Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II K 1160/22

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 21 lutego 2023 roku

Sąd Rejonowy w Nowym Sączu, II Wydział Karny, w składzie:

Przewodniczący : Sędzia Wojciech Langer

Protokolant : Katarzyna Szczygieł

po rozpoznaniu w dniu 21 lutego 2023 roku

sprawy A. W. (W.)

syna J. i Z. z domu D.

urodzonego (...) w N.

oskarżonego o to, że:

w okresie od dnia 20 lipca 2022 roku do dnia 21 lipca 2022 roku w Z., rejonu (...), działając w krótkich odstępach czasu, z wykorzystaniem takiej samej sposobności dopuścił się następujących przestępstw tj.:

I.  w dniu 20 lipca 2022 roku w Z. dokonał zaboru w celu przewłaszczenia pieniędzy z portfela pokrzywdzonego w miejscu jego zamieszkania w kwocie 1000 złotych, powodując tym straty w kwocie 1000 złotych na szkodę M. W.,

tj. o przestępstwo z art. 278 § 1 kk

II.  w dniu 21 lipca 2022 roku w Z. dokonał zaboru w celu przewłaszczenia pieniędzy z portfela pokrzywdzonego w miejscu jego zamieszkania w kwocie 1500 złotych, powodując tym straty w kwocie 1500 złotych na szkodę M. W.,

tj. o przestępstwo z art. 278 § 1 kk

tj. o przestępstwo z art. 278 § 1 kk w zw. z art. 91 § 1 kk

I.  na mocy art. 66 § 1 i § 2 kk oraz art. 67 § 1 kk postępowanie karne przeciwko oskarżonemu A. W. o czyny zarzucane mu aktem oskarżenia, wyczerpujące znamiona ciągu z art. 278 § 1 kk w zw. z art. 91 § 1 kk - warunkowo umarza na okres próby wynoszący 2 (dwa) lata;

II.  na mocy art. 67 § 3 kk zobowiązuje oskarżonego A. W. do częściowego naprawienia szkody poprzez zapłatę na rzecz pokrzywdzonego M. W. kwoty 2.200 (dwa tysiące dwieście) złotych;

III.  na zasadzie art. 626 § 1 kpk i art. 627 kpk zasądza od oskarżonego A. W. na rzecz Skarbu Państwa kwotę 100 (sto) złotych tytułem zwrotu częściowych kosztów sądowych, zaś na zasadzie art. 624 § 1 kpk zwalnia go od zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych w pozostałym zakresie.

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

II K 1160/22

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3–8 formularza.

USTALENIE FAKTÓW

0.1.Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.1.1.

A. W.

w okresie od dnia 20 lipca 2022 roku do dnia 21 lipca 2022 roku w Z., rejonu (...), działając w krótkich odstępach czasu, z wykorzystaniem takiej samej sposobności dopuścił się następujących przestępstw tj.:

I. w dniu 20 lipca 2022 roku w Z. dokonał zaboru w celu przewłaszczenia pieniędzy z portfela pokrzywdzonego w miejscu jego zamieszkania w kwocie 1000 złotych, powodując tym straty w kwocie 1000 złotych na szkodę M. W.,

tj. o przestępstwo z art. 278 § 1 kk

II. w dniu 21 lipca 2022 roku w Z. dokonał zaboru w celu przewłaszczenia pieniędzy z portfela pokrzywdzonego w miejscu jego zamieszkania w kwocie 1500 złotych, powodując tym straty w kwocie 1500 złotych na szkodę M. W.,

tj. o przestępstwo z art. 278 § 1 kk

tj. o przestępstwo z art. 278 § 1 kk w zw. z art. 91 § 1 kk

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

A. W. w okresie od dnia 20 lipca 2022 roku do dnia 21 lipca 2022 roku w Z., rejonu (...), działając w krótkich odstępach czasu, z wykorzystaniem takiej samej sposobności dopuścił się następujących przestępstw tj.: w dniu 20 lipca 2022 roku w Z. dokonał zaboru w celu przewłaszczenia pieniędzy z portfela pokrzywdzonego w miejscu jego zamieszkania w kwocie 1000 złotych, powodując tym straty w kwocie 1000 złotych na szkodę M. W., oraz w dniu 21 lipca 2022 roku w Z. dokonał zaboru w celu przewłaszczenia pieniędzy z portfela pokrzywdzonego w miejscu jego zamieszkania w kwocie 1500 złotych, powodując tym straty w kwocie 1500 złotych na szkodę M. W..

A. W. zwrócił M. W. 200 zł.

A. W. nie był dotychczas karany.

zeznania M. W.

2

wyjaśnienia A. W.

18

karta karna

29

0.1.Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.2.1.

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

OCena DOWOdów

0.1.Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

zeznania M. W.

Pokrzywdzony M. W. opisał okoliczności w jakich doszło do zaboru jego pieniędzy, wskazał przy tym, że dokonał tego A. W.. Pokrzywdzony zeznał także, że oskarżony zwrócił mu 200 zł. Sąd dał wiarę jego zeznaniom i wykorzystał je przy dokonywaniu ustaleń faktycznych.

wyjaśnienia A. W.

Oskarżony przyznał się do zaboru pieniędzy i zadeklarował chęć ich zwrotu. Sąd dał wiarę jego relacji i posłużył się nią przy dokonywaniu ustaleń faktycznych.

karta karna

Ani forma, ani treść tego dokumentu nie były kwestionowane, dlatego też stał się on podstawą dla dokonanych wyżej ustaleń.

0.1.Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Oskarżony

3.1. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

I, II

A. W.

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

Ustalony w niniejszej sprawie stan faktyczny nie pozostawia wątpliwości, iż oskarżony A. W. dopuścił się zarzucanych mu czynów, które wyczerpał znamiona ciągu opisanego w art. 278 § 1 kk w zw. z art. 91 § 1 kk. Z uwagi na wysokość szkody poniesionej przez pokrzywdzonego, która została częściowo naprawiona przez oskarżonego, Sąd uznał, że wina i społeczna szkodliwość, nie są znaczne. Oskarżony nie był dotychczas karany. Dlatego też Sąd uznał, że wystarczającym dla osiągnięcia celów postępowania karnego będzie warunkowe umorzenie postępowania na okres próby wynoszący 2 lata. Ponadto Sąd zobowiązał oskarżonego do naprawienia wyrządzonej szkody poprzez zapłatę na rzecz pokrzywdzonego, w zakresie, którego do tej pory oskarżony nie naprawił czyli 2.200 zł. Sąd nie wyznaczył terminu do realizacji tego obowiązku, dzięki czemu pokrzywdzony niezwłocznie po uprawomocnieniu się wyroku będzie mogła dochodzić swoich należności.

3.2. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania niezgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

3.3. Warunkowe umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

3.4. Umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

3.5. Uniewinnienie

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

KARY, Środki Karne, PRzepadek, Środki Kompensacyjne i
środki związane z poddaniem sprawcy próbie

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

Inne ROZSTRZYGNIĘCIA ZAwarte w WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

inne zagadnienia

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia,
a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosował określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

7.  KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

III

Sąd zasądził od oskarżonego kwotę 100 zł, tytułem zwrotu częściowych kosztów sądowych, w pozostałym zakresie zaś zwolnił zwolnił go od ich ponoszenia.

Podpis