Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt:I C 680/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 27 kwietnia 2023 roku

Sąd Okręgowy w Gliwicach I Wydział Cywilny

w składzie:

Przewodniczący:

SSO Wojciech Hajduk

Protokolant:

Aleksandra Strumiłowska

po rozpoznaniu w dniu 27 kwietnia 2023 roku w Gliwicach

sprawy z powództwa D. C.

przeciwko (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w W.

o zapłatę

1.  zasądza od pozwanego (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. na rzecz powoda D. C. kwotę 90.000 (dziewięćdziesiąt tysięcy) złotych z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 16 września 2020r.

2.  zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 10.977,92 (dziesięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt siedem 92/100) złotych z następującymi ustawowymi odsetkami za opóźnienie:

- od kwoty 489,32 złotych od dnia 16 września 2020 roku

- od kwoty 10.448,60 złotych od dnia 20 października 2020 roku\

3.  w pozostałym zakresie powództwo oddala;

4.  zasądza od pozwanego na rzecz powoda 12 950,37 (dwanaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt 37/100) złotych tytułem kosztów postępowania.

SSO Wojciech Hajduk

IC 680/20 UZASADNIENIE

Powód D. C. domagał się zasądzenia od pozwanego (...) S.A. w W. kwoty

- 100.000zł zadośćuczynienia z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 16.09.2020r

-11.118,32 złotych, kosztów leczenia oraz opieki wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie

-od kwoty 498,32zł od dnia 16.09.2020r.

-od kwoty 10.620zł do dnia 20.10.2020r.

Uzasadnił, że w dni 26.09.2019r. uczestniczył w wypadku drogowym w P.. Sprawca był ubezpieczony u pozwanego. W wypadku doznał złamania wielomiejscowego i wieloodłamowego miednicy z rozejściem spojenia łonowego, uszkodzenia nerwu udowego prawego oraz licznych ran i otarć naskórka. W Szpitalu Miejskim w Z. przebywał do 14.10.2019r., zabieg operacyjny założenie stabilizatora zewnętrznego, założenie pinów do talerza biodrowego. Następnie powód został przekazany do leczenia w Klinice (...) w S., gdzie kontynuowano jego hospitalizację. Następnie przebywał w szpitalu rehabilitacyjnym w R..

Odniesione obrażenia uzasadniają zadośćuczynienie w łącznej kwocie 150.000zł. Pozwany wypłacił 50.000zł.

W związku z doznanymi na skutek wypadku obrażeniami powód poniósł koszty leczenia w kwocie 4.277,25 złotych. Na powyższą kwotę składają się koszty:

- zakupu lekarstw w wysokości 1.251,27 złotych,

-prywatnych konsultacji neurologicznych i ortopedycznych w kwocie 1.430,00 złotych

- zaleconych badań w kwocie 285,00 złotych,

-zabiegów rehabilitacyjnych w kwocie 1.100,00 złotych

-sprzętu ortopedycznego i rehabilitacyjnego 210,98zł.

Pozwany wypłacił z tego tytułu 2.578,90zł. Pozostała należna kwota to 1.698,35zł

Powód wymagał opieki, polegała na wspomaganiu powoda przy wykonywaniu codziennych czynności związanych min. z higieną osobistą, pielęgnacją obrażeń, zmianą pozycji, korzystaniem z toalety, sprzątaniem, gotowaniem i załatwianiem spraw urzędowych etc. Sprawowała ją narzeczona. Wymiar opieki od dnia 18 października 2019r. (opuszczenia szpitala) do dnia 20 grudnia 2019 r. wynosił 8 godzin dziennie zaś od 21.12.2019-21.01.2020r. - 4 godziny dziennie. Łącznie wyniosła 628 godzin co przy stawce 15zł za godzinę stanowi 9.420zł.

Wezwaniem z 14.07.2020r. zażądał od pozwanego 150.000zł zadośćuczynienia oraz 11.647,89zł odszkodowania. Uzupełniająco wezwał pozwanego 15.09.2020

Pozwany w odpowiedzi na pozew wniósł o oddalenie powództwa, zarzucił że wypłacił powodowi adekwatne do szkody zadośćuczynienie i odszkodowanie. Powód nie wykazał by w ramach powszechnej służby zdrowia nie mógł skorzystać z refundowanych usług.

USTALENIA FAKTYCZNE

W dniu 26.09.2019r. uczestniczył w wypadku drogowym w P.. Jechał na skuterze i został potrącony przez skręcający samochód osobowy, którego kierowca nie zauważył go. Stracił przytomność, doznał obrażeń głowy, złamania części odcinka lędźwiowego kręgosłupa i miednicy, rozejścia spojenia łonowego oraz licznych powierzchownych ran i otarć naskórka wielomiejscowo, jak również uszkodzenia nerwu udowego po stronie prawej oraz krwiaka w obrębie pachwiny prawej. W Szpitalu Miejskim w Z. w dniu 28.09.2019r. przeszedł operację założenie stabilizatora zewnętrznego oraz założenie pinów do talerza biodrowego w okolicach kolców biodrowych przednich górnych. Następnie w dniu 14.10.2019 został przekazany do dalszego leczenia w Klinice (...) w S., gdzie przebywał do 18.10.2019r. Leczenie kontynuował na Oddziale (...) w T. w okresie 27.01.2020 do 25.02.2020r.

Przez 6 tygodni po wypadku odczuwał bardzo intensywne dolegliwości bólowe, przez kolejne 3 miesiące dolegliwości te były umiarkowane. Wskutek obrażeń doznał łącznie 35% uszczerbku na zdrowiu związanego z…………….. (...)

Rokowanie zdrowotne na przyszłość jest niepewne.

W okresie od opuszczenia Szpitala Wojewódzkiego w (...).10.2019r. do 26.01.2020 tj rozpoczęcia pobytu na Oddziale (...) w T. przebywał w swoim mieszkaniu, ciągle miał założony stabilizator miednicy i kręgosłupa. Wymagał pomocy we wszystkich czynnościach życia codziennego min. przy myciu, toalecie, przygotowaniu i spożywaniu posiłków, podawaniu lekarstw, sprzątaniu, praniu itp. Udzielała jej narzeczona K. G.. Po upływie około 2 miesięcy od wyjścia ze szpitala zaczął trudnością poruszać się o kulach, stał się wtedy bardziej samodzielny. Miał ciągle bezwładną nogę, co powodowało problemy z utrzymaniem pionu. W okresie od 18.10.2019 do 20.12.2019 tj. pierwszych dwóch miesięcy, gdy się nie poruszał, zakres potrzebnej opieki wynosił około 8 godzin dziennie. Od 21.12.2019r. do 21.01.2020 potrzebował opieki w zakresie około 4 godzin dziennie. Powód skorzystał z rehabilitacji refundowanej przez NFZ jak również z prywatnych zajęć rehabilitacyjnych [dokumentacja medyczna k- 12-39; zeznania powoda k-101-102, zeznania świadka K. G. k-101 opinia biegłych neurologa P. W. i ortopedy-traumatologa A. K. k- 109-121].

Koszty leczenia i rehabilitacji wyniosły łącznie 4.277,25zł 4.136,82zł. w tym zabiegi rehabilitacyjne 1.100zł [faktury k- 45, 46, 70], zakup lekarstw 1.251,27 złotych [faktury k- 54-64], konsultacje neurologiczne i ortopedyczne w kwocie 1.430,00złzłotych [faktury k- 50-53, 66-69] , zlecone na potrzeby konsultacji badania w kwocie 285,00 240zł [faktury k-50,51], sprzęt ortopedyczny i rehabilitacyjny 210,98zł 112.55zł [faktury k-47,49, 64]. Wszystkie wydatki były uzasadnione, związane z odniesionymi obrażeniami i celowe w prowadzonym leczeniu [opinia biegłych neurologa P. W. i ortopedy-traumatologa A. K. k- 109-121]. Pozwany wypłacił z tego tytułu kwotę 2.578,90zł [pozostaje 1.557,92zł]

Na skutek odniesionych obrażeń stan psychiczny uległ czasowemu pogorszeniu. Istotne nasilenie objawów utrzymywało się do pół roku od momentu wypadku, później funkcjonowanie psychiczne powoda zaczęło powracać do normy [opinia biegłych psychiatry U. O. i psycholog M. F. k-179-185; ustne wyjaśnienia do opinii k-….].

Do czasu wypadku powód był osobą aktywną fizycznie, grał w piłkę nożną i siatkówkę. Na zwolnieniu lekarskim przebywał 6 miesięcy, następnie przez rok pozostawał na świadczeniu rehabilitacyjnym.

Obecnie nie może biegać, ani szybko chodzić, nie może podnosić większych ciężarów, źle znosi wysiłek fizyczny [zeznania powoda k-101].

Powyższe ustalenia faktyczne poczyniono w oparciu o wskazane wyżej dokumenty zeznania świadka i powoda oraz opinie biegłych. Opinia z zakresu neurologii i ortopedii nie była kwestionowana. DO opinii psychologiczno-psychiatrycznej zastrzeżenia złożył pozwany zarzucając, że wnioski zostały ustalone w oparciu o deklarowane przez powoda objawy emocjonalne. Biegłe wyjaśniły, że ..

W zakresie poniesionych kosztów leczenia nie uwzględniono nieczytelnych paragonów/faktur [k-64], co uniemożliwiło ocenę zasadności wydatków, których dotyczyły.

ROZWAŻANIA PRAWNE

Odpowiedzialność pozwanego za skutki wypadku, któremu uległa powód, pozostaje poza sporem. Zgodnie z art. 445§1kc w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia sąd może przyznać poszkodowanemu odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę. Przyznanie oraz wysokość zadośćuczynienia zależy od całokształtu okoliczności i od uznania Sądu. Zadośćuczynienie zależy więc od wszystkich okoliczności mających wpływ na rozmiar doznanej krzywdy w tym stopnia oraz czasu trwania cierpień fizycznych i psychicznych, trwałości uszczerbku na zdrowiu, wieku, a także prognozy na przyszłość. Zadośćuczynienie przede wszystkim ma mieć charakter kompensacyjny wobec czego jego wysokość nie może stanowić zapłaty symbolicznej, lecz musi przedstawiać jakąś ekonomicznie odczuwalną wartość. Powołanie na potrzebę utrzymania wysokości w rozsądnych granicach, odpowiadających aktualnym warunkom i przeciętnej stopie życiowej społeczeństwa, nie może prowadzić do podważenia kompensacyjnej funkcji zadośćuczynienia.

Odniesione przez powoda obrażenia spowodowały 35% uszczerbek na zdrowiu fizycznym, oraz istotne pogorszenia stanu psychicznego utrzymujące się około 6 miesięcy. Całokształt okoliczności sprawy, a w szczególności:

-dotkliwy i szeroki zakres obrażeń;

-długotrwałość leczenia w tym skomplikowane operacje, dwumiesięczne całkowite unieruchomienie, wielomiesięczne rehabilitacje, wymaganie pomocy innych osób w najprostszych czynnościach codziennego funkcjonowania;

-silne i długotrwałe doznania bólowe;

-doznany trwały uszczerbek na zdrowiu;

-dyskomfort psychiczny związany ze złym samopoczuciem, ograniczeniem ruchomości, niepełnosprawnością, brakiem możliwości wykonywania podstawowych czynności,

-niepewne perspektywy odzyskania zdrowia

uzasadniają przyznanie zadośćuczynienia pieniężnego w łącznej kwocie 140.000zł. Zadośćuczynienie ma charakter kompensacyjny i nie może być ani symboliczne ani nadmierne. Przyznana kwota jest adekwatna do powyższych okoliczności i odpowiada aktualnym warunkom i stopie życiowej społeczeństwa. Uwzględnia rozmiar cierpień ich intensywność i trwały charakter uszczerbku w tym ograniczenie dotychczasowej sprawności. Był osobą bardzo aktywną, aktywność ta została przekreślona. Pozwany wypłacił kwotę 50.000zł zadośćuczynienia, tym samym uzasadnione jest żądanie zasądzenia z tego tytułu dodatkowo kwoty 90.000,00zł.

Zgodnie z art. 444§1 kc w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty. Na żądanie poszkodowanego zobowiązany do naprawienia szkody powinien wyłożyć z góry sumę potrzebną na koszty leczenia […].

Powód domagał się odszkodowania w kwocie 1698,35zł. Wskazał, że poniósł koszty konsultacji, leczenia i rehabilitacji w kwocie 4.277,25zł w tym:

-zakupu lekarstw w kwocie 1.251,27 złotych,

-prywatnych konsultacji neurologicznych i ortopedycznych w kwocie 1.430,00 złotych

- zaleconych badań w kwocie 285,00 złotych,

-zabiegów rehabilitacyjnych w kwocie 1.100,00 złotych

-sprzętu ortopedycznego i rehabilitacyjnego 210,98zł.

Pozwany wypłacił z tego tytułu 2.578,90zł.

Odnosząc się do żądania powód wykazał poniesione wydatki w wysokości 4.136,82zł. Uwzględniając wypłacone przez pozwanego odszkodowanie uzasadnione jest zasądzenie kwoty 1.557,92zł. Powyższe wydatki były usprawiedliwione i pozostawały w związku z leczeniem, poprawiły stan zdrowia zmniejszyły dolegliwości na przyszłość. Powód skorzystał z rehabilitacji refundowanej, podjął dodatkowe leczenie i rehabilitację. Za opinią biegłych ortopedy i neurologa należy wskazać, że było to celowe. Brak takich działań wiązałoby się z pogłębieniem niepełnosprawności lub co najmniej przedłużeniem leczenia. W związku z tym należy stwierdzić, że poniesione koszty konsultacji, usług rehabilitacyjnych, leków i środków medycznych pozostawały w adekwatnym związku przyczynowym, były celowe dla minimalizacji skutków wypadku i powrotu do zdrowia.

Żądanie zwrotu kosztów opieki jest uzasadnione w całości. Zakres opieki określony przez powoda potwierdzili biegli w opinii tj. przez pierwsze 63 dni w wymiarze 8 godz. na dobę, następnie w kolejnych 31 dniach po 4 godziny na dobę. Przy zastosowaniu określonej w wyliczeniach powoda stawki 15zł za godzinę, daje to kwotę 9.420zł. Opieka była konieczna i była sprawowana przez najbliższych członków rodziny. Okoliczność, że powód nie wykazał poniesienia kosztów nie ma znaczenia. Sprawowanie nieodpłatnej opieki przez osoby najbliższe nie przekreśla zasadności żądania zapłaty równowartości jej kosztów. Nieodpłatna opieka posiada wymierną ekonomicznie wartość, taką samą jak świadczona przez osobę obcą, której należy się wynagrodzenie [min. wyrok SA w K-cach z 19.01.2018r.IAca 813/17, wyrok SN 15.02.2007r.IICSK 474/2006]. Odnosząc się do godzinowych stawek usług opiekuńczych, należy wskazać, żądana przez powoda kwota 15zł za godzinę opieki jest uzasadniona. Średnie stawki za usługi opiekuńcze w Z., gdzie powód mieszka, na przełomie 2019 i 2020r. wynosiły około 23zł za godzinę (okoliczność powszechnie znana- Uchwała Rady Miasta XVII/327/20 DU Woj. Śl. Poz 1626 - internet/ . Pomoc była udzielana przez narzeczoną. Gdy opieka jest sprawowana przez bliskich, a nie profesjonalną opiekunkę czy pielęgniarkę, należną stawkę godzinową należy odpowiednio obniżyć. Wynika to już z samego faktu nieopodatkowania tej usługi. Żądana kwota 15zł jest więc odpowiednia.

Żądanie zasądzenia odsetek jest uzasadnione. Pozwanego wezwano do zapłaty pismem z dnia 14.07.2020r, wezwano min. do zapłaty zadośćuczynienia 150.000zł i odszkodowania 3.277,25zł [k-71-73]. W kolejnym piśmie z 15.09.2020r. powód domagał się min. kosztów opieki i leczenia w zakresie konsultacji medycznych i rehabilitacji. [k-74]. Zgodnie z art. 817 par 1 i 2 kc ubezpieczyciel obowiązany jest spełnić świadczenie w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wypadku. Gdyby wyjaśnienie w tym terminie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności ubezpieczyciela albo wysokości świadczenia okazało się niemożliwe, świadczenie powinno być spełnione w terminie 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. Okoliczności wypadku były pozwanemu znane, celem ustalenia uszczerbku na zdrowiu zasięgnął opinii biegłego. Pozwany jest profesjonalistą. Pomimo, że ustalenie wysokości zadośćuczynienia należy do Sądu, miał możliwość oceny rozmiaru dokonanego naruszenia dóbr powoda. W takim stanie faktycznym należy uznać, że co do pozostałej należnej kwoty zadośćuczynienia 90.000 zł pozostawał w opóźnieniu z upływem miesięcznego terminu, tym samym żądanie odsetek od dnia 16.09.2020r. W zakresie kwoty 498,32zł pozostawał w opóźnieniu również od 16.09.2020 zaś co do kwoty 10.448,60zł od dnia 20.10.2020.

W świetle powyższego na mocy art 445§1kc w zw. art. 444§1kc w zw. z art.436§1kc oraz w zw. z art. 805§1kc w pkt 1 wyroku zasądzono od pozwanego na rzecz powoda kwotę 90.000zł zadośćuczynienia. O odsetkach orzeczono na mocy art. 481kc, zasądzono je od dnia16.09.2020r. W pkt 2 wyroku na mocy art. 415kc i art. 444§1kc w zw. z art.436§1kc oraz w zw. z art. 805§1kc zasądzono kwotę 10.977,92zł tytułem odszkodowania [9420zł tytułem opieki, 1.557,92zł kosztów leczenie, rehabilitacji i leków]. O odsetkach orzeczono na mocy art. 481kc, zasądzono je od kwoty 489,32zł od dnia 16.09.2020 oraz od kwoty 10.448,60zł od dnia 20.10.2020. W pkt 3 w pozostałym zakresie powództwo oddalono jako wygórowane, w pkt 4 na zasadzie art. 100kpc zasądzono od pozwanego na rzecz powoda całość kosztów procesu [opłatę od pozwu, wynagrodzenie pełnomocnika 5.400zł, wynagrodzenie biegłych 1097,09zł k- 127; 897,28zł k-189]