Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II K 76/23

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 20 czerwca 2023 r.

Sąd Rejonowy w Giżycku w II Wydziale Karnym w składzie:

Przewodniczący – sędzia Bogdan Wałachowski

Protokolant – p.o. sekr. sąd. Anna Gawarecka-Olbryś

w obecności Prokuratora Prokuratury Rejonowej w G.- -----------

po rozpoznaniu w dniu 20 czerwca 2023 roku sprawy

T. B.

córki S. i K. zd. S.

ur. (...) w R.

oskarżonej o to, że:

W dniu 02 grudnia 2022 roku na terenie sklepu (...) przy ul. (...) w R. obsługując wózek elektryczny służący do przewozu towarów w wyniku niezachowania należytej ostrożności, poprzez nieuważną obserwację przestrzeni przed pojazdem nieumyślnie potrąciła przodem wózka klientkę sklepu (...) powodując jej upadek na podłoże skutkiem czego wymieniona doznała obrażeń ciała w postaci złamania guzka większego prawej kości ramiennej i zwichnięcia prawego stawu ramiennego naruszających czynności narządów ciała na okres powyżej 7 dni

tj. o czyn z art. 157§3 kk w zw. z art. 157§1 kk

1.  Oskarżoną T. B. uznaje za winną popełnienia zarzucanego jej czynu i za to na podstawie art. 157§3 kk w zw. z art. 157§1 kk w zw. z art. 33§1 i 3 kk skazuje ją na karę grzywny w wysokości 50 (pięćdziesiąt) stawek dziennych przy przyjęciu, że wysokość jednej stawki dziennej równa jest kwocie 20 (dwadzieścia) złotych.

2.  Na podstawie art. 46§2 kk zobowiązuje oskarżoną do zapłaty na rzecz pokrzywdzonej T. G. kwoty 5000 (pięć tysięcy) złotych tytułem nawiązki.

3.  Zasądza od oskarżonej na rzecz T. G. kwotę 5000 (pięć tysięcy) złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

4.  Zwalina oskarżoną od opłaty i pozostałych kosztów sądowych.

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

IIK 76/23

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3–8 formularza.

USTALENIE FAKTÓW

Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.1.1.

T. B.

W dniu 02 grudnia 2022 roku na terenie sklepu (...) przy ul. (...) w R. obsługując wózek elektryczny służący do przewozu towarów w wyniku niezachowania należytej ostrożności, poprzez nieuważną obserwację przestrzeni przed pojazdem nieumyślnie potrąciła przodem wózka klientkę sklepu (...) powodując jej upadek na podłoże skutkiem czego wymieniona doznała obrażeń ciała w postaci złamania guzka większego prawej kości ramiennej i zwichnięcia prawego stawu ramiennego naruszających czynności narządów ciała na okres powyżej 7 dni

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

1.  W dniu 02 grudnia 2022 roku na terenie sklepu (...) przy ul. (...) w R. obsługując wózek elektryczny służący do przewozu towarów w wyniku niezachowania należytej ostrożności, poprzez nieuważną obserwację przestrzeni przed pojazdem potrąciła przodem wózka klientkę sklepu (...)

2.  Doznanie obrażeń ciała w postaci złamania guzka większego prawej kości ramiennej i zwichnięcia prawego stawu ramiennego naruszających czynności ciała na okres 7 dni

Zeznania świadków:

M. G. (1)

S. G.

M. G. (2)

Zeznania pokrzywdzonej

Wyjaśnienia oskarżonej

Protokół odtworzenia utrwalonego zapisu

Dokumentacja medyczna

Opinia sądowo-lekarska

k 2-3

k 18-19

k 21-22

k 25

k 54-55

k 46-48

k 4-5

k 37-38

Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

--

--

--

OCena DOWOdów

Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

Ad. 1

Ad. 2

Zeznania świadka:

M. G. (1)

S. G.

M. G. (2)

Protokół odtworzenia utrwalonego zapisu

Wyjaśnienia oskarżonej

Dokumentacja medyczna

Opinia sądowo-lekarska

Pozostałe dowody

Dowody w postaci zeznań świadków nie budzą wątpliwości. Łączą się w spójną całość, pokrywają się z nagraniami monitoringu. Monitoring potwierdza również to, że świadkowie byli razem z pokrzywdzoną na miejscu zdarzenia.

- dowód nie budzi wątpliwości

-oskarżona przyznała się do zarzucanego czynu, zapewniła, że popełniła czyn nieumyślnie, zadzwoniła na pogotowie, chciała poddać się karze. Zapewniała, że posiada uprawnienia do kierowania wózkiem widłowym i że był to niefortunny wypadek, którego nie planowała. Jej wyjaśnienia pokrywają się z innymi dowodami.

Zarówno z dokumentacji medycznej, jak i opinii sporządzonej przez powołanego w sprawie specjalisty medycyny sądowej–wynika, że pokrzywdzona doznała obrażeń w postaci złamania nasady bliższej kości ramiennej oraz zwichnięcia stawu, które spowodowały naruszenie czynności narządu ciała trwające dłużej niż 7 dni. Opinię biegłego zarówno odnośnie charakteru doznanych przez pokrzywdzonego obrażeń, jak i mechanizmu ich powstania oraz jej wnioski końcowe sąd w pełni podzielił uznając, że jest ona jasna, pełna i wewnętrznie niesprzeczna, a nadto poparta przekonującą argumentacją wynikającą z posiadanej wiedzy specjalistycznej.

Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Oskarżony

3.1. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

1.

T. B.

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

Do znamion występku z art. 157§3 kk należy skutek w postaci naruszenia czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwający dłużej niż siedem dni. Oskarżona działała w sposób nieumyślny czym wypełniła znamiona czynu z art. 157 § 3 kk typu uprzywilejowanego. Można popełnić je tylko nieumyślnie, w postaci lekkomyślności oraz niedbalstwa. Sprawca nie musi więc obejmować swoją świadomością możliwość spowodowania skutku określonego jako naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia,

W świetle omówionego wyżej materiału dowodowego, który sąd obdarzył przymiotem wiarygodności nie ulega wątpliwości, że zachowaniem opisanym w akcie oskarżenia oskarżona T. B. w pełni wyczerpała znamiona występku z art. 157§3 kk w zw. z art. 157 §1kk w podanym wyżej rozumieniu. Jej wina i okoliczności popełnienia tak przypisanego mu czynu zdaniem sądu nie budzą najmniejszej wątpliwości.

3.2. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania niezgodna z zarzutem

-----------------

-----------------

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

-----------------

3.3. Warunkowe umorzenie postępowania

-----------------

-----------------

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

-----------------

3.4. Umorzenie postępowania

-----------------

-----------------

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

-----------------

3.5. Uniewinnienie

-----------------

-----------------

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

-----------------

KARY, Środki Karne, PRzepadek, Środki Kompensacyjne i
środki związane z poddaniem sprawcy próbie

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

T. B.

1.

1.

Uznając oskarżaną za winną popełnienia czynu zarzucanego mu aktem oskarżenia sąd na podstawie art. 157§3 kk skazał ją na karę grzywny

Wymierzając powyższą karę sąd miał na uwadze jako okoliczności łagodzące niski stopień zawinienia oskarżonego wynikający z popełnienia przypisanego mu czynu z winy nieumyślności pod postacią niedbalstwa. Zdaniem sądu tak wymierzona kara jest współmierna do stopnia zawinienia oskarżonego oraz społecznej szkodliwości przypisanego mu czynu, a nadto winna przyczynić się do osiągniecia celów w zakresie wychowawczego i zapobiegawczego oddziaływania na jego osobę.

Mając na uwadze rozmiar doznanych przez pokrzywdzonego obrażeń oraz związanych z nimi cierpień fizycznych i psychicznych

Sąd orzekł nawiązkę na rzecz pokrzywdzonej w wysokości 5 tys. złotych. Sąd uznał, że częściowo zadośćuczyni ona krzywdę, którą oskarżona wyrządziła pokrzywdzonej ze względu na to, że trudno oszacować rozmiar wyrządzonej szkody w postępowaniu karnym. Nadmienić należy, iż zgodnie z art. 46 § 3 kk orzeczenie odszkodowania lub zadośćuczynienia nie pozbawia pokrzywdzonej możliwości dochodzenia odszkodowania i zadośćuczynienia w wyższej kwocie w odrębnym procesie cywilnym.

Inne ROZSTRZYGNIĘCIA ZAwarte w WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

-------------

-------------

-------------

-------------

inne zagadnienia

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia,
a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosował określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

-------------

7.  KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

Na podstawie art. 624§1 kpk znajdując podstawy – stosunkowo niewielkie dochody - do zwolnienia oskarżonej z obowiązku uiszczenia należności sądowych na rzecz Skarbu Państwa orzekł jak w sentencji.

Podpis