Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt I Ns 26/22

UZASADNIENIE

W dniu 5 stycznia 2022 roku (data wpływu) B. W., M. D., A. D. (1), A. D. (2) złożyli do Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Radzyniu Podlaskim A. S. wniosek o sporządzenie spisu inwentarza po zmarłym Z. D. uprawdopodobniając, iż są spadkobiercami zmarłego.

Komornik sądowy w dniu 14 stycznia 2022 roku złożył do tutejszego Sądu pismo wnioskując o wydanie postanowienia o sporządzeniu spisu inwentarza, jednocześnie informując Sąd, iż podjął czynności zmierzające do sporządzenia spisu inwentarza.

Postanowieniem z dnia 27 stycznia 2022 roku Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim postanowił sporządzić spis inwentarza majątku spadkowego po Z. D., synu J. i F., zmarłym w dniu (...) roku w Ł., mającym miejsce zwykłego pobytu w Ż..

W dniu 17 sierpnia 2022 roku (data nadania) wierzyciel (...) z siedzibą w W. wniósł
o sporządzenie uzupełniającego spisu inwentarza po Z. D..
W uzasadnieniu wniosku podniósł, iż spis inwentarza po zmarłym nie został dokonany w sposób rzetelny albowiem nie dokonano wszelkich czynności zmierzających do ustalenia wszystkich przedmiotów i praw należących do spadku, w szczególności, iż komornik nie skierował zapytań do poszczególnych instytucji.

Sąd Rejonowy zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 637 § 1 k.p.c. na wniosek tego, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcy testamentu, tymczasowego przedstawiciela lub wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy sąd spadku wydaje postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza.

Na podstawie art. 637 1 k.p.c. wniosek o sporządzenie spisu inwentarza może być także zgłoszony bezpośrednio komornikowi, który byłby właściwy do wykonania postanowienia sądu spadku o sporządzeniu spisu inwentarza. Komornik przystępuje niezwłocznie do sporządzenia spisu inwentarza i zawiadamia o tym sąd spadku, który wydaje postanowienie
w przedmiocie sporządzenia spisu inwentarza.

Zgodnie z art. 638 11 k.p.c. w razie ujawnienia przedmiotu należącego do spadku, przedmiotu zapisu windykacyjnego lub długu spadkowego niezamieszczonego w spisie inwentarza sąd spadku wydaje postanowienie
o sporządzeniu uzupełniającego spisu inwentarza. W przypadkach, w których postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza wydaje się z urzędu, postanowienie o sporządzeniu uzupełniającego spisu inwentarza wydaje się również z urzędu.

Wniosek o uzupełnienie spisu inwentarza, oprócz spełnienia ogólnych warunków formalnych wymaganych dla wniosku o sporządzenie spisu inwentarza, powinien również wskazywać ujawniony przedmiot należący do spadku, przedmiot zapisu windykacyjnego lub dług spadkowy, niezamieszczony w spisie inwentarza. Podstawą do sporządzenia uzupełniającego spisu inwentarza jest wykazanie w nim nowych (tj. nie objętych wcześniejszym spisem) składników (zob. wyr. WSA w Krakowie z 09.12.2011r., I SA/Kr 1768/11, Legalis).

W przypadku ujawnienia się przedmiotu należącego do spadku, przedmiotu zapisu windykacyjnego lub długu spadkowego, który nie został objęty w spisie inwentarza po zmarłym, osoby posiadające legitymację do złożenia wniosku o sporządzenie spisu inwentarza posiadają ją również do złożenia wniosku o sporządzenie uzupełniającego spisu inwentarza.

W niniejszej sprawie, co prawda wierzyciel D.(...) spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. udowodnił posiadanie legitymacji do złożenia wniosku o sporządzenie uzupełniającego spisu inwentarza, dołączając do wniosku nakaz zapłaty wydany przeciwko Z. D. na jego rzecz, lecz wniosek został oparty jedynie na twierdzeniu wierzyciela, iż komornik w sposób nierzetelny przeprowadził czynności prowadzące do przeprowadzenia spisu inwentarza. Wierzyciel nie wskazał natomiast żadnych składników majątkowych, chociażby na poziomie ogólnego określenia ich rodzaju, które winny stanowić przedmiot zapisu windykacyjnego.

Z analizy akt komorniczych wynika, iż komornik sądowy w sposób prawidłowy dokonał czynności zmierzających do ujawnienia majątku spadkowego Z. D., w szczególności dokonał licznych zapytań do poszczególnych instytucji. Majątek spadkowy oraz zobowiązania zmarłego komornik sądowy ustalił na podstawie wyjaśnień wnioskodawców postępowania oraz danych zebranych w oparciu o regulację art. 761 k.p.c.

W ocenie sądu tryb zainicjowany przez wierzyciela zmarłego dłużnika o uzupełnienie spisu inwentarza, nie odpowiada celowi, do którego został przewidziany w ustawie, gdyż bardziej adekwatna byłaby skarga na czynności komornika, który sporządził spis inwentarza. Wierzyciel w żaden sposób nie wykazał, iż ujawnił się przedmiot nie objęty spisem inwentarza uzasadniający sporządzenie uzupełniającego spisu inwentarza. Poprzestał jedynie na zarzutach w stosunku do komornika, iż w sposób nieprawidłowy przeprowadził czynności poprzedzające spis inwentarza po zmarłym Z. D..

Z tych względów i na podstawie powołanych przepisów Sąd orzekł jak
w sentencji postanowienia.