Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt IV Ka 318/23

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 6 czerwca 2023 roku

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim w IV Wydziale Karnym Odwoławczym w składzie:

PrzewodniczącySędzia Agnieszka Szulc-Wroniszewska

Protokolantsekretarz sądowy Ewa Sudra

przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Piotrkowie Trybunalskim Piotra Grochulskiego

po rozpoznaniu w dniu 6 czerwca 2023 roku

sprawy R. J.

oskarżonego o czyn z art. 284 § 2 kk

na skutek apelacji wniesionej przez prokuratora

od wyroku Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim

z dnia 7 marca 2023 roku sygn. akt II K 343/23

na podstawie art. 437§2 kpk i art. 438 pkt 2 i 3 kpk i art. 454 § 1 kpk

uchyla zaskarżony wyrok i sprawę przekazuje do ponownego rozpoznania Sądowi Rejonowemu w Piotrkowie Trybunalskim.