Pełny tekst orzeczenia

Sygnatura akt II 1 C 46/22

POSTANOWIENIE

Dnia 14 grudnia 2022 roku

Sąd Rejonowy dla Łodzi Widzewa w Łodzi, II Wydział Cywilny – Sekcja Egzekucyjna

w składzie następującym

Przewodniczący: Sędzia Anna Braczkowska

po rozpoznaniu w dniu 14 grudnia 2022 roku w Łodzi

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa J. S.

przeciwko (...) Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w W.

o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności

z urzędu – w przedmiocie zawieszenia postępowania

p o s t a n a w i a :

1.  na podstawie art. 177 § 1 pkt 1 k.p.c. zawiesić postępowanie w sprawie do czasu prawomocnego zakończenia postępowania prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Pabianicach, Wydział I Cywilny w sprawie I Ns 215/22;

2.  na podstawie art. 205 ze znaczkiem 3 § 5 k.p.c. zwrócić pismo procesowe pełnomocnika powódki z dnia 1 grudnia 2022 roku;

3.  na podstawie art. 205 ze znaczkiem 3 § 5 k.p.c. zwrócić pismo procesowe pełnomocnika pozwanego z dnia 28 listopada 2022 roku.

Sygnatura akt II 1 C 46/22

Uzasadnienie do postanowienia z dnia 14 grudnia 2022 roku

W tutejszym Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Widzewa w Łodzi toczy się postępowanie o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego w postaci nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 15 listopada 2011 roku wydanego przez Sąd Rejonowy Lublin – Zachód w Lublinie, Wydział VI Cywilny wydanego w sprawie VI Nc-e (...) z powództwa J. S. przeciwko (...) Funduszowi Inwestycyjnemu Zamkniętemu z siedzibą w W.. Powyżej opisany tytuł wykonawczy został zaopatrzony w klauzulę wykonalności przeciwko powódce jako spadkobierczyni ustawowej zmarłego dłużnika Z. R. na mocy postanowienia Sądu Rejonowego dla Łodzi – Widzewa w Łodzi z dnia 29 października 2019 roku. Podstawą faktyczną wytoczenia powództwa stał się fakt skutecznego uchylenia się przez powódkę od skutków prawnych niedochowania terminu do złożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku po zmarłym Z. R. i tym samym zatwierdzenie przez Sąd jej oświadczenia w tym zakresie na mocy postanowienia Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 20 października 2021 roku wydanego w sprawie III Ca 651/20 z czego powódka wywiodła fakt pozostawania w obrocie prawnym dwóch sprzecznych ze sobą postanowień – jednego jak wyżej w sprawie III Ca 651/20 wydanego przez Sąd Okręgowy w Łodzi w dniu 20 października 2021 roku oraz drugiego - wydanego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Widzewa w Łodzi w zakresie nadania przeciwko niej sądowej klauzuli wykonalności jako spadkobierczyni ustawowej zmarłego dłużnika Z. R. na rzecz strony pozwanej, podczas gdy nie jest ona ustawową spadkobierczynią dłużnika i tym samym nie może ona ponosić odpowiedzialności za długi spadkowe ( pozew wraz z załączonymi do niego dokumentami k. 2-8, k. 13-18).

Powódka podniosła również jednocześnie, że w Sądzie Rejonowym w Pabianicach, Wydziale I Cywilnym toczy się za sygnaturą akt I Ns 215/22 wszczęte z urzędu postępowanie w sprawie o zmianę postanowienia z dnia 14 września 2017 roku wydanego w sprawie I Ns 583/15 w przedmiocie stwierdzenia nabycia spadku po Z. R.. Powódka nie jest jego uczestniczką ( okoliczność bezsporna).

Sąd Rejonowy zważył, co następuje:

Stosownie do treści przepisu art. 177 § 1 pkt 1 k.p.c. Sąd może zawiesić postępowanie z urzędu - jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego toczącego się postępowania cywilnego.

Z treści tego przepisu wynika, że Sąd może zawiesić postępowanie jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego toczącego się postępowania cywilnego. Z taką sytuacją będziemy mieli do czynienia wówczas, gdy przedmiot postępowania prejudycjalnego stanowi element podstawy faktycznej rozstrzygnięcia sprawy w postępowaniu, które ma być zawieszone. Dla zawieszenia postępowania z tej przyczyny koniecznym jest, aby postępowanie prejudycjalne było już w toku. Bez znaczenia pozostaje przy tym to, w jakim trybie jest ono rozpoznawane (procesowym, czy nieprocesowym) oraz przed którym sądem.

Nie może budzić i nie budzi wątpliwości Sądu, że w chwili obecnej pozostaje w obrocie prawnym prawomocne postanowienie w przedmiocie stwierdzenia nabycia przez powódkę spadku po Z. R.. To również to postanowienie stanowiło (i stanowi dalej) podstawę do nadania przeciwko niej klauzuli wykonalności spornemu tytułowi wykonawczemu. Sąd orzekający w przedmiotowej sprawie nie jest władnym samodzielnie zakwestionować treści ani prawidłowości tego postanowienia. Oceny takiej dokona jednak niewątpliwie Sąd Rejonowy w Pabianicach w sprawie I Ns 215/22, które to postępowanie dotyczy zmiany postanowienia spadkowego. Niewątpliwie więc rozstrzygniecie, które zapadnie w przyszłości w zakresie ustalenia ostatecznie kręgu spadkobierców zmarłego Z. R. będzie miało bezpośredni wpływ na treść orzeczenia, które winno zapaść w sprawie o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności.

Mając powyższe na uwadze Sąd zdecydował się z urzędu na dokonanie fakultatywnego zawieszenia przedmiotowego postępowania do czasu wydania przez Sąd Rejonowy w Pabianicach orzeczenia w przedmiocie zmiany postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku po Z. R..