Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VIII Gz 207/22

POSTANOWIENIE

Dnia 21 listopada 2022 r.

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy VIII Wydział Gospodarczy

w składzie:

Przewodniczący : sędzia Wojciech Wołoszyk

Sędziowie : Artur Fornal

Sylwia Durczak-Żochowska

po rozpoznaniu w dniu 21 listopada 2022 r. w Bydgoszczy na posiedzeniu niejawnym

sprawy upadłościowej M. B. nie prowadzącej działalności gospodarczej

w przedmiocie ustalenia planu spłaty wierzycieli , umorzenia zobowiązań bez ustalenia planu spłaty wierzycieli lub warunkowego umorzenia zobowiązań bez ustalenia planu spłaty wierzycieli

na skutek zażalenia upadłej na postanowienie Sądu Rejonowego w Bydgoszczy z dnia 14 września 2022 r. , sygn. akt XV GUp 341/21

postanawia:

odrzucić zażalenie.

Artur Fornal Wojciech Wołoszyk Sylwia Durczak-Żochowska

UZASADNIENIE

Postanowieniem z dnia 14 września 2022 r. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy ustalił plan spłaty wierzycieli upadłej. Upadła wniosła zażalenie na powyższe postanowienie wraz z wnioskiem o zwolnienie jej od uiszczenia kosztów sądowych. Postanowieniem z dnia 21 października 2022 r. upadłą zwolniono od połowy opłaty od zażalenia , jednocześnie wzywając ją do uiszczenia kwoty 100 zł , tytułem połowy opłaty od zażalenia , pod rygorem odrzucenia zażalenie. Wezwanie to doręczono upadłej dnia 27 października 2022 r. a zatem termin na uiszczenie opłaty upływał dnia 3 listopada 2022 r. Do dnia 16 listopada 2022 r. opłata nie została uiszczona ( notatka na k. 70 ) a zatem zażalenie podlegało odrzuceniu , na mocy art. 397 § 3 kpc w zw. z art. 370 kpc oraz w zw. z art. 229 ust. 1 w zw. z art. 491 2 ust. 1 Prawa upadłościowego.

Artur Fornal Wojciech Wołoszyk Sylwia Durczak-Żochowska