Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II AKa 439/22

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 17 stycznia 2023 r.

Sąd Apelacyjny w Warszawie II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: Sędzia SA – Izabela Szumniak

Sędziowie: SA – Katarzyna Capałowska

SA – Dorota Radlińska /spr./

Protokolant: st. sekr. sąd. Marta Kamińska

przy udziale Prokuratora Renaty Śpiewak

po rozpoznaniu w dniu 17.01.2023 r.

sprawy

A. K. ur.(...) w G. s. T. i B.,

oskarżonego z art. 148§1 k.k.

na skutek apelacji wniesionej przez obrońcę

od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 13.06.2022r.

sygn. akt XIIK 29/22

I.  wyrok w zaskarżonej części utrzymuje w mocy

I.  zasądza od Skarbu Państwa na rzecz r.pr. M. K. kwotę 600 (sześćset ) zł plus VAT z tytułu zwrotu kosztów obrony z urzędu w postępowaniu przed Sądem Apelacyjnym w Warszawie;

II.  zwalnia oskarżonego od ponoszenia kosztów procesu, obciążając wydatkami Skarb Państwa.

UZASADNIENIE

UZASADNIENIE

Formularz UK 2

Sygnatura akt

II AKa 439/22

Załącznik dołącza się w każdym przypadku. Podać liczbę załączników:

1

1.  CZĘŚĆ WSTĘPNA

1.1. Oznaczenie wyroku sądu pierwszej instancji

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 13.06. 2022 r. sygn. akt XII K 29/22 .

1.2. Podmiot wnoszący apelację

☐ oskarżyciel publiczny albo prokurator w sprawie o wydanie wyroku łącznego

☐ oskarżyciel posiłkowy

☐ oskarżyciel prywatny

☒ obrońca

☐ oskarżony albo skazany w sprawie o wydanie wyroku łącznego

☐ inny

1.3. Granice zaskarżenia

1.3.1. Kierunek i zakres zaskarżenia

☒ na korzyść

☐ na niekorzyść

☒ w całości

☐ w części

co do winy

co do kary

co do środka karnego lub innego rozstrzygnięcia albo ustalenia

1.3.2. Podniesione zarzuty

Zaznaczyć zarzuty wskazane przez strony w apelacji

art. 438 pkt 1 k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w zakresie kwalifikacji prawnej czynu przypisanego oskarżonemu

art. 438 pkt 1a k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w innym wypadku niż wskazany
w art. 438 pkt 1 k.p.k., chyba że pomimo błędnej podstawy prawnej orzeczenie odpowiada prawu

art. 438 pkt 2 k.p.k. – obraza przepisów postępowania, jeżeli mogła ona mieć wpływ na treść orzeczenia

art. 438 pkt 3 k.p.k. błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia,
jeżeli mógł on mieć wpływ na treść tego orzeczenia

art. 438 pkt 4 k.p.k. – rażąca niewspółmierność kary, środka karnego, nawiązki lub niesłusznego zastosowania albo niezastosowania środka zabezpieczającego, przepadku lub innego środka

art. 439 k.p.k.

brak zarzutów

1.4. Wnioski

uchylenie

zmiana

2.  Ustalenie faktów w związku z dowodami przeprowadzonymi przez sąd odwoławczy

2.1. Ustalenie faktów

2.1.1. Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Fakt oraz czyn, do którego fakt się odnosi

Dowód

Numer karty

Nie dotyczy – Sąd II instancji nie przeprowadzał postępowania dowodowego

2.1.2. Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Fakt oraz czyn, do którego fakt się odnosi

Dowód

Numer karty

2.2. Ocena dowodów

2.2.1. Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 2.1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

2.2.2. Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 2.1.1 albo 2.1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

3.  STANOWISKO SĄDU ODWOŁAWCZEGO WOBEC ZGŁOSZONYCH ZARZUTÓW i wniosków

Lp.

Zarzut

1. 

1.bezzasadne przyjęcie, że oskarżony działał w zamiarze ewentualnym dokonania zabójstwa;

2.nieprawidłowa subsumpcja ustalonego stanu faktycznego pod normę z art. 148§1 k.k. oraz wymierzenie oskarżonemu kary 25 lat pozbawienia wolności.

☐ zasadny

☐częściowo zasadny

☒ niezasadny

Zwięźle o powodach uznania zarzutu za zasadny, częściowo zasadny albo niezasadny

Podniesione przez obrońcę zarzuty nie były zasadne. Wskazać należy, iż obrońca o ile nie kwestionował samego zdarzenia, o tyle krytyce poddał subsumpcję stanu faktycznego, której dokonał Sąd I instancji. W szczególności, w ocenie obrońcy niezasadnym było przypisanie działaniu oskarżonego zamiaru ewentualnego w dokonaniu zabójstwa. Realizując przyjętą linie obrony skarżący starał się wykazać, iż działanie oskarżonego zakwalifikowane powinno być jako pobicie ze skutkiem śmiertelnym. Obrońca wnioskował nawet o zakwalifikowanie zachowania A. K. z art. 158§3 k.k.

Przede wszystkim wskazać należy, iż proponowana przez obrońcę kwalifikacja z art. 158§3 k.k. w przedmiotowej sprawie w żadnym razie nie mogła znaleźć zastosowania. Dla przypomnienia wskazać należy, iż pobicie to czynna napaść, w której bierze udział co najmniej dwie osoby na inną osobę lub osoby. W tych okolicznościach wskazana przez obrońcę kwalifikacja w stanie faktycznym w przedmiotowej sprawie w ogóle nie mogła być wzięta pod uwagę. Nie było bowiem żadnych wątpliwości, że oskarżony był jedynym napastnikiem i osobą zadającą ciosy pokrzywdzonej.

Wbrew twierdzeniom obrońcy, Sąd meriti zasadnie przypisał oskarżonemu dokonanie zabójstwa z art. 148§1 k.k. z zamiarem ewentualnym. Sposób działania oskarżonego, rozmiar obrażeń, których doznała pokrzywdzona w sposób nie budzący żadnych wątpliwości wskazują na prawidłowość oceny zamiaru oskarżonego przez Sąd Okręgowy.

W żadnym razie nie są przekonujące twierdzenia obrońcy, że oskarżony działał w afekcie a chciał jedynie pobić pokrzywdzoną. Co do działania w afekcie- to żaden z przeprowadzony dowodów na to nie wskazywał. Istotnie oskarżony będąc krytycznego dnia pod wpływem alkoholu brutalnie pobił oskarżoną uderzając ją rękoma, kopiąc nogami a nadto używając także noża i innego narzędzia ostrego /igły/. Analiza dokumentacji medycznej nie pozostawia żadnych wątpliwości, że ciało pokrzywdzonej zostało przez oskarżonego wręcz- zmasakrowane. Aby spowodować u pokrzywdzonej tak liczne obrażenia A. K. używać musiał dużej siły wobec pokrzywdzonej. Nie ulega wątpliwości, iż w tych okolicznościach .oskarżony godził się na śmierć pokrzywdzonej. Fakt pozostawania pod wpływem alkoholu i wzmożonej z tego powodu agresji w żadnym razie nie mogło stanowić okoliczności łagodzącej. Wręcz przeciwnie, fakt pozostawania sprawcy pod wpływem alkoholu co do zasady stanowi okoliczność obciążającą.

Zachowanie oskarżonego po dokonaniu przestępstwa zabójstwa nie mogło mieć większego znaczenia dla zakwalifikowania czynu, którego się dopuścił. Słusznie Sąd I instancji ustalił, że sposób działania oskarżonego wskazywał na co najmniej zamiar ewentualny zabójstwa. Fakt, że oskarżony kontaktował się już po dokonanym zabójstwie z różnymi osobami, a nawet być może faktycznie żałował tego co zrobił / chociażby poprzez fakt grożącej mu odpowiedzialności karnej/ nie może doprowadzić do zmiany oceny jego zachowań wobec pokrzywdzonej. Zachowania oskarżonego po popełnieniu przestępstwa zabójstwa Sąd I instancji potraktował jako okoliczności łagodzące przy wymierzeniu mu kary. Stanowisko Sądu Okręgowego było jak najbardziej zasadne i pozostające pod ochroną przepisów prawa karnego materialnego, w szczególności art. 53 k.k.

Podnosząc zarzut obrazy art. 2§2 k.k., art. 4 k.p.k., art.5§2 k.k., art. 7 k.p.k. obrońcy nie wykazał a nawet nie usiłował wskazać na czym uchybienia tym przepisom miałyby polegać. W tych okolicznościach nie sposób także odnieść się do tych zarzutów, skoro skarżący nie podał żadnej argumentacji w tym zakresie.

Co do wysokości orzeczonej wobec oskarżonego kary pozbawienia wolności – 25 lat, zdaniem Sądu Apelacyjnego także w tym zakresie Sąd Okręgowy nie dopuścił się żadnych uchybień. Podobnie jak w przypadku profesjonalnie wskazanej argumentacji co do przypisanej oskarżonemu kwalifikacji prawnej czynu, także w zakresie orzeczonej kary pozbawienia wolności Sąd I instancji w pełni profesjonalnie uzasadnił jej wysokość. Sąd Apelacyjny w całości podziela stanowisko Sądu Okręgowego nie widząc przy tym potrzeby ponownie przytaczanie słusznej argumentacji wskazanej przez Sąd meriti w profesjonalnie sporządzonym uzasadnieniu.

Wnioski

o zmianę wyroku poprzez zakwalifikowanie czynu oskarżonego z art. 158§3 k.k. i wymierzenie mu kary 10 lat pozbawienia wolności.

☐ zasadny

☐ częściowo zasadny

☒ niezasadny

Zwięźle o powodach uznania wniosku za zasadny, częściowo zasadny albo niezasadny.

Wobec uznania w całości zarzutów apelacyjnych za niezasadne- także wnioski uznać należało w całości za niezasadne .

4.  OKOLICZNOŚCI PODLEGAJĄCE UWZGLĘDNIENIU Z URZĘDU

1.

Nie wystąpiły.

Zwięźle o powodach uwzględnienia okoliczności

Nie dotyczy.

5.  ROZSTRZYGNIĘCIE SĄDU ODWOŁAWCZEGO

5.1. Utrzymanie w mocy wyroku sądu pierwszej instancji

1.

Przedmiot utrzymania w mocy

Wyrok w zaskarżonej części.

Zwięźle o powodach utrzymania w mocy

Wobec nie uwzględnienia apelacji.

5.2. Zmiana wyroku sądu pierwszej instancji

1.

Przedmiot i zakres zmiany

Zwięźle o powodach zmiany

5.3. Uchylenie wyroku sądu pierwszej instancji

5.3.1. Przyczyna, zakres i podstawa prawna uchylenia

1.1.

Nie dotyczy

art. 439 k.p.k.

Zwięźle o powodach uchylenia

Nie dotyczy

2.1.

Konieczność przeprowadzenia na nowo przewodu w całości

art. 437 § 2 k.p.k.

Zwięźle o powodach uchylenia

Nie dotyczy

3.1.

Konieczność umorzenia postępowania

art. 437 § 2 k.p.k.

Zwięźle o powodach uchylenia i umorzenia ze wskazaniem szczególnej podstawy prawnej umorzenia

Nie dotyczy

4.1.

art. 454 § 1 k.p.k.

Zwięźle o powodach uchylenia

Nie dotyczy

5.3.2. Zapatrywania prawne i wskazania co do dalszego postępowania

Nie dotyczy

5.4. Inne rozstrzygnięcia zawarte w wyroku

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

Brak

6.  Koszty Procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

2.  2.

zasądzono od Skarbu Państwa na rzecz r.pr. M. K. kwotę 600 (sześćset ) zł plus VAT z tytułu zwrotu kosztów obrony z urzędu w postępowaniu przed Sądem Apelacyjnym w Warszawie;

zwolniono oskarżonego od ponoszenia kosztów procesu, obciążając wydatkami Skarb Państwa.

7.  PODPIS

Izabela Szumniak

Katarzyna Capałowska Dorota Radlińska

1.3 Granice zaskarżenia

Wpisać kolejny numer załącznika 1

Podmiot wnoszący apelację

Obrońca oskarżonej

Rozstrzygnięcie, brak rozstrzygnięcia albo ustalenie, którego dotyczy apelacja

Orzeczenie Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 13.06.2022 r., sygn. akt XII K 29/22

1.3.1 Kierunek i zakres zaskarżenia

☒ na korzyść

☐ na niekorzyść

☐w całości

☒w części

co do winy

co do kary

co do środka karnego lub innego rozstrzygnięcia albo ustalenia

1.3.2 Podniesione zarzuty

Zaznaczyć zarzuty wskazane przez strony w apelacji.

art. 438 pkt 1 k.p.k. - obraza przepisów prawa materialnego w zakresie kwalifikacji prawnej czynu przypisanego oskarżonemu

art. 438 pkt 1a k.p.k. - obraza przepisów prawa materialnego w innym wypadku niż wskazany
w art. 438 pkt 1 k.p.k., chyba że pomimo błędnej podstawy prawnej orzeczenie odpowiada prawu

art. 438 pkt 2 k.p.k. - obraza przepisów postępowania, jeżeli mogła ona mieć wpływ na treść orzeczenia

art. 438 pkt 3 k.p.k. - błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia,
jeżeli mógł on mieć wpływ na treść tego orzeczenia

art. 438 pkt 4 k.p.k. - rażąca niewspółmierności kary, środka karnego, nawiązki lub niesłusznego zastosowania albo niezastosowania środka zabezpieczającego, przepadku lub innego środka

art. 439 k.p.k.

brak zarzutów

1.4. Wnioski

uchylenie

zmiana