Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II AKa 493/22

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 22 lutego 2023 r.

Sąd Apelacyjny w Warszawie II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: Sędzia SA – Dorota Radlińska /spr./

Sędziowie: SA – Katarzyna Wróblewska

SO /del./ – Anna Grodzicka

Protokolant: Katarzyna Wójcik

przy udziale Prokuratora Stanisława Wieśniakowskiego

po rozpoznaniu w dniu 22.02.2023 r.

sprawy

A. K. ur.(...) w K. c. S. i B.,

oskarżonej z art. 13§1 k.k. w zw. z art. 148§1 k.k. i in.

na skutek apelacji wniesionej przez obrońcę

od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 11.08.2022r.

sygn. akt XIIK 224/21

I.  Zaskarżony wyrok utrzymuje w mocy

I.  zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adw. K. G. kwotę 720 (siedemset dwadzieścia ) zł plus VAT z tytułu zwrotu kosztów obrony z urzędu w postępowaniu przed Sądem Apelacyjnym w Warszawie;

II.  zwalnia oskarżoną od ponoszenia kosztów procesu, obciążając wydatkami Skarb Państwa.

UZASADNIENIE

UZASADNIENIE

Formularz UK 2

Sygnatura akt

II AKa 493/22

Załącznik dołącza się w każdym przypadku. Podać liczbę załączników:

1

1.  CZĘŚĆ WSTĘPNA

1.1. Oznaczenie wyroku sądu pierwszej instancji

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 11.08.2022 r. sygn. akt XII K 224/21 .

1.2. Podmiot wnoszący apelację

☐ oskarżyciel publiczny albo prokurator w sprawie o wydanie wyroku łącznego

☐ oskarżyciel posiłkowy

☐ oskarżyciel prywatny

☒ obrońca

☐ oskarżony albo skazany w sprawie o wydanie wyroku łącznego

☐ inny

1.3. Granice zaskarżenia

1.3.1. Kierunek i zakres zaskarżenia

☒ na korzyść

☐ na niekorzyść

☒ w całości

☐ w części

co do winy

co do kary

co do środka karnego lub innego rozstrzygnięcia albo ustalenia

1.3.2. Podniesione zarzuty

Zaznaczyć zarzuty wskazane przez strony w apelacji

art. 438 pkt 1 k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w zakresie kwalifikacji prawnej czynu przypisanego oskarżonemu

art. 438 pkt 1a k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w innym wypadku niż wskazany
w art. 438 pkt 1 k.p.k., chyba że pomimo błędnej podstawy prawnej orzeczenie odpowiada prawu

art. 438 pkt 2 k.p.k. – obraza przepisów postępowania, jeżeli mogła ona mieć wpływ na treść orzeczenia

art. 438 pkt 3 k.p.k. błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia,
jeżeli mógł on mieć wpływ na treść tego orzeczenia

art. 438 pkt 4 k.p.k. – rażąca niewspółmierność kary, środka karnego, nawiązki lub niesłusznego zastosowania albo niezastosowania środka zabezpieczającego, przepadku lub innego środka

art. 439 k.p.k.

brak zarzutów

1.4. Wnioski

uchylenie

zmiana

2.  Ustalenie faktów w związku z dowodami przeprowadzonymi przez sąd odwoławczy

2.1. Ustalenie faktów

2.1.1. Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Fakt oraz czyn, do którego fakt się odnosi

Dowód

Numer karty

Nie dotyczy – Sąd II instancji nie przeprowadzał postępowania dowodowego

2.1.2. Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Fakt oraz czyn, do którego fakt się odnosi

Dowód

Numer karty

2.2. Ocena dowodów

2.2.1. Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 2.1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

2.2.2. Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 2.1.1 albo 2.1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

3.  STANOWISKO SĄDU ODWOŁAWCZEGO WOBEC ZGŁOSZONYCH ZARZUTÓW i wniosków

Lp.

Zarzut

1. 

1. obrazy art. art. 7 kpk, art. 4 kpk, w zw. z art. 410 kpk, art. 92 kpk;

2. błędu w ustaleniach faktycznych;

3. rażącej niewspółmierności kary.

☐ zasadny

☐częściowo zasadny

☒ niezasadny

Zwięźle o powodach uznania zarzutu za zasadny, częściowo zasadny albo niezasadny

Wywiedziona na korzyść oskarżonej apelacja nie była zasadna i to w stopniu oczywistym. W punkcie I apelacji obrońca podnosił, iż Sąd I instancji wydał wyrok w oparciu o selektywnie wybrany materiał dowodowy nie dokonując przy tym rozważań pod kątem zasad prawidłowego rozumowania, wskazań wiedzy oraz doświadczenia życiowego. Analiza zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego oraz pisemnego uzasadnienia Sądu Okręgowego prowadzi do nie budzących żadnych wątpliwości wniosków, że Sąd I instancji dokonał całościowej oceny zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego. Dokonując tej oceny w żadnym razie nie uchybił instytucji z art. 7 k.p.k. Wbrew twierdzeniom obrońcy, Sąd I instancji dokonując tej oceny kierował się zarówno zasadami logicznego rozumowania jak też wskazaniami wiedzy oraz doświadczeniem życiowym. Słusznie także Sąd Okręgowy uznał wyjaśnienia oskarżonej w zakresie istotnym dla rozstrzygnięcia sprawy za niewiarygodne. Właśnie taka ocena tych wyjaśnień w zestawieniu z oceną zeznań świadków G. K. i J. B., jak też pokrzywdzonego pozostaje pod ochroną instytucji z art. 7 k.p.k. Na marginesie jednak wskazać należy, iż odmienna ocena wyjaśnień oskarżonej i uznanie jej wersji za wiarygodną, tj. że pokrzywdzony sam zadawał sobie ciosy nożem byłaby nielogiczna w obliczu pozostałego zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego.

Zarzut wskazany w punkcie II apelacji również uznań należało za niezasadny i to w stopniu oczywistym. Okoliczność czy pokrzywdzony był w stanie zadać sobie sam ciosy nożem nie była tą, która mogłaby mieć istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy. Niezależnie bowiem od tej okoliczności, Sąd I instancji profesjonalnie ustalił w oparciu o osobowe źródła dowodowe, iż to oskarżony zadała ciosy nożem pokrzywdzonemu. W tej sytuacji bez znaczenia większego pozostawał fakt, czy pokrzywdzony fizycznie mógł dokonać samookaleczenia.

Za niezasadny uznać należało także zarzut rażącej niewspółmierności orzeczonej wobec oskarżonej kary. Wbrew bowiem twierdzeniom obrońcy Sąd I instancji rozważył wszystkie okoliczności, które mogły mieć wpływ na wymiar orzeczonych wobec oskarżonej kary. Sąd I instancji w sposób wyczerpujący uzasadnił swoje stanowisko, w tym przedstawił logiczną argumentację, z której wynika, iż uwzględnił dyrektywy z art. 53 k.k. Za zbędne uznać należało przytaczanie słusznego stanowiska Sądu I instancji, które Sąd Apelacyjny w pełni podzielił.

Wnioski

o uchylenie sprawy do ponownego rozpoznania, bądź o zmianę

☐ zasadny

☐ częściowo zasadny

☒ niezasadny

Zwięźle o powodach uznania wniosku za zasadny, częściowo zasadny albo niezasadny.

Wobec uznania w całości zarzutów apelacyjnych za niezasadne- także wnioski uznać należało w całości za niezasadne .

4.  OKOLICZNOŚCI PODLEGAJĄCE UWZGLĘDNIENIU Z URZĘDU

1.

Nie wystąpiły.

Zwięźle o powodach uwzględnienia okoliczności

Nie dotyczy.

5.  ROZSTRZYGNIĘCIE SĄDU ODWOŁAWCZEGO

5.1. Utrzymanie w mocy wyroku sądu pierwszej instancji

1.

Przedmiot utrzymania w mocy

Wyrok w zaskarżonej części.

Zwięźle o powodach utrzymania w mocy

Wobec nie uwzględnienia apelacji.

5.2. Zmiana wyroku sądu pierwszej instancji

1.

Przedmiot i zakres zmiany

Zwięźle o powodach zmiany

5.3. Uchylenie wyroku sądu pierwszej instancji

5.3.1. Przyczyna, zakres i podstawa prawna uchylenia

1.1.

Nie dotyczy

art. 439 k.p.k.

Zwięźle o powodach uchylenia

Nie dotyczy

2.1.

Konieczność przeprowadzenia na nowo przewodu w całości

art. 437 § 2 k.p.k.

Zwięźle o powodach uchylenia

Nie dotyczy

3.1.

Konieczność umorzenia postępowania

art. 437 § 2 k.p.k.

Zwięźle o powodach uchylenia i umorzenia ze wskazaniem szczególnej podstawy prawnej umorzenia

Nie dotyczy

4.1.

art. 454 § 1 k.p.k.

Zwięźle o powodach uchylenia

Nie dotyczy

5.3.2. Zapatrywania prawne i wskazania co do dalszego postępowania

Nie dotyczy

5.4. Inne rozstrzygnięcia zawarte w wyroku

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

Brak

6.  Koszty Procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

2.  2.

zasądzono od Skarbu Państwa na rzecz adw. K. G. kwotę 720 (siedemset dwadzieścia ) zł plus VAT z tytułu zwrotu kosztów obrony z urzędu w postępowaniu przed Sądem Apelacyjnym w Warszawie;

zwolniono oskarżoną od ponoszenia kosztów procesu, obciążając wydatkami Skarb Państwa.

7.  PODPIS

Dorota Radlińska

Anna Grodzicka Katarzyna Wróblewska

1.3 Granice zaskarżenia

Wpisać kolejny numer załącznika 1

Podmiot wnoszący apelację

Obrońca oskarżonej

Rozstrzygnięcie, brak rozstrzygnięcia albo ustalenie, którego dotyczy apelacja

Orzeczenie Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 11 sierpnia 2022 r., sygn. akt XII K 224/21

1.3.1 Kierunek i zakres zaskarżenia

☒ na korzyść

☐ na niekorzyść

☒w całości

☐w części

co do winy

co do kary

co do środka karnego lub innego rozstrzygnięcia albo ustalenia

1.3.2 Podniesione zarzuty

Zaznaczyć zarzuty wskazane przez strony w apelacji.

art. 438 pkt 1 k.p.k. - obraza przepisów prawa materialnego w zakresie kwalifikacji prawnej czynu przypisanego oskarżonemu

art. 438 pkt 1a k.p.k. - obraza przepisów prawa materialnego w innym wypadku niż wskazany
w art. 438 pkt 1 k.p.k., chyba że pomimo błędnej podstawy prawnej orzeczenie odpowiada prawu

art. 438 pkt 2 k.p.k. - obraza przepisów postępowania, jeżeli mogła ona mieć wpływ na treść orzeczenia

art. 438 pkt 3 k.p.k. - błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia,
jeżeli mógł on mieć wpływ na treść tego orzeczenia

art. 438 pkt 4 k.p.k. - rażąca niewspółmierności kary, środka karnego, nawiązki lub niesłusznego zastosowania albo niezastosowania środka zabezpieczającego, przepadku lub innego środka

art. 439 k.p.k.

brak zarzutów

1.4. Wnioski

uchylenie

zmiana