Pełny tekst orzeczenia

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 20 kwietnia 2023 r.

Sąd Okręgowy w Poznaniu, Wydział II Cywilny Odwoławczy

w składzie:

Przewodniczący: Sędzia Sądu Okręgowego Ryszard Małecki

po rozpoznaniu w dniu 20 kwietnia 2023 r. w Poznaniu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa (...) Bank S.A. z siedzibą w W.

przeciwko R. K.

o zapłatę

na skutek apelacji wniesionej przez pozwaną

od wyroku Sądu Rejonowego w Złotowie

z dnia 21 marca 2022 r.

sygn. akt I C 381/21

I.  zmienia zaskarżony wyrok w ten sposób, że:

1.  oddala powództwo,

2.  zasądza od powoda na rzecz pozwanej kwotę 3.017 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego;

II.  zasądza od powoda na rzecz pozwanej kwotę 1.300 zł tytułem zwrotu kosztów procesu w postępowaniu apelacyjnym.

Ryszard Małecki

UZASADNIENIE

Apelacja okazała się zasadna.

Sąd Rejonowy prawidłowo ustalił stan faktyczny i w większości poczynił prawidłowe rozważania na jego tle, z uwzględnieniem poniższego zastrzeżenia.

Nie budziło wątpliwości Sądu Okręgowego, że umowa o kredyt konsolidacyjny łącząca strony w części dotyczącej opłaty przygotowawczej i opłaty brokerskiej zawierała postanowienia niedozwolone, czego powód na etapie postępowania apelacyjnego nie kwestionował.

Uznanie postanowienia umownego za abuzywne oznacza, że nie wywołuje ono żadnych skutków prawnych (art. 385 1 § 1 kpc.), po stronie pozwanej nie powstał więc obowiązek spłaty kapitału w kwocie 6.299,15 zł. W konsekwencji nie było podstaw do obciążenia pozwanej obowiązkiem zapłaty odsetek kapitałowych w tej części.

Pozwaną obciążał obowiązek zwrotu kapitału w kwocie 8.702,40 zł oraz odsetek kapitałowych od tej kwoty. Powód nie dostarczył Sądowi narzędzi do wyliczenia odsetek kapitałowych przy założeniu zmniejszenia kwoty kapitału na skutek abuzywności części postanowień umowy. Przy zastosowaniu proporcji matematycznej Sąd Okręgowy wyliczył, że odsetki kapitałowe od kapitału w kwocie 8.702,40 zł wynosić winny 4.519,18 zł, stąd łączna kwota zadłużenia (po pozbawieniu umowy postanowień abuzywnych) podlegającego rozłożeniu na 120 rat do sierpnia 2025 r. wynosiła 13.221,58 zł. Pozwana miała więc obowiązek uiszczać comiesięczne raty w kwocie 110,18 zł.

Na dzień dokonania wypowiedzenia pozwana wpłaciła 10.809,46 zł, przy czym obowiązana była uiścić 7.051,52 zł (64 rat wymagalnych).

Przy uwzględnieniu umniejszenia kapitału i odsetek umownych oraz dokonanych przez pozwaną wpłat wypowiedzenie umowy dokonane w dniu 28 grudnia 2020 r. było pozbawione podstaw prawnych. Umowa jako nieskutecznie wypowiedziana nadal obowiązuje, nie doszło więc do postawienia kredytu w stan natychmiastowej wykonalności, aktualny jest natomiast w tym w zakresie sposobu spełnienia świadczenia w ratach.

W tym stanie rzeczy należało na podstawie art. 386 § 1 kpc. zmienić zaskarżony wyrok i oddalić powództwo w całości.

Koszty procesu za obie instancje obciążały powoda w całości na podstawie art. 98 § 1 kpc. Na koszty poniesione przez pozwaną złożyły się w postępowaniu przed sądem I instancji koszty zastępstwa procesowego: opłata skarbowa od pełnomocnictwa 17 zł i wynagrodzenie pełnomocnika w postępowaniu zwykłym w kwocie 1.800 zł oraz w postępowaniu upominawczym w kwocie 1.200 zł (§ 2 pkt 4 i § 3 pkt 4 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności radców prawnych z dnia 22 października 2015 r.) – art. 505 37 § 2 zd. 3 kpc. W postępowaniu II-instancyjnym pozwana poniosła opłatę od apelacji w kwocie 400 zł i wynagrodzenie pełnomocnika w kwocie 900 zł (§ 2 pkt 4 w zw. z § 10 ust. 1 pkt 1 powyższego rozporządzenia).

Ryszard Małecki