Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VIII Ua 19/23

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 13 czerwca 2023 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący: Sędzia Anna Przybylska (spr.)

Sędziowie: Sędzia Jacek Chrostek

Sędzia Paulina Kuźma

Protokolant: sekr. sąd. Wiktoria Furmaniak

po rozpoznaniu w dniu 2 czerwca 2023 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy z odwołania E. K.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Ł.

o odsetki

na skutek apelacji pozwanego

od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi X Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie sygn. akt X U 8/17

1.  prostuje oczywistą omyłkę zawartą w wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi z dnia 19 grudnia 2022 roku wydanym w sprawie X U 8/17 w ten sposób, że w punkcie I (pierwszym) podpunkcie 4 (czwartym) w miejsce daty „30 września 2009 r”, wpisuje datę „20 września 2009 r”;

2.  oddala apelację;

3.  zasądza od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Ł. na rzecz E. K. kwotę 240 zł (dwieście czterdzieści złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego za II Instancję.

J. C. A. P. K.