Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II Ka 409/22

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

27 stycznia 2023r.

Sąd Okręgowy w Koninie II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: Sędzia SO Agata Wilczewska

Sędziowie: Sędzia SO Waldemar Cytrowski

Sędzia SO Marek Ziółkowski

Protokolant: sekr. sąd. Marta Burek

przy udziale Łukasza Sobczaka Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Turku

po rozpoznaniu 27 stycznia 2023r.

sprawy S. S.

skazanego z art.279§1k.k. i innych

na skutek apelacji wniesionej przez prokuratora

od wyroku łącznego Sądu Rejonowego w Turku

z 17 października 2022r., sygn. akt II K 332/22

I.  Zmienia zaskarżony wyrok w ten sposób, że orzeczoną wobec skazanego
w punkcie 2 karę łączną grzywny podwyższa do 200 (dwustu) stawek dziennych.

II.  Utrzymuje w mocy zaskarżony wyrok w pozostałej części.

III.  Zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adw. P. B. kwotę 147,60zł
(w tym vat) z tytułu zwrotu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielnej skazanemu z urzędu w postępowaniu odwoławczym.

IV.  Zwalnia skazanego w całości od zapłaty na rzecz Skarbu Państwa wydatków za postępowanie odwoławcze.

Marek Ziółkowski Agata Wilczewska Waldemar Cytrowski

UZASADNIENIE

Formularz UK 2

Sygnatura akt

II Ka 409/22

Załącznik dołącza się w każdym przypadku. Podać liczbę załączników:

1

1.  CZĘŚĆ WSTĘPNA

1.1. Oznaczenie wyroku sądu pierwszej instancji

Wyrok łączny Sądu Rejonowego w Turku z dnia 17 października 2022r., sygn. akt IIK332/22

1.2. Podmiot wnoszący apelację

☒ oskarżyciel publiczny albo prokurator w sprawie o wydanie wyroku łącznego

☐ oskarżyciel posiłkowy

☐ oskarżyciel prywatny

☐ obrońca

☐ oskarżony albo skazany w sprawie o wydanie wyroku łącznego

☐ inny

1.3. Granice zaskarżenia

1.3.1. Kierunek i zakres zaskarżenia

☐ na korzyść

☒ na niekorzyść

☐ w całości

☒ w części

co do winy

co do kary

co do środka karnego lub innego rozstrzygnięcia albo ustalenia

1.3.2. Podniesione zarzuty

Zaznaczyć zarzuty wskazane przez strony w apelacji

art. 438 pkt 1 k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w zakresie kwalifikacji prawnej czynu przypisanego oskarżonemu

art. 438 pkt 1a k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w innym wypadku niż wskazany
w art. 438 pkt 1 k.p.k., chyba że pomimo błędnej podstawy prawnej orzeczenie odpowiada prawu

art. 438 pkt 2 k.p.k. – obraza przepisów postępowania, jeżeli mogła ona mieć wpływ na treść orzeczenia

art. 438 pkt 3 k.p.k. błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia,
jeżeli mógł on mieć wpływ na treść tego orzeczenia

art. 438 pkt 4 k.p.k. – rażąca niewspółmierność kary, środka karnego, nawiązki lub niesłusznego zastosowania albo niezastosowania środka zabezpieczającego, przepadku lub innego środka

art. 439 k.p.k.

brak zarzutów

1.4. Wnioski

uchylenie

Zmiana

2.  Ustalenie faktów w związku z dowodami przeprowadzonymi przez sąd odwoławczy

2.1. Ustalenie faktów

2.1.1. Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Fakt oraz czyn, do którego fakt się odnosi

Dowód

Numer karty

2.1.2. Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Fakt oraz czyn, do którego fakt się odnosi

Dowód

Numer karty

2.2. Ocena dowodów

2.2.1. Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 2.1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

2.2.2. Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 2.1.1 albo 2.1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

3.  STANOWISKO SĄDU ODWOŁAWCZEGO WOBEC ZGŁOSZONYCH ZARZUTÓW i wniosków

Lp.

Zarzut

1.

Prokurator zarzucił obrazę przepisu prawa materialnego – art.86§1k.k. poprzez zastosowanie całkowitej absorbcji przy wymiarze kary łącznej grzywny – połączeniu uległy kary orzeczone wyrokami IIK452/21 i IIK579/21 – podczas gdy przepis ten obliguje sąd do wymierzenia kary łącznej powyżej najwyższej z kar wymierzonych za poszczególne przestępstwa.

☒ zasadny

☐ częściowo zasadny

☐ niezasadny

Zwięźle o powodach uznania zarzutu za zasadny, częściowo zasadny albo niezasadny

Apelacja okazała zasadna.

Jak słusznie podniósł prokurator, zgodnie z brzmieniem przepisu art.86§1k.k. obowiązującym od 24.06.20r. sąd wymierza karę łączną w granicach powyżej najwyższej z kar wymierzonych za poszczególne przestępstwa do ich sumy, więc stosowanie zasady pełnej absorpcji przy łączeniu kar zostało wyłączone. Wymierzenie skazanemu przez Sąd I instancji kary łącznej grzywny w wysokości 150 stawek dziennych, w sytuacji gdy najwyższa z wymierzonych i podlegających łączeniu kar również wynosiła 150 stawek dziennych, nastąpiło z naruszeniem prawa materialnego, a tak wymierzona kara jest niezgodna z prawem.

Wniosek

Zmiana zaskarżonego wyroku poprzez wymierzenie kary łącznej grzywny w wymiarze 200 stawek dziennych po 10 zł.

☒ zasadny

☐ częściowo zasadny

☐ niezasadny

Zwięźle o powodach uznania wniosku za zasadny, częściowo zasadny albo niezasadny.

Prawidłowo wymierzona kara łączna grzywny nie mogła być niższa niż 151 stawek dziennych grzywny, a wyższa niż 250 stawek dziennych grzywny. Stąd wymierzenie skazanemu wnioskowanej przez prokuratora kary łącznej 200 stawek dziennych grzywny okazało się zasadne. Sąd odwoławczy stoi na stanowisku, że kara łączna stanowi instytucję służącą do swoistego podsumowania działalności przestępczej sprawcy, obejmującego całościową ocenę jego zachowań przejawiającą się w postaci jednej kary łącznej. Zauważyć w tym miejscu należy, że wielość popełnionych przez sprawcę przestępstw wpływa na negatywną ocenę postawy sprawcy będąc jego istotnym czynnikiem prognostycznym. Chodzi tutaj zwłaszcza o to, aby właściwe ukształtowana kara łączna oddziaływała wychowawczo na sprawcę przestępstwa oraz odpowiednio chroniła obywateli przed niebezpieczeństwem ponownego dopuszczenia się przestępstw. Wymierzona w ten sposób przez Sąd odwoławczy kara łączna grzywny spełni te cele kary wobec skazanego.

4.  OKOLICZNOŚCI PODLEGAJĄCE UWZGLĘDNIENIU Z URZĘDU

Zwięźle o powodach uwzględnienia okoliczności

5.  ROZSTRZYGNIĘCIE SĄDU ODWOŁAWCZEGO

5.1. Utrzymanie w mocy wyroku sądu pierwszej instancji

Przedmiot utrzymania w mocy

Orzeczenie o połączeniu wobec skazanego kar pozbawienia wolności i wymierzona mu kara łączna pozbawienia wolności; połączenie co do zasady orzeczonych wobec skazanego kar grzywien, umorzenie postępowania o wydanie wyroku łącznego w pozostałym zakresie; rozstrzygnięcie o kosztach obrony z urzędu udzielonej skazanemu, rozstrzygnięcie w przedmiocie zwolnienia skazanego od ponoszenia kosztów postępowania o wydanie wyroku łącznego.

Zwi ęź le o powodach utrzymania w mocy

W toku kontroli instancyjnej nie stwierdzono błędu w zakresie orzeczonej wobec skazanego kary łącznej pozbawienia wolności. Kara ta nie była zresztą kwestionowana. Wyrok nie był też zaskarżony w części dotyczącej orzeczenia o kosztach.

5.2. Zmiana wyroku sądu pierwszej instancji

Przedmiot i zakres zmiany

Zwi ęź le o powodach zmiany

Zgodnie z brzmieniem przepisu art.86§1k.k. obowiązującym od 24.06.20r. sąd wymierza karę łączną w granicach powyżej najwyższej z kar wymierzonych za poszczególne przestępstwa do ich sumy, więc stosowanie zasady pełnej absorpcji przy łączeniu kar zostało wyłączone. Wymierzenie skazanemu przez Sąd I instancji kary łącznej grzywny w wysokości 150 stawek dziennych, w sytuacji gdy najwyższa z wymierzonych i podlegających łączeniu kar również wynosiła 150 stawek dziennych, nastąpiło z naruszeniem prawa materialnego, a tak wymierzona kara jest niezgodna z prawem.

Prawidłowo wymierzona kara łączna grzywny nie mogła być niższa niż 151 stawek dziennych grzywny, a wyższa niż 250 stawek dziennych grzywny. Kara łączna stanowi instytucję służącą do swoistego podsumowania działalności przestępczej sprawcy, obejmującego całościową ocenę jego zachowań przejawiającą się w postaci jednej kary łącznej. Wielość popełnionych przez sprawcę przestępstw wpływa na negatywną ocenę postawy sprawcy będąc jego istotnym czynnikiem prognostycznym. Chodzi tutaj zwłaszcza o to, aby właściwe ukształtowana kara łączna oddziaływała wychowawczo na sprawcę przestępstwa oraz odpowiednio chroniła obywateli przed niebezpieczeństwem ponownego dopuszczenia się przestępstw. Wymierzona przez Sąd odwoławczy kara łączna grzywny w wysokości 200 stawek dziennych spełni te cele kary wobec skazanego. Sąd odwoławczy nie widział zaś powodów do zmiany orzeczonej wysokości jednej stawki dziennej grzywny.

5.3. Uchylenie wyroku sądu pierwszej instancji

5.3.1. Przyczyna, zakres i podstawa prawna uchylenia

1.1.

art. 439 k.p.k.

Zwięźle o powodach uchylenia

2.1.

Konieczność przeprowadzenia na nowo przewodu w całości

art. 437 § 2 k.p.k.

Zwięźle o powodach uchylenia

3.1.

Konieczność umorzenia postępowania

art. 437 § 2 k.p.k.

Zwięźle o powodach uchylenia i umorzenia ze wskazaniem szczególnej podstawy prawnej umorzenia

4.1.

art. 454 § 1 k.p.k.

Zwięźle o powodach uchylenia

5.3.2. Zapatrywania prawne i wskazania co do dalszego postępowania

5.4. Inne rozstrzygnięcia zawarte w wyroku

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

6.  Koszty Procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

II.

III.

Sąd na podstawie §17 ust. 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 18) zasądził od Skarbu Państwa na rzecz adwokata P. B. kwotę 147,60 złotych (w tym VAT) z tytułu zwrotu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej skazanemu z urzędu w postępowaniu odwoławczym.

O kosztach postępowania odwoławczego Sąd orzekł na podstawie art. 624 § 1 k.p.k. zwalniając skazanego od zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych za postępowanie odwoławcze przez wzgląd na zasadę słuszności.

7.  PODPIS

Marek Ziółkowski Agata Wilczewska Waldemar Cytrowski

1.3. Granice zaskarżenia

Kolejny numer załącznika

1

Podmiot wnoszący apelację

prokurator

Rozstrzygnięcie, brak rozstrzygnięcia albo ustalenie, którego dotyczy apelacja

Wymiar orzeczonej kary łącznej grzywny.

1.3.1. Kierunek i zakres zaskarżenia

☐ na korzyść

☒ na niekorzyść

☐ w całości

☒ w części

co do winy

co do kary

co do środka karnego lub innego rozstrzygnięcia albo ustalenia

1.3.2. Podniesione zarzuty

Zaznaczyć zarzuty wskazane przez strony w apelacji

art. 438 pkt 1 k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w zakresie kwalifikacji prawnej czynu przypisanego oskarżonemu

art. 438 pkt 1a k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w innym wypadku niż wskazany
w art. 438 pkt 1 k.p.k., chyba że pomimo błędnej podstawy prawnej orzeczenie odpowiada prawu

art. 438 pkt 2 k.p.k. – obraza przepisów postępowania, jeżeli mogła ona mieć wpływ na treść orzeczenia

art. 438 pkt 3 k.p.k. – błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia,
jeżeli mógł on mieć wpływ na treść tego orzeczenia

art. 438 pkt 4 k.p.k. – rażąca niewspółmierność kary, środka karnego, nawiązki lub niesłusznego zastosowania albo niezastosowania środka zabezpieczającego, przepadku lub innego środka

art. 439 k.p.k.

brak zarzutów

1.4. Wnioski

uchylenie

zmiana