Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VIII Cz 49/23

POSTANOWIENIE

Dnia 20 stycznia 2023 r.

Sąd Okręgowy w Toruniu VIII Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący - Sędzia: Małgorzata Kończal

po rozpoznaniu w dniu 20 stycznia 2023 r. w Toruniu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku M. P.

z udziałem B. C.

o ustalenie kontaktów z małoletnimi Z. P. i F. P.

na skutek zażalenia wnioskodawcy

od postanowienia Sądu Rejonowego w Grudziądzu

z dnia 6 grudnia 2022 r.

sygn. akt III Nsm 303/22

p o s t a n a w i a : odrzucić zażalenie.

UZASADNIENIE

Postanowieniem z dnia 6 grudnia 2022 r. Sąd Rejonowy w Grudziądzu umorzył postępowanie w sprawie.

Zażalenie na powyższe postanowienie złożył wnioskodawca.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zażalenie podlega odrzuceniu.

Zgodnie z przepisem art. 357 § 2 1 postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlega ono zaskarżeniu, i tylko na żądanie strony zgłoszone w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia. Zaś przepis art. 394 § 2 k.p.c. stanowi, iż termin do wniesienia zażalenia wynosi tydzień od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. Jeżeli przy wydaniu postanowienia sąd odstąpił od jego uzasadnienia, termin liczy się od dnia ogłoszenia postanowienia, a jeżeli podlegało ono doręczeniu - od dnia jego doręczenia.

Zażalenie wnioskodawcy nie zostało poprzedzone złożeniem wniosku o sporządzenie uzasadnienia zaskarżonego orzeczenia i jego doręczenia, która to czynność otwiera dopiero drogę do zaskarżenia postanowienia (art. 394 § 2 k.p.c.)

Z tych powodów, Sąd Okręgowy odrzucił zażalenie jako niedopuszczalne, na podstawie art. 373 k.p.c. w zw. z art. 397 § 3 k.p.c.