Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II K 740/22

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 16 czerwca 2023 r.

Sąd Rejonowy w Bełchatowie, II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący Sędzia SR D. Smejda

Protokolant st. sekr. sąd. A. Pabiś, staż. W. Berezowska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniach: 16 grudnia 2022 r., 13 stycznia 2023 r., 24 lutego 2023 r., 31 marca 2023 r., 12 maja 2023 r., 16 czerwca 2023 r.

w obecności Prokuratorów Prokuratury Rejonowej w Bełchatowie – B. Góralskiej, K. Przybylskiego, W. Gusty

sprawy przeciwko M. S. (1), synowi M. i H. z domu S., urodzonemu (...) w B.,

oskarżonemu o to, że:

w dniu 20 czerwca 2022 roku, na terenie należącej do niego prywatnej działki rekreacyjnej, znajdującej się na terenie kompleksu (...), przy ul. (...) w B., woj. (...), znęcał się nad kotem, w ten sposób, iż zastawił pułapkę typu wnyki, w którą kot złapał się, co skutkowało jego śmiercią, czym działał na szkodę I. W., tj. o czyn z art. 35 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt

1. uniewinnia oskarżonego M. S. (1) od dokonania zarzucanego mu czynu;

2. na podstawie art. 230 § 2 kpk nakazuje zwrócić oskarżonemu dowód rzeczowy, zaksięgowany w księdze dowodów rzeczowych pod poz. Drz 967/22;

3. obciąża Skarb Państwa kosztami procesu, w tym zasądza od Skarbu Państwa na rzecz oskarżonego M. S. (2) kwotę 2.280 (dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt) złotych tytułem poniesionych przez niego wydatków z tytułu ustanowienia w sprawie obrońcy.