Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II Ca 1138/22

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 14 lutego 2023 r.

Sąd Okręgowy w Poznaniu Wydział II Cywilny Odwoławczy

w składzie:

Przewodniczący: sędzia Maria Antecka

Protokolant: p.o. stażysty Weronika Czyżniejewska

po rozpoznaniu w dniu 14 lutego 2023 r. w Poznaniu

na rozprawie

sprawy z powództwa W. B.

przeciwko (...) S.A. w W.

o zapłatę

na skutek apelacji wniesionej przez powoda

od wyroku Sądu Rejonowego w Grodzisku Wielkopolskim

z dnia 28 kwietnia 2022 r.

sygn. akt I C 265/21

I.  zmienia zaskarżony wyrok w całości w ten sposób, że:

1.  zasądza od pozwanego na rzecz powoda 660 zł (sześćset sześćdziesiąt złotych) z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od 3 września 2020 do dnia zapłaty,

2.  zasądza od pozwanego na rzecz powoda 1387 zł z tytułu zwrotu kosztów procesu, w tym 270 zł tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego,

II.  zasądza od pozwanego na rzecz powoda 235 zł z tytułu zwrotu kosztów procesu
w postępowaniu apelacyjnym, w tym 135 zł z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

Maria Antecka

UZASADNIENIE

wyroku Sądu Okręgowego w Poznaniu z 14 lutego 2023 r.

Sąd Rejonowy w Grodzisku Wielkopolskim, w sprawie z powództwa W. B. przeciwko (...) S.A. w W., o zapłatę
660 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od 3 września 2020 r. do dnia zapłaty, wyrokiem z 28 kwietnia 2022 r. ( Sygn. akt I C 265/21):

- w punkcie 1. powództwo oddalił,

- w punkcie 2. zasądził od powoda na rzecz pozwanej 1264,53zł z tytułu zwrotu kosztów procesu,
w tym kwotę 270 zł kosztów zastępstwa procesowego, wraz z należnymi odsetkami zgodnie z art.98§1 1kpc.

Powód zaskarżył wyrok w całości, zarzucając w apelacji:

1.  naruszenie przepisów prawa procesowego w sposób, który w istotnym stopniu wpłynął na wynik sprawy, a mianowicie art. 233 § 1 k.p.c. poprzez:

a)  przekroczenie przez Sąd granic swobodnej oceny dowodów polegające na przyjęciu, że wartość pojazdu nieuszkodzonego wynosi 5600 zł, w sytuacji kiedy przyjęta winna zostać wartość systemowa wyliczona przez biegłego sądowego w opinii uzupełniającej z dnia 05.05.2022r. na kwotę 13500 zł;

b)  pominięcie, iż wartość pojazdu w stanie nieuszkodzonym przyjęta przez Sąd i stanowiąca podstawę ustalenia wysokości szkody w wysokości 5600 zł była niższa aniżeli wartość tzw. wraku ustalona na podstawie raportu z wystawienia aukcji nr P. (...), z którego wynikało, iż jeden z podmiotów profesjonalnych zajmujących się skupem pojazdów uszkodzonych gotów był zapłacić za pojazd uszkodzony kwotę 5800 zł;

c)  pominięcie, iż świadek K. P. zeznał, że pojazd zakupił za około 2000 CHF (franków szwajcarskich), czyli niemalże dwukrotnie więcej aniżeli kwota wskazana na fakturze, na której swe ustalenia opierał biegły;

2.  naruszenie przepisów prawa materialnego mające wpływ na wynik sprawy, a mianowicie
art. 361 § 2 k.c. w zw. z art. 363 § 1 k.c. poprzez ich błędną wykładnię polegającą na przyjęciu, iż ustalenie wartości pojazdu w stanie przed szkodą winno zostać oparte o wyliczenie zawarte
w podstawowej opinii biegłego bazujące na dokonanej korekcie do ceny fakturowej tj. 5600 zł, podczas gdy wartość ta winna zostać ustalona w oparciu o wyliczenie systemowe dokonane na kwotę 13500 zł, a w konsekwencji przyjęcie, iż przedmiotowej sprawie wystąpiła szkoda całkowita, w sytuacji kiedy koszty naprawy wyliczone przez biegłego nie przekraczają wartości pojazdu w prawidłowej wysokości, co skutkować winno uznaniem, że wystąpiła szkoda całkowita.

Mając powyższe na uwadze apelujący wniósł o:

1)  zmianę wyroku i zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kwoty 660 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 03.09.2020r. do dnia zapłaty;

a w konsekwencji o:

2)  zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa adwokackiego według norm przepisanych za postępowanie w obu instancjach;

ewentualnie o:

3)  uchylenie wyroku w zaskarżonej części i przekazanie sprawy Sądowi I instancji do ponownego rozpoznania.

W odpowiedzi na apelację pozwany wniósł o:

1) oddalenie apelacji

2) zasądzenie od powoda na rzecz pozwanego kosztów procesu za II instancję, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Apelacja okazała się uzasadniona.

Kwestią, która została poddana ocenie Sądu II instancji jest jaka była wartość pojazdu przed szkodą 29 lipca 2020 r. ( biegły podał w opiniach dwie wartości: 5600 zł oraz 13500 zł),
co w konsekwencji ma znaczenie dla ustalenia, czy doszło do szkody całkowitej.

Szkodzie uległ pojazd nabyty w Szwajcarii, w czasie jego transportu na lawecie, przed odprawą celną, techniczną i rejestracją. Powołany przez Sąd Rejonowy biegły M. C.
( z dziedziny techniki samochodowej, kalkulacji warsztatowej i wyceny pojazdów, analizy rachunków i kosztów naprawy pojazdów w tym A. i E.), który wydawał opinie (główną i uzupełniającą) podał dwie wartości pojazdu. W opinii głównej przyjął wartość pojazdu na kwotę 5600 zł, ustalając wartość pojazdu na podstawie faktury jego nabycia za granicą wraz
z kosztami transportu, a wartość pojazdu uszkodzonego określił metodą stopnia uszkodzenia na 3100 zł ( tak też przyjął Sąd Rejonowy, uznając, że wystąpiła szkoda całkowita). Natomiast w opinii uzupełniającej biegły uznał, że wartość rynkowa pojazdu przed szkodą z 29 lipca 2020 r. wynosiła 13500 zł, a z uwzględnieniem uszkodzeń 7600 zł ( zgodnie zI. k.137 akt ). Oznacza to, że szkoda wyniosła 5900 zł (zgodnie z I.), natomiast nie było sporne, że pozwany wypłacił powodowi w ramach likwidacji szkody 4140,63 zł. Stąd dochodzona przez powoda kwota
660 zł z tytułu naprawienia szkody mieściła się w różnicy podanych wyżej kwot i w związku
z powyższym Sąd Okręgowy ocenił to roszczenie jako zasadne.

W ocenie Sądu Okręgowego zasadny okazał się więc zarzut naruszenia prawa materialnego- art.361 § 2 k.c. w zw. z art. 363 § 1 k.c. - ustalenie wartości pojazdu w stanie przed szkodą z 29 lipca 2020 r. winno opierać na wyliczeniu uwzględniającym wartość rynkową pojazdu, a nie na tym to ile poszkodowany za niego zapłacił. Szkoda powstaje w chwili wypadku komunikacyjnego i podlega naprawieniu na podstawie art. 436 k.c. oraz według zasad określonych w art. 363 § 2 w związku z art. 361 § 2 k.c. Szkodą (art. 361 § 2 k.c.) jest bowiem różnica między stanem majątku poszkodowanego jaki zaistniał po zdarzeniu wywołującym szkodę, a stanem tego majątku, jaki istniałby, gdyby nie nastąpiło to zdarzenie. Zgodnie z zasadami ogólnymi odszkodowanie wypłacane w pieniądzu wyliczane jest tzw. metodą różnicy, polegającą na porównaniu stanu majątku poszkodowanego, który powstał w wyniku zdarzenia wywołującego szkodę, z hipotetycznym stanem tego majątku, gdyby zdarzenie takie nie zaistniało (patrz- uzasadnienie uchwały SN z 6.10.2022 r. –III CZP 119/22). Sąd Okręgowy podkreśla w tym miejsce, że pojazd był uszkodzony przed kolizja z 29 lipca 2020 r., ale zgodnie z tezą dowodową sądu - biegły uwzględnił stan pojazdu przed zdarzeniem – w szczególności nienaprawione uszkodzenia po poprzedniej szkodzie.

W tym stanie rzeczy Sąd Okręgowy na podstawie art.386§1 k.p.c. zmienił zaskarżony wyrok uwzględniając powództwo (punkt I.1.). Orzeczenie o odsetkach ma oparcie w art. 481§1 i 2 k.c. w zw. z art. 14 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, mając na uwadze, że zgłoszenie szkody nastąpiło 3 sierpnia 2020 r.

Powyższa zamiana implikowała zmianę orzeczenia o kosztach procesu, które winien ponieść, na podstawie art.98 k.p.c., pozwany w całości, jako przegrywający postępowanie. W związku z tym pozwany winien zwrócić powodowi poniesione przez niego koszty, na które składają się: wynagrodzenie pełnomocnika 270 zł (ustalone na podstawie §2 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie), opłata skarbowa od pełnomocnictwa 17 zł, oplata od pozwu 100 zł, zaliczka na koszty opinii białego 1000 zł (zaliczka uiszczona przez powoda została wykorzystana w całości). Wobec powyższego w punkcie I.2. zasądzono od pozwanego na rzecz powoda 1387 zł.

Koszty procesu w postępowaniu apelacyjnym też odciążają pozwanego, na podstawie art.98 k.p.c., jako przegrywającego to postępowanie. W związku z powyższym orzeczono, jak w punkcie II. wyroku, a na zasądzoną kwotę składa się wynagrodzenie pełnomocnika powoda w wysokości 135zł ( ustalone na podstawie §2 pkt 2 w zw. z §10 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie) i opłata od apelacji 100 zł.

Maria Antecka