Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II K 583/22

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 23 marca 2023 r.

Sąd Rejonowy w Kętrzynie II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: Sędzia Jarosław Walentynowicz

Protokolant: sekr. sądowy Emilia Strzelczyk

Prokurator Prokuratury Rejonowej: Jarosław Duczmalewski

po rozpoznaniu w dniach 28.02.2023 r. i 23.03.2023 r. sprawy

S. M.

s. M. i G. z domu J.

ur. (...) w O.

oskarżonego o to, że:

w okresie od 09 lutego 2022 roku do 08 sierpnia 2022 roku w R. znęcał się psychicznie i fizycznie nad żoną M. M. (2) w ten sposób, że wielokrotnie, bez powodu wszczynał awantury domowe podczas których wyganiał z domu, wyzywał słowami powszechnie uważanymi za obelżywe, a nad to szarpał odpychał, zadawał uderzenia po całym ciele i twarzy czym spowodował u wymienionej zasinienia śródręcza lewego i kciuka, krwiaka okularowego lewego oczodołu, zasinienia prawej kończyny dolnej liczne inne drobne zasinienia i zadrapania powodując naruszenie czynności narządu ciała na okres poniżej dni siedmiu

tj. o przestępstwo z art. 207§1kk

I.  oskarżonego S. M. uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu i za to z mocy art. 207§1kk skazuje i wymierza karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności;

II.  na podstawie art. 69§1 kk i art. 70§1, 2 kk wykonanie kary pozbawienia wolności warunkowo zawiesza na okres próby 2 (dwóch) lat;

III.  na podstawie art. 41a §1 i §4 kk orzeka tytułem środka karnego wobec oskarżonego zakaz zbliżania się do pokrzywdzonej M. M. (2) na odległość mniejszą niż 50 (pięćdziesiąt) metrów oraz zakaz kontaktowania się z nią w jakiejkolwiek formie przez okres 2 (dwóch) lat;

IV.  na podstawie art. 624§1 kpk zwalnia oskarżonego w całości od zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych.

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

IIK 583/22

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3–8 formularza.

1.  USTALENIE FAKTÓW

0.1. Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

S. M.

w okresie od 09 lutego 2022 roku do 08 sierpnia 2022 roku w R. znęcał się psychicznie i fizycznie nad żoną M. M. (2) w ten sposób, że wielokrotnie, bez powodu wszczynał awantury domowe podczas których wyganiał z domu, wyzywał słowami powszechnie uważanymi za obelżywe, a nad to szarpał odpychał, zadawał uderzenia po całym ciele i twarzy czym spowodował u wymienionej zasinienia śródręcza lewego i kciuka, krwiaka okularowego lewego oczodołu, zasinienia prawej kończyny dolnej liczne inne drobne zasinienia i zadrapania powodując naruszenie czynności narządu ciała na okres poniżej dni siedmiu

tj. o przestępstwo z art. 207§1kk

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód, numer karty

Wszczynanie przez oskarżonego awantur domowych podczas których wyganiał z domu żonę M. M. (2), wyzywanie jej słowami powszechnie uważanymi za obelżywe, a nadto szarpanie odpychanie, zadawanie uderzeń po całym ciele i twarzy spowodowanie u wymienionej zasinienia śródręcza lewego i kciuka, krwiaka okularowego lewego oczodołu, zasinienia prawej kończyny dolnej liczne inne drobne zasinienia i zadrapania co spowodowało naruszenie czynności narządu ciała na okres poniżej dni siedmiu

Zeznania świadków: M. M. (2) (k. 7, 73, 78v), D. S. (k. 36v, 73v), M. T. (k. 39v, 74v-75), J. S. (1) (k. 78-78v), dokumentacja lekarska (k. 9, 23, 24, 25, 41), raporty policyjne (k. 30-33), dokumentacja z procedury niebieskiej karty (k. 43)

0.1. Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

2.  OCena DOWOdów

0.1. Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu:

Zeznania świadków:

M. M. (2)

(pokrzywdzona)

Jej zeznania są logiczne, konsekwentne, potwierdzone przez innych świadków w tym przez P. O., D. S., M. T., J. S. (1) i częściowo przez dzieci małżeństwa – M. M. (3) i R. M.. Stąd nie sposób odmówić im wiarygodności.

P. O.

Opisał co mówiła mu pokrzywdzona o sytuacji w domu, że była zapłakana, roztrzęsiona, wdrożył na tej podstawie procedurę niebieskiej karty, zeznania nie budzą wątpliwości co do wiarygodności

D. S.

Pokrzywdzona opisała mu swoją sytuacje domową (przemoc ze strony oskarżonego), pewnego razu poszedł z nią do jej mieszkania i zastał porozrzucane, pocięte ubrania i zniszczone zdjęcia rodzinne, sąd nie ma wątpliwości, że zeznania te odpowiadają prawdzie, tym bardziej, że znajdują potwierdzenie w zeznaniach samej pokrzywdzonej, P. O., M. T. i J. S. (1). Zeznania te brzmią szczerze.

M. T.

Zna rodzinę od wielu lat, w okresie objętym zarzutem słyszała od pokrzywdzonej o agresji jej męża, brak przesłanek do odmowy wiarygodności

J. S. (1)

Zeznała, że z opowiadań i zachowania pokrzywdzonym nabrała pewności, że jest ona ofiarą przemocy domowej, widziała ją zapłakaną i posiniaczoną w miejscu pracy, zmuszoną do opuszczenia mieszkania i zamieszkania w ośrodku dla kobiet w K.. Sąd nabrał przekonania do prawdomówności tego świadka też z tego względu, że zeznaje zbieżnie z pokrzywdzoną, P. O. D. S..

M. M. (3) i R. M.

Są to dzieci oskarżonego i pokrzywdzonej. Z ich zeznań wynikało, że w domu dochodziło do kłótni rodziców, w których większą winę ponosił oskarżony; jednak żadne z dzieci nie uważa, że ojciec powinien być za to skazany. Do zeznań tych świadków należy podchodzić z ostrożnością, gdyż z naturalnych względów dzieciom zależy na nieobarczaniu rodziców odpowiedzialnością za zachowanie się w małżeństwie. Wprost to osoby te przyznały.

0.1.Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

Wyjaśnienia oskarżonego (k. 72-72v, 74v-75)

Sąd nie obdarzył wiarygodnością wyjaśnień oskarżonego, który nie przyznał się do popełnienia zarzuconego mu czynu. W typowy dla „przemocowca” sposób wyjaśnił, że żona „zaczęła biegać na policję”, założyła niebieską kartę, bo chciała się z nim rozwieść, zaczęła go prowokować, nie szanowała, miała pretensje, może miała siniaki na rękach, ale powstały, gdy ona chciała go uderzyć; ponadto nadużywała alkoholu i nocami robiła mu awantury, a on, w strachu przed nią zamykał się w łazience. Podał, że były między nimi obopólne kłótnie, nie było przypadków znęcania.

Wyjaśnienia oskarżonego nie pokrywają się w najistotniejszych częściach z dowodami na podstawie, których ustalono stan faktyczny w sprawie i stanowią jedynie nieudolną podjętą linię obrony mającą zmarginalizować wartość dowodową zeznań pokrzywdzonej w celu wykazania, że obciążające go zeznania złożyła interesownie, żeby uzyskać lepszą pozycję w sprawie rozwodowej.

Absolutnie nie można ulec takiej, typowej w tego typu sprawach, retoryce mającej tłumaczyć zachowania sprawców przemocy, którzy rzekomo mają być „prowokowani” do swoich czynów , źle traktowanie, nieszanowani i wtedy tak im się coś wymknie, że pokrzywdzeni niejako „nadziewają się” na nich i, ze swej winy powodują, sobie obrażenia ciała.

W konkretnym przypadku absolutnie nie można poddać się tej retoryce. Nie jest przypadkowe, że pokrzywdzona zmuszona była opuścić mieszkanie i zamieszkać najpierw w domu Centrum Pomocy (...) w K., a później u córki M. M. (3). Nie zrobiła tego dla przyjemności, lecz uciekała przed awanturami, podejrzeniami, wyzwiskami, przemocą fizyczną, którą zadawał jej oskarżony. Potwierdza to zwłaszcza J. S. (2), która była świadkiem jak pobita, zmaltretowana i sfrustrowana pokrzywdzona przychodziła do pracy, a sprawcą jej stanu był właśnie oskarżony

3.  PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Oskarżony

3.1.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

I

S. M.

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

Zachowanie oskarżonego znęcającego fizycznie i psychicznie się nad pokrzywdzoną wyczerpało znamiona art. 207§1 kk

3.2.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania niezgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

3.3.  Warunkowe umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

3.4.  Umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

3.5.  Uniewinnienie

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

4.  KARY, Środki Karne, PRzepadek, Środki Kompensacyjne i środki związane z poddaniem sprawcy próbie

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

S. M.

I

I

Za popełnienie przestępstwa będącego przedmiotem niniejszego postepowania wymierzono oskarżonemu karę 6 miesięcy pozbawienia uznając, ze taki jej wymiar będzie adekwatny do wagi zaistniałego czynu i spełni wymogi określone w art. 33 kk. Biorąc pod uwagę, że małżonkowie nie zamierzają być razem i mając na uwadze sylwetkę oskarżonego sąd uznał, że zasadne będzie zawieszenie orzeczonej kary pozbawienia wolności na okres 2 lat próby; sąd dostrzegł bowiem pozytywną prognozę kryminologiczną w stosunku do S. M., jest duża szansa, że pomimo zawieszenia wykonania kary będzie on przestrzegał porządku prawnego, a w szczególności nie popełni ponownie przestępstwa.

W celu ochrony pokrzywdzonej i zabezpieczenia jej bezpieczeństwa zastosowano w charakterze środków karnych zakaz zbliżania się oskarżonego do pokrzywdzonej na odległość mniej niż 50 m na okres 2 lat.

5.  1Inne ROZSTRZYGNIĘCIA ZAwarte w WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

1.6. inne zagadnienia

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia,
a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosował określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

7.  KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

IV

Z uwagi na to, że oskarżony obecnie nie pracuje, nie zarabia sąd zwolnił go z ponoszenia sądowych kosztów postępowania.

6.  1Podpis