Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt XI GNc 1141/22

​  ZARZĄDZENIE

Dnia 2 czerwca 2022 r.

Sędzia Sądu Rejonowego Mariusz Zawicki, w Sądzie Rejonowym Szczecin – Centrum w Szczecinie, XI Wydziale Gospodarczym

po rozpoznaniu w dniu 2 czerwca 2022 r. w Szczecinie

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Gminy M.- Zakładu (...) w M.

przeciwko A. A.

o zapłatę

zarządza:

na podstawie art. 130 1a § 1 kpc w zw. z art. 458 3 § 1 i 3 kpc zwrot pozwu, z uwagi na brak adresu poczty elektronicznej powoda lub oświadczenia, że takiego adresu nie posiada.

Sygnatura akt: XI GNc 1141/22

UZASADNIENIE

Powód, reprezentowany przez zawodowego pełnomocnika złożył pozew o zapłatę. Pozew złożono nie wskazując adresu poczty elektronicznej bądź oświadczenia powoda o nieposiadaniu takiego adresu. Niniejsza sprawa jest sprawą gospodarczą.

Zgodnie z art. 458 3 § 1 k.p.c. pozew powinien zawierać również wskazanie adresu poczty elektronicznej powoda albo oświadczenie powoda, że nie posiada takiego adresu. Zgodnie z treścią § 3 przywołanego przepisu niespełnienie wymogów, o których mowa w § 1 lub 2, uznaje się za brak formalny pisma uniemożliwiający nadanie mu prawidłowego biegu.

Zgodnie z art. 130 1a § 1 k.p.c. jeżeli pismo procesowe wniesione przez adwokata, radcę prawnego, rzecznika patentowego lub Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych, przewodniczący zwraca pismo stronie bez wezwania do jego poprawienia lub uzupełnienia. Mylne oznaczenie pisma procesowego lub inne oczywiste niedokładności nie stanowią przeszkody do nadania pismu biegu i rozpoznania go w trybie właściwym.

Wobec powyższego wydano zarządzenie o zwrocie pozwu z dnia 2 czerwca 2022 roku (karta 17). Wobec tego, że brak ten uzupełniono (karta 21) wydano nakaz zapłaty w dniu 22 czerwca 2022 roku, mimo wątpliwości co do tego, że wskazany adres jest adresem strony, cytowany przepis mówi bowiem wprost o adresie strony, nie zaś adresie pełnomocnika.

ZARZĄDZENIE

1.  (...)

2.  (...)

3.  (...)