Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II K 332/22

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 07 października 2022 roku

Sąd Rejonowy w Szczytnie w II Wydziale Karnym

w składzie :

Przewodniczący : SSR Ewelina Wolny

Protokolant: p.o. sekr. Zuzanna Pękalska

Przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Szczytnie Krzysztofa Batyckiego

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 07 października 2022r. sprawy przeciwko

W. C.,

synowi W. i H. z domu T., ur. (...) w P.,

oskarżonemu o to, że:

w dniu 27 maja 2022 roku, w miejscowości M., gmina S., woj. (...)- (...), w ruchu lądowym prowadził pojazd mechaniczny - samochód osobowy marki T. (...) o nr rej. (...), znajdując się w stanie nietrzeźwości, posiadając 0,83 mg/l i zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu oraz 1,82‰, 1,72 ‰ i oraz 1,68 ­‰ zawartości alkoholu we krwi,

tj. o czyn z art. 178a §1 kk

I.  oskarżonego W. C. uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu i za to z mocy art. 178a § 1 kk skazuje go na karę 160 (stu sześćdziesięciu) stawek dziennych grzywny z ustaleniem stawki dziennej na 10 (dziesięć) zł,

II.  na podstawie art. 42 §2 kk orzeka wobec oskarżonego zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 3 (trzech) lat,

III.  na podstawie art. 43a §2 kk orzeka wobec oskarżonego świadczenia pieniężne w kwocie 5.000 (pięciu tysięcy) złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej,

IV.  na podstawie art. 63 §1 i 5 kk na poczet orzeczonej kary grzywny zalicza oskarżonemu okres rzeczywistego pozbawienia oskarżonego wolności w sprawie od dnia od godz. 17.40 w dniu 27 maja 2022r. do godz. 17.54 w dniu 28 maja 2022r., równoważny dwóm dniom pozbawienia wolności, uznając grzywnę za wykonaną w wymiarze 4 (czterech) stawek dziennych,

V.  na podstawie art. 63 § 4 kk na poczet orzeczonego zakazu zalicza oskarżonemu okres zatrzymania prawa jazdy od dnia 27 maja 2022r.,

VI.  na podstawie art. 624 §1 kpk zwalnia oskarżonego w całości od zapłaty kosztami postępowania obciąża Skarb Państwa.

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

II K 332/22

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3–8 formularza.

1.USTALENIE FAKTÓW

Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

W. C.

w dniu 27 maja 2022r. w miejscowości M., gmina S., woj. (...), w ruchu lądowym prowadził pojazd mechaniczny - samochód osobowy marki T. (...) o nr rej. (...) znajdując się w stanie nietrzeźwości, posiadając 0,83 mg/l zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu oraz 1,82 %o, 1,72%o oraz 1,68 %o zawartości alkoholu we krwi

tj. o czyn z art. 178a § 1 kk

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

1.  Oskarżony W. C., urodzony w (...)r., posiadający orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, przebywał w maju 2022r. u córki w miejscowości M., gmina S.. W dniu 27 maja 2022r. przed godz. 17.00 spożywał alkohol w nieustalonej ilości, a następnie kierował samochodem marki T. (...) o nr rej. (...). Jadąc do domu córki w M., stracił panowanie nad prowadzonym pojazdem, doprowadzając do jego częściowego zjazdu na pobocze, uderzenia w bramę wjazdową posesji, a następnie dachowania. Widok przewróconego na dach pojazdu zaalarmował jadące od strony B. w stronę lotniska w S. samochodem marki C. I. Z. (1) i jej siostrę I. Z. (2), zatrzymały się, pierwsza z nich zadzwoniła na numer alarmowy, a druga pomagała wysiąść zajmującemu miejsce kierowcy oskarżonemu. Obie kobiety wyczuły od oskarżonego woń alkoholu, I. Z. (2) zwróciła mu uwagę, że prowadząc w tym stanie naraża siebie i innych. Na miejscu pojawili się okoliczni mieszkańcy, w tym sąsiadka oskarżonego B. L., która słyszała odgłos uderzenia i rozpoznała stojącego przy aucie W. C..

2.  Przybyli na miejsce funkcjonariusze Policji poddali oskarżonemu badaniu na obecność alkoholu w wydychanym powietrzu, z wynikiem 0,83 mg/l. Stężenie alkoholu w pobranej od oskarżonego krwi wynosiło kolejno 1,82 promila, 1,72 promila i 1,68 promila.

Ad. 1

- wyjaśnienia oskarżonego od słów „wracając do domu” do słów „ (...)

- zeznania B. L.

- zeznania I. Z. (1)

- zeznania I. Z. (2)

- orzeczenie o stopniu niepełnosprawności

Ad. 2

- protokół badania stanu trzeźwości analizatorem wydechu

- protokół zatrzymania osoby

- sprawozdanie z badania krwi

Ad. 1

k. 18 i 85v

k. 8v-9v i 85v-86

k.12v-13v i 86

k.35v-36 i 86-86v

k. 63

Ad. 2

k. 2

k. 28-29

k. 40-57v

Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

W. C.

w dniu 27 maja 2022r. w miejscowości M., gmina S., woj. (...), w ruchu lądowym prowadził pojazd mechaniczny - samochód osobowy marki T. (...) o nr rej. (...) znajdując się w stanie nietrzeźwości, posiadając 0,83 mg/l zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu oraz 1,82 %o, 1,72%o oraz 1,68 %o zawartości alkoholu we krwi

tj. o czyn z art. 178a § 1 kk

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Dowód

1.  W dniu 27 maja 2022r. W. C. wypił dwa piwa około godziny 12.00, innego alkoholu tego ani poprzedniego dnia nie spożywał.

Ad. 1

- wyjaśnienia oskarżonego do słów „na rybach” i od słów „ja jak kierowałem” do słów „nie spożywałem”

Ad. 1

k. 18 i 85v

1.OCena DOWOdów

1.1.  Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

Ad. 1

Ad. 2

Ad. 1

- wyjaśnienia oskarżonego

- zeznania I. Z. (1), I. Z. (2)

- zeznania B. L.

Ad. 2

- protokół badania stanu trzeźwości analizatorem wydechu

- sprawozdanie z badania krwi

Ad. 1

- zasługują na podzielenie w zakresie dotyczącym kierowania w dniu 27 maja 2022r. samochodem marki T. (...) o nr rej. (...) przed utratą panowania nad pojazdem i dachowania w miejscowości M., w tym bowiem zakresie jego wersja znajduje odzwierciedlenie w zebranym materiale dowodowym

- zostały uznane za w pełni wiarygodne, jako pochodzące od przypadkowych, naocznych świadków sytuacji bezpośrednio po zaistnieniu zdarzenia drogowego z udziałem oskarżonego, będącego dla nich osobą zupełnie obcą, w sposób spójny i wzajemnie zgodny przytaczających poczynione spostrzeżenia w zakresie zajmowania przez oskarżonego miejsca kierowcy, braku innych osób w pojeździe oraz wyczuwalnej od mężczyzny woni alkoholu,

- uznano za zasługujące na wiarę w części obejmującej zrelacjonowane przez świadka spostrzeżenia dotyczące alarmującego ją odgłosu uderzenia oraz rozpoznania w stojącym w pobliżu dachującego auta znanego jej oskarżonego; jakkolwiek świadek jest sąsiadką oskarżonego, brak podstaw do przypisania jej relacji braku obiektywizmu

Ad. 2

- dokumentują procedury badawcze przeprowadzone z udziałem oskarżonego przy użyciu certyfikowanego analizatora wydechu i analizy chemicznej pobranej od niego krwi, niekwestionowanych przez oskarżonego metod badawczych, zostały przez Sąd potraktowane jako obiektywne i w pełni miarodajne dowody

1.2.  Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

Ad. 1

Ad. 1

- wyjaśnienia oskarżonego

Ad. 1

- nie mogą zostać uznane za wiarygodne w części dotyczącej ilości wypitego alkoholu i czasu jego spożywania, albowiem pozostają w sprzeczności z wynikami badania stężenia alkoholu w organizmie oskarżonego, nie niższego niż równowartość 1,64 promila w czasie pierwszego pomiaru, a także początkowej tendencji wzrostowej kolejnych wyników, do 1,82 mg/l, co przemawia przeciwko podzieleniu stanowiska oskarżonego, iż w czasie prowadzenia przez niego pojazdu spożyty wcześniej alkohol znajdował się w fazie eliminacji z jego krwiobiegu; twierdzenie oskarżonego powołującego się na dobre samopoczucie i brak świadomości znajdowania się w stanie nietrzeźwości należy tym samym potraktować jedynie jako przyjętą przez niego linię obrony

1.PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Oskarżony

x

1.3.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

Pkt I

W. C.

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

-kierując samochodem osobowym w terenie zabudowanym po uprzednim spożyciu alkoholu w ilości prowadzącej do powstania stężenia 0,83 mg/l w jego organizmie, oskarżony wyczerpał dyspozycję występku prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości, stypizowanego w art. 178a § 1 kk

1.1.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania niezgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

1.4.  Warunkowe umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

1.5.  Umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

1.6.  Uniewinnienie

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

1.KARY, Środki Karne, PRzepadek, Środki Kompensacyjne i środki związane z poddaniem sprawcy próbie

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

W. C.

Pkt I wyroku

Pkt II

Pkt III

Ad. pkt I

- wymieniony działał umyślnie, zdając sobie sprawę z faktu uprzedniego spożycia alkoholu i co najmniej godząc się na prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości, stopień jego winy ocenić tym samym należy za wyższy niż nieznaczny.

- analogicznie oceniono stopień społecznej szkodliwości przypisanego oskarżonemu występku, wskazać przy tym należy na takie okoliczności obciążające, jak wysokie stężenie alkoholu w jego organizmie, niemal czterokrotnie przekraczające dolną granicę stanu nietrzeźwości, stwarzające realne zagrożenia dla bezpieczeństwa samego oskarżonego i innych użytkowników ruchu drogowego, na co wskazuje utrata panowania na autem i doprowadzenie do uderzenia w ogrodzenie; nie bez znaczenia pozostaje także uprzednia karalność za przestępstwo umyślne, jakkolwiek innego rodzaju (vide karta karna k. 34)

- jako okoliczności łagodzące potraktowano wiek i zły stan zdrowia oskarżonego, a także częściowe przyznanie się do winy,

- wskazane wyżej okoliczności uwzględniono orzekając wobec oskarżonego najłagodniejszą spośród przewidzianych alternatywnie sankcji karę grzywny; jakkolwiek realnie dolegliwa, oscylująca w granicach miesięcznego dochodu W. C., nie może potraktowana jako rażąco surowa, spełnia cele w zakresie prewencji unaoczniając oskarżonemu nieopłacalność podobnych zachowań w przyszłości, kształtuje także społeczną świadomość prawną piętnując dopuszczanie się występków przeciwko bezpieczeństwu w ruchu drogowym w stanie nietrzeźwości

Ad. pkt II

- zgodnie z dyspozycją art. 42 § 2 kk orzeczono wobec oskarżonego obligatoryjny zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych, na minimalny okres przewidziany dla sprawców tego rodzaju przestępstw

Ad. pkt III

- orzekając na podstawie art. 43a § 2 kk obligatoryjne świadczenie pieniężne na wskazany cel, wymierzono je w minimalnej wysokości z uwagi na sytuację osobistą i finansową oskarżonego

1.1Inne ROZSTRZYGNIĘCIA ZAwarte w WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

W. C.

Pkt IV

Pkt V

Ad. pkt IV

- zgodnie z dyspozycją art. 63 § 1 i 5 kk, na poczet orzeczonej kary zaliczono oskarżonemu okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie, równoważny czterem stawkom dziennym i w tym zakresie karę grzywny uznano za wykonaną

Ad. pkt V

- na podstawie art. 63 § 4 kk na poczet orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów zaliczono oskarżonemu okres zatrzymania prawa jazdy

1.6. inne zagadnienia

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia,
a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosował określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

7.  KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

Pkt VI

- oskarżony jest osobą starszą, niepełnosprawną, pobiera niskie świadczenie emerytalne, z tych względów został zwolniony od ponoszenia kosztów sądowych, na podstawie art. 624 § 1 kpk

1.1Podpis