Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt IV Ka 105/23

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 31 marca 2023 r.

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim w IV Wydziale Karnym Odwoławczym w składzie:

PrzewodniczącySędzia Agnieszka Szulc-Wroniszewska

Protokolantsekretarz sądowy Bożena Sobczyk

przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Piotrkowie Trybunalskim Piotra Grochulskiego

po rozpoznaniu w dniu 31 marca 2023 r.

sprawy J. T.

oskarżonego o czyn z art. 297 § 1 kk, art. 270 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk

na skutek apelacji wniesionej przez obrońcę oskarżonego

od wyroku Sądu Rejonowego w Bełchatowie

z dnia 30 marca 2022 r. sygn. akt II K 78/22

1.  zmienia zaskarżony wyrok w ten sposób, że:

- na podstawie art. 69 § 1 i 2 kk, art. 70 § 1 kk wykonanie orzeczonej wobec oskarżonego J. T. kary pozbawienia wolności warunkowo zawiesza na okres próby 3 (trzech) lat,

- na podstawie art. 72 § 1 pkt 1 kk zobowiązuje oskarżonego do informowania sądu na piśmie o przebiegu okresu próby, co 6 (sześć) miesięcy poczynając od dnia uprawomocnienia się orzeczenia;

2.  w pozostałej części zaskarżony wyrok utrzymuje w mocy;

3.  zasądza od oskarżonego J. T. na rzecz Skarbu Państwa kwotę 160 (sto sześćdziesiąt) złotych opłaty za drugą instancję oraz kwotę 20 (dwadzieścia) złotych tytułem zwrotu wydatków poniesionych w postępowaniu odwoławczym.