Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ca 869/22

POSTANOWIENIE

Dnia 24 kwietnia 2023 r.

Sąd Okręgowy w Gliwicach III Wydział Cywilny Odwoławczy w następującym składzie:

Przewodniczący: Sędzia Sądu Okręgowego Leszek Dąbek

po rozpoznaniu w dniu 24 kwietnia 2023 r. w Gliwicach na posiedzeniu niejawnym sprawy

z powództwa A. G.

przeciwko Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi (...) w T.

przy udziale interwenienta ubocznego Towarzystwa (...)

Akcyjnej w W.

o zapłatę

na skutek apelacji powoda

od wyroku Sądu Rejonowego w Gliwicach z dnia 2 czerwca 2022 r.,

sygn. akt II C 564/21

postanawia:

odrzucić apelację.

SSO Leszek Dąbek

Sygn. akt III Ca 869/22

UZASADNIENIE

Sąd Rejonowy w Gliwicach w wyroku z dnia 2 06 2022r. oddalił powództwo powoda A. G. przeciwko pozwanemu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi (...) w T. o zapłatę

oraz orzekł o kosztach procesu.

Orzeczenie zaskarżył powód A. G. , który w apelacji skierowanej

do Sądu Apelacyjnego w Katowicach wniósł o „uchylenie w całości wydanego wyroku” oraz podnosił, że zaskarżony wyrok jest wysoce niesprawiedliwy, gdyż ewidentnie naruszono jego dobra osobiste, poprzez bezprawne pozbawienie go wolności i zatrzy-manie go w szpitalu psychiatrycznym w T..

Sąd Apelacyjny w Katowicach w postanowieniu z dnia 26 08 2022r. stwierdził swą niewłaściwość i przekazał sprawę do rozpoznania Sądowi Okręgowemu w Gliwicach.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Apelację wnosi się do sądu, który wydał zaskarżony wyrok w terminie dwutygodniowym od doręczenia stronie skarżącej wyroku z uzasadnieniem (art. 369 § 1 k.p.c.), a termin ten, uważa się za zachowany także wtedy, gdy przed jego upływem strona wniosła apelację do sądu drugiej instancji (art. 369 § 3 k.p.c.).

W niniejszej sprawie został zaskarżony wyrok Sądu Rejonowego w Gliwicach, stąd też apelację należało złożyć bezpośrednio w tym Sądzie, bądź w sądzie odwoławczym, tj. Sądzie Okręgowym w Gliwicach.

Pomimo tego została ona wniesiona do niewłaściwego sądu, tj. Sądu Apelacyjnego w Katowicach i za datę jej wniesienia do sądu właściwego (Sądu Okręgowego w Gliwicach) uznać należy moment przekazania akt temu sądowi

przez Sąd niewłaściwy (Sąd Apelacyjny w Katowicach).

Nastąpiło to jednak już po upływie wskazanego na wstępie terminu,

gdyż upłynął on z dniem 17 08 2022r. (odpis zaskarżonego wyroku wraz z uzasadnie-niem doręczono skarżącemu w dniu 3 08 2022r; k. 189 akt), a akta sprawy zostały przekazane przez Sąd Apelacyjny w Katowicach do Sądu Okręgowego w Gliwicach

dopiero w dniu 16 09 2022r. (w wykonaniu zarządzenia z dnia 15 09 2022r.; k. 207 akt).

Z tej przyczyny apelacja powoda jest „spóźniona” w rozumieniu art. 373 k.p.c., a to z mocy zawartej w nim regulacji obligowało Sąd odwoławczy do jej odrzucenia.

R., z podanych względów apelację powoda odrzucono w oparciu

o regulację art. 373 § 1 k.p.c.

SSO Leszek Dąbek