Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt IV Ka 99/23

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 1 marca 2023 r.

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim w IV Wydziale Karnym Odwoławczym w składzie:

Przewodniczący Sędzia Tomasz Ignaczak (spr.)

Sędziowie Krzysztof Gąsior

Agnieszka Szulc-Wroniszewska

Protokolant sekretarz sądowy Jakub Biernat

przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Bełchatowie Włodzimierza Gusty

po rozpoznaniu w dniu 1 marca 2023 r.

sprawy M. J.

na skutek apelacji wniesionej przez obrońcę skazanego

od wyroku łącznego Sądu Rejonowego w Bełchatowie

z dnia 9 listopada 2022 r. sygn. akt II K 604/22

1.  zmienia zaskarżony wyrok w ten sposób, że:

-

eliminuje z podstawy prawnej rozstrzygnięcia z punktu 1 dyspozycję art. 81 ust. 1 ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 z dnia 19 czerwca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1086);

-

na podstawie art. 577 kpk zalicza skazanemu na poczet kary łącznej pozbawienia wolności orzeczonej w punkcie 1 (pierwszym) wyroku łącznego okres wykonanej kary ograniczenia wolności w sprawie II K 546/19 Sądu Rejonowego w Bełchatowie uznając, że jest on równoważny 98 ( dziewięćdziesięciu ośmiu) dniom pozbawienia wolności;

-

podwyższa kwotę zasądzoną od Skarbu Państwa na rzecz radcy prawnego J. R. w punkcie 3 do 295,20 zł ( dwustu dziewięćdziesięciu pięciu złotych i dwudziestu groszy) wskazując, że kwota ta zawiera w sobie podatek Vat;

2.  w pozostałym zakresie zaskarżony wyrok utrzymuje w mocy;

3.  zasądza od Skarbu Państwa na rzecz radcy prawnego J. R. kwotę 295,20 zł
( dwieście dziewięćdziesiąt pięć złotych i dwadzieścia groszy) wraz z podatkiem Vat tytułem zwrotu nieopłaconych kosztów obrony świadczonej z urzędu skazanemu w postępowaniu odwoławczym;

4.  zwalnia skazanego od wydatków poniesionych przez Skarb Państwa w postępowaniu odwoławczym.