Pełny tekst orzeczenia

UZASADNIENIE

Formularz UK 2

Sygnatura akt

III Ka 35/23

Załącznik dołącza się w każdym przypadku. Podać liczbę załączników:

1

1.  CZĘŚĆ WSTĘPNA

1.1.  Oznaczenie wyroku sądu pierwszej instancji

wyrok Sądu Rejonowego w Kaliszu z dnia 25 października 2022 roku w sprawie II K 1480/20.

1.2.  Podmiot wnoszący apelację

☐ oskarżyciel publiczny albo prokurator w sprawie o wydanie wyroku łącznego

☐ oskarżyciel posiłkowy

☐ oskarżyciel prywatny

☒ obrońca

☐ oskarżony albo skazany w sprawie o wydanie wyroku łącznego

☐ inny

1.3.  Granice zaskarżenia

1.1.1.  Kierunek i zakres zaskarżenia

☒ na korzyść

☐ na niekorzyść

☒ w całości

☐ w części

co do winy

co do kary

co do środka karnego lub innego rozstrzygnięcia albo ustalenia

1.1.2.  Podniesione zarzuty

Zaznaczyć zarzuty wskazane przez strony w apelacji

art. 438 pkt 1 k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w zakresie kwalifikacji prawnej czynu przypisanego oskarżonemu

art. 438 pkt 1a k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w innym wypadku niż wskazany
w art. 438 pkt 1 k.p.k., chyba że pomimo błędnej podstawy prawnej orzeczenie odpowiada prawu

art. 438 pkt 2 k.p.k. – obraza przepisów postępowania, jeżeli mogła ona mieć wpływ na treść orzeczenia

art. 438 pkt 3 k.p.k. błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia,
jeżeli mógł on mieć wpływ na treść tego orzeczenia

art. 438 pkt 4 k.p.k. – rażąca niewspółmierność kary, środka karnego, nawiązki lub niesłusznego zastosowania albo niezastosowania środka zabezpieczającego, przepadku lub innego środka

art. 439 k.p.k.

brak zarzutów

1.4.  Wnioski

uchylenie

zmiana

2.  Ustalenie faktów w związku z dowodami
przeprowadzonymi przez sąd odwoławczy

1.5.  Ustalenie faktów

1.1.3.  Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Fakt oraz czyn, do którego fakt się odnosi

Dowód

Numer karty

2.1.1.1.

1.1.4.  Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Fakt oraz czyn, do którego fakt się odnosi

Dowód

Numer karty

2.1.2.1.

1.6.  Ocena dowodów

1.1.5.  Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 2.1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

1.1.6.  Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 2.1.1 albo 2.1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

3.  STANOWISKO SĄDU ODWOŁAWCZEGO WOBEC ZGŁOSZONYCH ZARZUTÓW i wniosków

Lp.

Zarzut

3.1.

Obrazy przepisów postepowania , która miała wpływ na treść orzeczenia tj.:

1. art. 7 k.p.k. poprzez dokonanie sprzecznej z zasadami wiedzy i wskazaniami doświadczenia życiowego oceny dowodu z wyjaśnień oskarżonego i uznania je za niewiarygodne w zakresie w jakim:

a. wskazał on, że nie kupował od W. W. (1) amfetaminy, marihuany i tabletek ekstazy, podczas gdy wyjaśnienia te są spójne i logiczne, a oskarżony szczegółowo wyjaśnił, iż zarejestrowane rozmowy nie dotyczyły ww. substancji, a materiałów budowlanych, które wykorzystywali wraz ze świadkiem w ramach remontu, a wyjaśnienia te korespondują z zeznaniami świadka W. W. (1),

b. wskazał on, że początkowo przyznał się do zarzuconego mu czynu z uwagi na fakt, iż zostało to na nim wymuszone, pomimo że okoliczności sprawy zdają się wskazywać, na to, że do takiej sytuacji mogło dojść, zwłaszcza, że z protokołu przesłuchania podejrzanego w dniu 27 listopada 2018 r. (k.49-50) wynika, iż czynność była nagrywana, natomiast nagranie nie zostało załączone do akt sprawy, a Prokuratura — wbrew dokumentom — zaprzecza jakoby przebieg przesłuchania był nagrywany,

2. art. 7 k.p.k. poprzez dokonanie sprzecznej z zasadami wiedzy i wskazaniami doświadczenia życiowego oceny zeznań świadków W. W. (1) i uznanie jego zeznań za niewiarygodne, mimo że jego zeznania są spójne i logiczne, a także korespondują z wyjaśnieniami oskarżonego,

3. art. 7 k.p.k. poprzez dokonanie sprzecznej z zasadami wiedzy i wskazaniami doświadczenia życiowego oceny dowodu z opinii biegłego z zakresu slangu narkotykowego i przestępczego, poprzez przyjęcie, iż przekaz oskarżonego był taki jak wskazany przez biegłego, podczas gdy jest to sprzeczne z pozostałym zgromadzonym w sprawie materiałem dowodowym, z którego to wnika, że oskarżony kontaktował się ze świadkiem W. W. (1) w celu ustalenia potrzebnych do remontu materiałów budowlanych

- co w konsekwencji doprowadziło do przyjęcia , iż oskarżony dopuścił się zarzucanego mu czynu i wydania wyroku skazującego.

☐ zasadny

☐ częściowo zasadny

☒ niezasadny

Zwięźle o powodach uznania zarzutu za zasadny, częściowo zasadny albo niezasadny

Kontrola instancyjna zaskarżonego wyroku wykazała, że sąd I instancji w sposób prawidłowy przeprowadził w niniejszej sprawie postępowanie, nie dopuszczając się istotnej, mogącej rzutować na treść wyroku obrazy przepisów postępowania, w szczególności zaś wskazanego przez skarżącego art 7 kpk . Ocena materiału dowodowego została dokonana przez Sąd Rejonowy z uwzględnieniem reguł zawartych w tym przepisie, a więc jest bezstronna i nie narusza granic swobodnej oceny oraz jest zgodna z zasadami prawidłowego rozumowania, wskazaniami wiedzy i doświadczenia życiowego, a zwłaszcza nie zawiera błędów faktycznych i logicznych. Sąd I instancji w sposób uporządkowany przedstawił w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku, jakie fakty i na podstawie jakich dowodów uznał za udowodnione, a w tym dlaczego obdarzył wiarą poszczególne dowody. Ocena zarówno wyjaśnień oskarżonego , zeznań świadków , a także pozostałych dowodów ( w tym przede wszystkim notatki urzędowej z kontroli operacyjnej ; opinii biegłego z zakresu przestępczości narkotykowej , slangu narkotykowego i przestępczego i komunikatów zbiorczych z kontroli operacyjnej) poprzedzona została należytym ujawnieniem w toku rozprawy głównej całokształtu okoliczności sprawy i to w sposób podyktowany obowiązkiem dochodzenia do prawdy. Wbrew stanowisku autora apelacji swoje stanowisko co do oceny poszczególnych dowodów (ich wiarygodności lub niewiarygodności) sąd ten logicznie (z uwzględnieniem wskazań wiedzy i doświadczenia życiowego) uargumentował w uzasadnieniu. Sąd Odwoławczy w pełni aprobuje dokonaną przez sąd I instancji ocenę dowodów oraz oparte na niej - w zakresie wyczerpania przez oskarżonego znamion przestępstwa z art.62 ust 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii - ustalenia faktyczne. Sąd Okręgowy podzielił również argumentację sądu I instancji zawartą w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku, co czyni zbędnym jej powielanie, tym bardziej , że zawartość treściowa apelacji nie wykracza poza ramy polemiki ze stanowiskiem zaprezentowanym przez sąd meriti. Skarżący bowiem kwestionując założenia dowodowe przyjęte przez sąd orzekający , nie wskazał jednocześnie przy tym przekonywujących argumentów, które mogłyby zdezawuować ocenę przyjętą przez sąd I instancji. Niewątpliwie kluczowymi dowodami potwierdzającymi fakt dopuszczenia się przez M. J. czynu zabronionego z art .62 ust 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii były w/w dokumenty dotyczące kontroli operacyjnej oraz ekspertyza biegłego z zakresu przestępczości narkotykowej , slangu narkotykowego i przestępczego i komunikatów zbiorczych z kontroli operacyjnej , ale wbrew zarzutom obrońcy oskarżonego ich ocena dokonana przez sąd I instancji jest poprawna i nie narusza granic określonych w art. 7 kpk. Skarżący co prawda utrzymuje, iż z całości zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego nie wynika , aby M. J. i W. W. (1) w slangu narkotykowym się porozumiewali i sugeruje , że używali oni zwrotów wskazanych w przedmiotowej opinii w znaczeniu powszechnym , ale skutecznie przemilcza i pomija w swej argumentacji te fragmenty podsłuchanych rozmów w/w , które temu ewidentnie przeczą. Nie odnosi się bowiem ani słowem chociażby do utrwalonej rozmowy z dnia 22 marca 2018 roku ( k 285 ) , gdy wzburzony W. W. (1) informuje M. J. o pozostawieniu w jego samochodzie ,, młynka z paleniem '' przez młodego ( brata oskarżonego ) w foteliku Z. ( córki konkubiny W. W. (1) ) , która miała się nim bawić ( wypełnionym marihuaną ).W. W. (1) stwierdza następnie , że K. J. go na wyrok ładuje ,a M. J. nie chce o tym rozmawiać przez telefon. W kolejnej rozmowie z dnia 10 kwietnia 2018 roku ( k 20 ) W. W. (1) dyscyplinuje z kolei M. J. , żeby przez telefon nie mówił o takich rzeczach ( w/w wcześniej pytał w/w o nowości -nowe rodzaje tabletek ekstazy i wyraża wolę nabycia ich 50 sztuk -).Z kolei w dniu15 kwietnia 2018 roku M. J. mówi W. W. (1) , że musiał wszystko wysprzątać ( spakować całe narkotyki jakie miał w domu ) , bo jego brat zwariował i właśnie jedzie po niego karetka i policja - k 21 ).Poza tym wnikliwa i drobiazgowa analiza wszystkich podsłuchanych rozmów ,, figurantów ''- potwierdza jednoznacznie , że analogiczne i tożsame sformułowania , wyrażenia i zwroty charakterystyczna dla slangu narkotykowego padają w rozmowach w/w z innymi osobami , co skutecznie podważa tezę obrońcy o tym , że prowadzone przez M. J. z W. W. (1) rozmowy dotyczyły w istocie nabywania materiałów budowlanych potrzebnych do remontu mieszkania , biorąc chociażby pod uwagę fakt , że część rozmówców to osoby przebywające w (...) Poczętego (...) w O.. Treść uzasadnienia zaskarżonego wyroku , niezależnie od zapatrywań obrony w tym względzie dowodzi także , że w sposób rzeczowy oraz wolny od błędów sąd I instancji wskazał wobec tego , dlaczego odmówił wiary wyjaśnieniom M. J. i depozycjom W. W. (2) formułowanym w tej części na rozprawie. Nie ma zatem żadnych racjonalnych przesłanek , aby to stanowisko sądu I instancji podważyć. Godzi się jedynie przypomnieć , że wcześniej w toku postępowania przygotowawczego M. J. w jakikolwiek sposób nie wspominał o tym , aby w/w zarejestrowane rozmowy dotyczyły w rzeczywistości materiałów budowlanych , które miałby być wykorzystane do remontu mieszkania. Dopiero przed sądem oskarżony zmienił w tym zakresie zdanie podając , że na treść jego wyjaśnień wpływał przesłuchujący go Prokurator. Sąd odwoławczy podziela więc w całości dokonaną przez sąd meriti ocenę wyjaśnień oskarżonego składanych na rozprawie i wysunięty w związku z tym wniosek , że wyjaśnienia te w zakresie w jakim kwestionuje on swoje zawinienie , w kontekście zgromadzonego w sprawie w/w materiału dowodowego nie mogą się spotkać z aprobatą. Biorąc powyższe okoliczności pod uwagę sąd odwoławczy nie dopatrzył się żadnych działań wskazujących na naruszenie przez sąd I instancji zasady obiektywizmu , gdyż nie ulega wątpliwości , że autor apelacji dopatrywał się ich w przeprowadzonej przez ten sąd niekorzystnej dla oskarżonego ocenie dowodów. Odmówienie wiary wyjaśnieniom M. J. jakie składał on na rozprawie ,a w rezultacie ich pominięcie jako podstawy dowodowej przy dokonywaniu ustaleń faktycznych nie może być utożsamiane , ani z brakiem oceny okoliczności , których tego rodzaju dowód dotyczy w kontekście finalnego rozstrzygnięcia , ani też nie jest wyrazem złamania zasady bezstronności sądu, bowiem odmowa przyznania waloru wiarygodności niektórym z przeprowadzonych dowodów , przy jednoczesnej aprobacie i uwzględnieniu innych dowodów , jest niczym więcej niż realizacją przysługującemu sądowi orzekającemu uprawnienia w ramach czynienia ustaleń faktycznych i w związku z tym , nie może być uznana za przejaw złamania zasady obiektywizmu , o jakiej mowa w art. 4 kpk ( patrz wyrok SA w Warszawie z dnia 28 maja 2018 roku ., II A Ka 336,17 , LEX nr 2507744 ).Poza tym należy wskazać , że sąd I instancji uznał za wiarygodne jedynie wyjaśnienia oskarżonego w zakresie dotyczącym jego obecnej sytuacji życiowej i nie czynił ustaleń faktycznych na tej podstawie , iż w postępowaniu przygotowawczym w/w przyznał się do winy, gdyż jasno wynika to pisemnych motywów zaskarżonego wyroku. Podnoszone więc przez autora apelacji wątpliwości i dywagacje co do prawidłowości wykonania tej czynności procesowej w toku dochodzenia nie miały wobec tego żadnego znaczenia , gdyż wyjaśnienia M. J. składane na tym etapie postępowania nie zostały , co wykazano wyżej , uwzględnione przez sąd meriti w zrekonstruowaniu przebiegu zdarzeń objętych w/w rozstrzygnięciem.

Reasumując argumenty przedstawione w wywiedzionej apelacji na poparcie omawianego zarzutu nie mogły zostać więc podzielone , gdyż analiza powyższych akt sprawy prowadzi do zgoła odmiennych wniosków. Sąd odwoławczy dopatrzył się żadnych nieprawidłowości przy dokonanej przez Sąd Rejonowy w Kaliszu ocenie poszczególnych dowodów przeprowadzonych w toku procesu. W tym stanie rzeczy przytoczona wyżej argumentacja skarżącego nie wytrzymuje krytyki ,gdyż sąd meriti uczynił zadość przytoczonym wyżej wymogom, a w konsekwencji dokonał prawidłowej oceny zebranych w sprawie dowodów, relewantnych dla finalnego rozstrzygnięcia.

Wniosek

O uniewinnienie oskarżonego od przypisanego mu czynu z art 62 ust 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

☐ zasadny

☐ częściowo zasadny

☒ niezasadny

Zwięźle o powodach uznania wniosku za zasadny, częściowo zasadny albo niezasadny.

Kontrola instancyjna nie wykazała , aby sąd I instancji dopuścił się uchybień wskazanych w apelacji obrońcy oskarżonego. Wobec bezzasadności więc podniesionego zarzutu apelacyjnego nie zasługiwał też na uwzględnienie w/w wniosek obrońcy oskarżonego.

4.  OKOLICZNOŚCI PODLEGAJĄCE UWZGLĘDNIENIU Z URZĘDU

4.1.

Zwięźle o powodach uwzględnienia okoliczności

5.  ROZSTRZYGNIĘCIE SĄDU ODWOŁAWCZEGO

1.7.  Utrzymanie w mocy wyroku sądu pierwszej instancji

5.1.1.

Przedmiot utrzymania w mocy

Na podstawie art. 437§ 1 kpk wyrok sądu I instancji utrzymany w mocy w całości.

Zwięźle o powodach utrzymania w mocy

Uznanie apelacji za niezasadną. Omówiono w pkt 3.

1.8.  Zmiana wyroku sądu pierwszej instancji

5.2.1.

Przedmiot i zakres zmiany

Zwięźle o powodach zmiany

1.9.  Uchylenie wyroku sądu pierwszej instancji

1.1.7.  Przyczyna, zakres i podstawa prawna uchylenia

5.3.1.1.1.

art. 439 k.p.k.

Zwięźle o powodach uchylenia

5.3.1.2.1.

Konieczność przeprowadzenia na nowo przewodu w całości

art. 437 § 2 k.p.k.

Zwięźle o powodach uchylenia

5.3.1.3.1.

Konieczność umorzenia postępowania

art. 437 § 2 k.p.k.

Zwięźle o powodach uchylenia i umorzenia ze wskazaniem szczególnej podstawy prawnej umorzenia

5.3.1.4.1.

art. 454 § 1 k.p.k.

Zwięźle o powodach uchylenia

1.1.8.  Zapatrywania prawne i wskazania co do dalszego postępowania

1.10.  Inne rozstrzygnięcia zawarte w wyroku

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

6.  Koszty Procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

II

Podstawa rozstrzygnięcia art. 624§ 1kpk w zw. z art. 634 kpk. Oskarżony przebywa w jednostce penitencjarnej , gdzie odbywa bezwzględną karę 5 lat pozbawienia wolności , w związku z czym poniesienie przez niego kosztów sądowych nawet w niewielkiej wysokości byłoby dla nie zbyt uciążliwe.

7.  PODPIS

SSO Patryk Pietrzak

1.11.  Granice zaskarżenia

Kolejny numer załącznika

1

Podmiot wnoszący apelację

Obrońca oskarżonego .

Rozstrzygnięcie, brak rozstrzygnięcia albo ustalenie, którego dotyczy apelacja

wyrok Sądu Rejonowego w Kaliszu w sprawie II K 1480/20 z dnia 25 października 2022 roku.

0.1.1.3.1. Kierunek i zakres zaskarżenia

☒ na korzyść

☐ na niekorzyść

☒ w całości

☐ w części

co do winy

co do kary

co do środka karnego lub innego rozstrzygnięcia albo ustalenia

0.1.1.3.2. Podniesione zarzuty

Zaznaczyć zarzuty wskazane przez strony w apelacji

art. 438 pkt 1 k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w zakresie kwalifikacji prawnej czynu przypisanego oskarżonemu

art. 438 pkt 1a k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w innym wypadku niż wskazany
w art. 438 pkt 1 k.p.k., chyba że pomimo błędnej podstawy prawnej orzeczenie odpowiada prawu

art. 438 pkt 2 k.p.k. – obraza przepisów postępowania, jeżeli mogła ona mieć wpływ na treść orzeczenia

art. 438 pkt 3 k.p.k. – błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia,
jeżeli mógł on mieć wpływ na treść tego orzeczenia

art. 438 pkt 4 k.p.k. – rażąca niewspółmierność kary, środka karnego, nawiązki lub niesłusznego zastosowania albo niezastosowania środka zabezpieczającego, przepadku lub innego środka

art. 439 k.p.k.

brak zarzutów

0.1.1.4. Wnioski

Uchylenie

Zmiana