaś w stosunku do D. G. o czyn z art. . 280 § 1 k.k. i art. 276 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k w zw. z art. 64 § 1 kk

I.  uniewinnia oskarżonych A. W., D. G. i S. W. od popełnienia zarzucanego im czynu;

II.  na podstawie art. 632 pkt. 2 k.p.k. stwierdza, że koszty postępowania ponosi Skarb Państwa.

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

II K 1362/19

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3 – 8 formularza.

1.  USTALENIE FAKTÓW

Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżeni

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano).

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione.

Dowód

Numer karty

1

A. W.

S. W.

D. G.

art. 280 § 1 k.k. i art. 276 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.

zaś w stosunku do D. G. Art. 280 § 1 k.k. i art. 276 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k.

Spotkanie oskarżonych 30 lipca 2019 r.
z pokrzywdzonym na stacji paliw (...) w J., przebywanie wskazanych osób w pojeździe, spisanie umowy sprzedaży pojazdu V. (...) pomiędzy oskarżonym D. G., a pokrzywdzonym, następnie wybiegnięcie pokrzywdzonego z ww. pojazdu i wyzywanie pomocy.

Notatka urzędowa k. 1-2

Zeznania P. W. k . 4, 171, 14

Częściowo zeznania P. C. k. 11-12

Protokół przeszukania miejsca zamieszkania A. W. k. 20

Umowy sprzedaży z 30 lipca 2019 r. k. 34,35

Wyjaśnienia oskarżonego A. W. k. 45-46, 163, 381-382

Protokół odtworzenia utrwalonego zapisu k. 56-58a

Wyjaśnienia oskarżonego D. G. k. 59-60, 161, 381-382

Wyjaśnienia S. W. k. 176, 381-382

Zeznania świadka M. R. k. 211, 381

Zeznania świadka P. M. k. 247, 381

Częściowo zeznania świadka M. M. k. 217, 534

Częściowo zeznania świadka K. W. k. 540

Częściowo zeznania T. K. k. 519

Nr kary
z lewej strony

Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżeni

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano).

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione.

Dowód

Numer karty

1

A. W.

S. W.

D. G.

art. 280 § 1 k.k. i art. 276 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.

zaś w stosunku do D. G. art. 280 § 1 k.k. i art. 276 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k.

Działanie oskarżonych wspólnie i w porozumieniu w nocy 30 lipca 2019 r. w J. z zamiarem zaboru w celu przywłaszczenia mienia należącego do P. W. poprzez zastosowanie groźby natychmiastowego użycia przemocy na osobie. Spowodowanie przez oskarżonych sporządzenia i podpisania umowy sprzedaży samochodu osobowego marki V. (...) nr rej (...) o wartości nie mniejszej niż 300 zł, dokonanie przez oskarżonych zaboru w celu przywłaszczenia kluczyków wymienionego powyżej pojazdu , pieniędzy w kwocie 55 zł, paczki papierosów marki LM , dokumentów w postaci dowodu rejestracyjnego wymienionego powyżej pojazdu, polisy OC ,książeczki wojskowej , potwierdzenia odbioru dowodu osobistego nie mając prawa nimi wyłącznie rozporządzać na szkodę P. W..

Dopuszczenie się wskazanego czynu zabronionego przez D. G. będąc uprzednio skazanym na podstawie wyroku : Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze z dnia 29 czerwca 2010 r w sprawie IIK 1294/10 za czyn z art. 280 § 1 kk i art. 157 § 2 kk w zw. z art. 11 § 2 kk na karę 2 lat pozbawienia wolności, którą odbył w okresie od 9 stycznia 2010 r. do 11 stycznia 2010 r., od 10 listopada 2015r. do 7 listopada 2017 r.

Częściowo notatki urzędowe k. 1,2, 13,17

Protokół oględzin miejsca zdarzenia k. 5

Częściowo zeznania pokrzywdzonego P. W. k. 4, 171, 414

Umowy sprzedaży z 30 lipca 2019 r. k. 34,35

Kserokopia dowodu rejestracyjnego k. 36

Częściowo wyjaśnienia oskarżonego A. W. k.45-46, 163, 381-382

Protokół odtworzenia utrwalonego zapisu obrazu k. 56

Częściowo wyjaśnienia oskarżonego D. G. k. 59-60, 161, 381-382

Częściowo wyjaśnienia S. W. k. 176, 381-382

Zeznania świadka M. R. k. 211

Protokoły konfrontacji oskarżonych z pokrzywdzonym P. W. k.228-230

Częściowo zeznania T. K. k. 519

Częściowo zeznania świadka M. M. k. 217, 534

Częściowo zeznania świadka K. W. k. 540

Nr kary
z lewej strony

2.  Ocena Dowodów

2.1.  Dowody będące podstawą ustalenia faktów

L.p. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu.

Notatki urzędowe,

Protokół oględzin miejsca zdarzenia,

Protokół przeszukania miejsca zamieszkania A. W.

Dokumenty sporządzone przez funkcjonariuszy Policji posiadających odpowiednie uprawnienia do pełnienia służby. W ocenie Sądu nie budzą jakikolwiek zastrzeżeń. Jednocześnie ich treść nie potwierdza jednoznacznie zaistnienia zarzucanego oskarżonym czynu. Funkcjonariusze Policji nie byli naocznymi świadkami zdarzenia i odnotowali jedynie informacje przekazane przez osoby znajdujące się na miejscu zdarzenia. Z protokołu przeszukania A. W. wynika, iż ujawniono w jego miejscu zamieszania kluczyki, dowód rejestracyjny oraz umowę sprzedaży V. (...) nr rej (...) zawartą pomiędzy oskarżonym D. G.,
a pokrzywdzonym P. W., co potwierdza, że 30 lipca 2019 doszło do podpisania umowy zmiany własności pojazdu, jednak nie wskazuje na okoliczności w jakich przebiegała odnotowana transakcja.

Umowa sprzedaży pojazdu

Znajdująca się w aktach sprawy umowa sprzedaży pojazdu potwierdza przedstawioną przez oskarżonych, świadka M. R. i także pokrzywdzonego okoliczność, że 30 lipca 2019 doszło do jej podpisania.

Protokół odtworzenia utrwalonego zapisu obrazu

Z zapisanego obrazu wynika, że 30 lipca 2019 doszło do spotkania oskarżonych z pokrzywdzonym na stacji paliw (...) w J., gdzie obecne były także inne osoby. Potwierdzone zostało, że pokrzywdzony P. W. był na miejscu zdarzenia jako pierwszy, a następnie przyjechały dwa inne samochody – O. (...) kierowany przez A. W., a także V. (...) którego kierowcą miał okazać się K. G.. Z zapisu monitoringu wynika, że oskarżony D. G. wręczał pokrzywdzonemu P. W. białą kartkę. Ponadto oskarżony D. G. i świadek M. R., a następnie także oskarżony A. W. dokonywali przeszukania pojazdu którego posiadaczem był pokrzywdzony, jednak nie jest możliwe na podstawie zapisu obrazu ustalenie co było przedmiotem ich poszukiwań. O godz. 2 widać natomiast jak pokrzywdzony wybiega z samochodu, a zatrzymać próbował go oskarżony S. W..

Wskazać należy, że zapis monitoringu stanowił jedyny obiektywny dowód w niniejszej sprawie, który nie wykazuje jednoznacznie, aby doszło do popełnienia czynów zarzucanych oskarżonym. Jedynie końcowa część nagrania pozwala przypuszczać, że między obecnymi mężczyznami doszło do bliżej nieustalonego incydentu, skutkującego wybiegnięciem pokrzywdzonego z samochodu i próbie jego zatrzymania przez oskarżonego, jednak nie wskazuje to w sposób bezsprzeczny na zaistnienie jakiegokolwiek czynu zabronionego.

Zeznania pokrzywdzonego P. W.

Zeznania pokrzywdzonego w ocenie Sądu budziły wątpliwości. Pokrzywdzony potwierdził okoliczności, które w niniejszej sprawie były bezsprzeczne jak fakt, że doszło do jego spotkania z oskarżonymi, a także iż otrzymał od oskarżonego D. G. kartkę papieru, celem sporządzenia umowy sprzedaży pojazdu. Jednocześnie w zeznaniach pojawiły się niespójności. Świadek kilkakrotnie zeznawał odmiennie odnośnie liczby sprawców przestępstwa która oscylowała od 3-6, a także odnośnie przykładanego narzędzia do jego szyi twierdząc kolejno iż był to ostry przedmiot, szpikulec, a także twierdząc iż nie wie co oskarżony D. G. miał trzymać w ręku. Na rozprawie przed Sądem wskazał, że było ciemno i nie mógł wiedzieć owego przedmiotu.

Niewytłumaczone pozostaje wybiegnięcie pokrzywdzonego z samochodu,
w którym miało dojść do podpisania wbrew jego woli umowy sprzedaży pojazdu, w sytuacji gdy miał mieć przyłożony do szyi niebezpieczny przedmiot, a także przebywanie w pojeździe kilkanaście minut przed jego opuszczeniem. Ponadto inne dowody wskazują, że opuszczając pojazd wskazywał jedynie, że został okradziony, nie wspominając o rozboju.

Uwadze Sądu nie uszedł także fakt, że pokrzywdzony znał się z oskarżonymi i relacje między nimi nie układały się dobrze. Wskazał, że był zatrudniony
u oskarżonego A. W. i ze względu na złe traktowanie zrezygnował z pracy.

Nie można wykluczyć zatem działania odwetowego.

Wyjaśnienia oskarżonych

A. W., S. W., D. G.

Oskarżeni konsekwentnie nie przyznawali się do popełnianego czynu, Sąd oceniał ich wyjaśnienia z dużą ostrożnością, ze względu na ich rolę w procesie.

W wyjaśnieniach podawali różne powody zjawienia się na stacji benzynowej, wskazując zarówno na przypadkowość spotkania jak i uprzednie umówienie się pokrzywdzonego z oskarżonym A. W.. W pozostałym zakresie wyjaśnienia pozostawały jednak w spójności. Wszyscy oskarżeniu zaprzeczyli stosowaniu gróźb wobec podejrzanego, który dobrowolnie zgodził się na transakcję pojazdu.

Protokoły konfrontacji oskarżonych z pokrzywdzonym P. W. k.228-230

Oskarżeni i pokrzywdzony podtrzymali swoje wersje przebiegu zdarzeń
w dniu 30 lipca 2019 na stacji paliw w J..

Jednocześnie z protokołu wynika, że pokrzywdzony miał kontaktować się
z oskarżonym A. W. chcąc otrzymać zadośćuczynienie co spowodowałoby „wycofanie” sprawy. Ponadto oskarżony A. W. wskazał, że miesiąc przed zdarzeniem miał otrzymać od pokrzywdzonego telefon z informacją o kradzieży w B., który jego zdaniem miał na celu zachęcić go do udania się we wskazane miejsce by zostać zatrzymanym przez Policję.

Wskazane twierdzenia zostały zweryfikowane na rozprawie Sądowej
7 stycznia 2020, gdzie pokrzywdzony nie zaprzeczył telefonowaniu miesiąc przed zdarzeniem do oskarżonego A. W. oraz potwierdził składanie „oferty wycofania wszystkiego z komisariatu”, co podważa wiarygodność zeznań pokrzywdzonego.

Zeznania świadka M. R.

Świadek zaprzeczył, aby doszło do popełnienia czynu zabronionego na szkodę pokrzywdzonego P. W. i potwierdził okoliczności wskazywane przez oskarżonych. Wskazać jednak należy, że świadek jest znajomym oskarżonych i także brał udział w przedmiotowych wydarzeniach.

Zeznania świadków P. M., P. C.

Świadkowie będący pracownikami stacji benzynowej widzieli jedynie końcowy przebieg zdarzeń, gdy pokrzywdzony P. W. prosił o pomoc i wskazywał na fakt, iż został ofiarą kradzieży portfela wraz z dokumentami pojazdu. Ich zeznania potwierdzają, że doszło do incydentu pomiędzy oskarżonymi a pokrzywdzonym jednak ich wiedza nie sprowadza się na temat przebiegu zdarzeń wewnątrz pojazdu. Zeznania były logiczne i spójne, brak podstaw do ich kwestionowania.

Zeznania świadków M. M., K. W.

Świadkowie będący funkcjonariuszami Policji przybyli na miejsce zdarzenia nie byli naocznymi świadkami zaistniałej sytuacji. Ich wiedza sprowadza się głównie do czynności z udziałem pokrzywdzonego i pracownikami stacji benzynowej.

M. M. wskazał ponadto, że pokrzywdzony P. W. w chwili podjęcia interwencji nie wspominał o przykładaniu niebezpiecznego przedmiotu do szyi.

Zeznania K. W. z uwagi na upływ czasu sprowadzają się jedynie to ogólnikowych informacji z przebiegu interwencji.

Zeznania świadka

T. K.

Świadek wskazał, że telefonował do niego pokrzywdzony P. W. informując iż jego pojazd ma zostać mu ukradziony, jednak nie pamięta dokładnego przebiegu rozmowy. Potwierdził, że słyszał przez telefon także głosy innych osób. Ponadto świadek zaznaczyły, że dopiero następnego dnia odebrał pojazd ze stacji benzynowej lawetą. Nie posiadał wiedzy na temat przebiegu zdarzeń. Powyższe zeznania potwierdzają jedynie, że pomiędzy oskarżonym i pokrzywdzonymi doszło do spotkania 30 lipca 2019 r., na którym poruszany był temat samochodu.

2.2.  Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz
niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

L.p. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu.

     

3.  PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Oskarżony

X

3.1.  Uniewinnienie

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia.

W niniejszej sprawie brak jest obiektywnych dowodów, aby miało dojść do popełnienia czynów zarzucanych oskarżonym. Zapis z monitoringu potwierdza jedynie spotkanie pokrzywdzonego z oskarżonymi oraz fakt, że doszło między nimi do bliżej niedookreślonego incydentu, skutkującego wybiegnięciem pokrzywdzonego z samochodu. Zeznania pokrzywdzonego w ocenie Sądu budziły wątpliwości i były niespójne, o czym szerzej w pkt 2.1. uzasadnienia.

W sprawie pojawiły się poważne wątpliwości, co do sprawstwa oskarżonych w zakresie zarzucanych mu czynów, których za pomocą dostępnych dowodów nie udało się usunąć. Z tego względu kierując się zasadą o której mowa w art. 5 § 2 k.p.k. koniecznym było rozstrzygnąć je na korzyść oskarżonego i uniewinnić go od popełniania zarzucanego mu czynu.

4.  KARY, Środki Karne, Przepadek, Środki Kompensacyjne i środki związane z poddaniem sprawcy próbie

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności.

     

5.  Inne ROZSTRZYGNIĘCIA Zawarte w WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności.

     

6. innE zagadnień

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia,
a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosował określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę.

W aktach sprawy znalazł się telefon, na którym miał zostać zarejestrowany dźwięk, jednak próba jego uruchomienia okazała się bezskuteczna. Biegły poinformował Sąd, że ustalenie zawartości telefonu byłoby możliwe jedynie gdyby w telefonie znajdowała się zewnętrzna karta pamięci.

7.  Koszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności.

II

wobec uniewinnienia oskarżonych Sąd ustalił, że koszty postępowania ponosi Skarb Państwa na podstawie art. 632 pkt 2 k.p.k.

6.  Podpis