Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II K 259/22

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

29 września 2022 r.

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze Wydział II Karny w składzie:

Przewodniczący sędzia Aleksandra Grzelak - Kula

Protokolant Monika Gąsior

po rozpoznaniu 29.09.2022 r.

sprawy G. K.

PESEL: (...)

oskarżonego o to, że:

w dniu 16 sierpnia 2021 r., ze skutkiem w J. w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem własnym W. K. poprzez nie wywiązanie się z umowy kupna sprzedaży na portalu internetowym (...) telefonu komórkowego marki I. (...) w wyniku czego powstały straty w wysokości 760 zł na szkodę W. K.

to jest o czyn z art. 286 § 1 k.k.

I.  oskarżonego G. K. uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu opisanego w części wstępnej wyroku, tj. występku z art. 286 § 1 k.k. i za to na podstawie art. 286 § 1 k.k. wymierza mu karę 8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności;

II.  na podstawie art. 46 § 1 k.k. orzeka wobec oskarżonego G. K. obowiązek naprawienia szkody w całości poprzez zapłatę na rzecz pokrzywdzonej W. K. kwoty 760 złotych;

III.  zwalnia oskarżonego od zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych.

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

II K 259/22

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3–8 formularza.

1.  USTALENIE FAKTÓW

Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.1.1.

G. K.

w dniu 16 sierpnia 2021 r., ze skutkiem w J. w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem własnym W. K. poprzez nie wywiązanie się z umowy kupna sprzedaży na portalu internetowym (...) telefonu komórkowego marki I. (...) w wyniku czego powstały straty w wysokości 760 zł na szkodę W. K..

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

G. K. 15 sierpnia 2021 r. wystawił na portalu (...) ogłoszenie o sprzedaży (...) za 1500 zł. Na ogłoszenie odpowiedziała W. K. i po wymianie wiadomości umówiła się ze sprzedającym, że wyśle jej telefon po przelaniu przez nią na wskazane przez niego konto kwoty 760 zł. W. K. przelała ww. kwotę 16 sierpnia 2021 r. G. K. nie miał zamiaru zrealizować swojego zobowiązania i nie wysłał jej telefonu ani nie zwrócił pieniędzy.

częściowo wyjaśnienia G. K.

zeznania W. K.

informacja z (...)

38-39

potwierdzenie przelewu

17-19

G. K. był wielokrotnie karany za przestępstwa.

dane o karalności

50-52

Fakty uznane za nieudowodnione

2.  OCena DOWOdów

2.1.  Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

wyjaśnienia G. K.

Sąd dał im wiarę w części. Oskarżony nie kwestionował faktów, lecz wskazał, że przyczyną jego zachowania była utrata dostępu do danych kupujących oraz przekonanie, że zwrócił pokrzywdzonej pieniądze. Podał, że nie chciał oszukać pokrzywdzonej. Wyjaśnienia w tym zakresie są sprzeczne z zasadami doświadczenia życiowego: oskarżony wystawiał na (...) różne przedmioty, czego dowodzi informacja udzielona przez ten podmiot. Oznacza to, że znał zasady handlu na tym portalu, wiedział, że każde ogłoszenie jest osobne i zawiera informacje od osób zainteresowanych danym przedmiotem, miał więc dane dotyczące danego ogłoszenia w jednym miejscu. Korespondował z pokrzywdzoną co do sposobu wysyłki, podał jej nr konta. Po dokonaniu przez nią wpłaty kwoty 760 zł, urwał z nią kontakt. Zdaniem sądu gdyby rzeczywiście oskarżony utracił dane kontrahentów, powinien zgłosić to administratorom portalu, podjąć jakiekolwiek działania, aby wysłać opłacone rzeczy lub zwrócić pieniądze. Należy także dostrzec, że G. K. korespondował z pokrzywdzoną za pomocą telefonu, a nie przez portal (...), wątpliwe zatem jest, aby jednocześnie stracił dostęp do wszystkich danych. Przelew otrzymał na konto, a zatem i tą drogą miał możliwość kontaktu z pokrzywdzoną poprzez zwrot jej pieniędzy na konto, z którego je otrzymał. Poza tym podczas przesłuchania oskarżony zapewnił, że zwróci jej pieniądze, czego następnie nie uczynił. Wszystko to prowadzi do wniosku, że jego wyjaśnienia co do zamiarów i chęci stanowią jego linię obrony, która nie znajduje potwierdzenia w rzeczywistych działaniach oskarżonego. Sąd ustalił więc, wbrew twierdzeniom oskarżonego, że od początku nie miał zamiaru wysłać pokrzywdzonej kupionego przez nią telefonu.

zeznania W. K.

Jej zeznania sąd ocenił jako w pełni wiarygodne. Są zgodne z dołączoną przez świadka korespondencją i potwierdzeniem przelewu. Nie było powodów, by je kwestionować.

dane o karalności, wydruk korespondencji, informacja z (...), potwierdzenie przelewu

Wszystkim dokumentom sąd dał wiarę. Pochodzą od uprawnionych osób i organów, nie były kwestionowane przez oskarżonego.

2.2.  Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

3.  PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Oskarżony

3.1.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

I

G. K.

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

Oskarżony wystawił ogłoszenie o zamiarze sprzedaży telefonu (...) za kwotę 1500 zł, lecz nie miał zamiaru sprzedaży go pokrzywdzonej, która wykazała zainteresowanie tym telefonem i wpłaciła oskarżonemu16 sierpnia 2021 r. w J. 760 zł. Doprowadził ją w ten sposób do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w tej kwocie, ponieważ pokrzywdzona straciła pieniądze, a nie otrzymała zamówionego telefonu. Działał w celu osiągnięcia korzyści majątkowej - pieniędzy w kwocie przelanej mu przez pokrzywdzoną. Wypełnił tym zachowaniem znamiona przestępstwa z art. 286 § 1 k.k.

Oskarżony działał świadomie - podjął szereg działań ukierunkowanych na zdobycie pieniędzy - od wystawienia ogłoszenia o sprzedaży telefonu, przez korespondencję z pokrzywdzoną po podanie jej numeru konta bankowego i otrzymanie pieniędzy.

Stopień społecznej szkodliwości czynu oskarżonego jest znaczny ze względu na kwotę szkody oraz jego przemyślany, ukierunkowany sposób działania.

4.  KARY, Środki Karne, PRzepadek, Środki Kompensacyjne i środki związane z poddaniem sprawcy próbie

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

G. K.

I

G. K. był karany dotychczas 20 razy za przestępstwa z art. 286 § 1 lub § 3 k.k. Czynu będącego przedmiotem tego postępowania dopuścił się po skazaniu go pięcioma wyrokami, co świadczy o jego demoralizacji i nieskuteczności orzekanych kar wolnościowych. Następnie G. K. w latach 2021-2022 był skazywany kolejnymi wyrokami za takie same przestępstwa, a zatem świadczy to o skali jego działalności i nagminnym łamaniu norm. Sąd zdecydował o wymierzeniu mu bezwzględnej kary pozbawienia wolności uznając, że nie ma innego sposobu, by wywrzeć wpływ na oskarżonego.

Sąd orzekł wobec niego karę 8 miesięcy pozbawienia wolności uznając, że jest to kara odpowiednia, aby wpłynąć na oskarżonego, uświadomić mu niedopuszczalność i nieopłacalność działań niezgodnych z prawem.

G. K.

II

Szkoda wyrządzona przestępstwem nie została dotychczas naprawiona przez oskarżonego, sąd zobowiązał go więc do jej naprawienia poprzez orzeczenie zawarte w pkt II wyroku.

5.  1Inne ROZSTRZYGNIĘCIA ZAwarte w WYROKU

6. inne zagadnienia

7.  KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

III

Sąd zwolnił oskarżonego od kosztów sądowych. Utrzymuje się z prac dorywczych uzyskując niewielki dochód 2400 zł.

6.  1Podpis