Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VIII U 745/23

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 19 czerwca 2023 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie

Przewodniczący sędzia SO Jacek Chrostek

Protokolant sekretarz M. B.

po rozpoznaniu w dniu 12 czerwca 2023 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy z odwołania K. S.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych I Oddziału w Ł.

z dnia 3 marca 2023 roku znak (...)

o rekompensatę za pracę w szczególnych warunkach

1.  zmienia zaskarżoną decyzję i przyznaje K. S. prawo do rekompensaty za pracę w szczególnych warunkach od dnia 1 lipca 2022 roku;

2.  zasądza od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Ł. na rzecz K. S. kwotę 180 ( sto osiemdziesiąt ) złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego .

SSO Jacek Chrostek