Pełny tekst orzeczenia

1

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 9 czerwca 2023 r.

Sąd Okręgowy w Poznaniu IV Wydział Karny–Odwoławczy w składzie:

Przewodniczący: Sędzia Hanna Bartkowiak

2 Protokolant: prot. sąd. Katarzyna Szymczak

4przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej Poznań – Grunwald w Poznaniu Joanny Knowczyńskiej

po rozpoznaniu w dniu 9 czerwca 2023 r.

sprawy K. N.

oskarżonego z art. 278 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk i inne

na skutek apelacji wniesionych przez oskarżonego i jego obrońcę

od wyroku Sądu Rejonowego Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu

z dnia 9 listopada 2022 r., sygn. akt VIII K 785/22

uchyla zaskarżony wyrok i sprawę przekazuje Sądowi Rejonowemu Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu do ponownego rozpoznania.

Hanna Bartkowiak

UZASADNIENIE

Formularz UK 2

Sygnatura akt

IV Ka 318/23

Załącznik dołącza się w każdym przypadku. Podać liczbę załączników:

2

1.  CZĘŚĆ WSTĘPNA

0.11.1. Oznaczenie wyroku sądu pierwszej instancji

Wyrok Sądu Rejonowego Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu z dnia 9 listopada 2022 r., sygn. akt VIII K 785/22

0.11.2. Podmiot wnoszący apelację

☐ oskarżyciel publiczny albo prokurator w sprawie o wydanie wyroku łącznego

☐ oskarżyciel posiłkowy

☐ oskarżyciel prywatny

☒ obrońca

☒ oskarżony albo skazany w sprawie o wydanie wyroku łącznego

☐ inny

0.11.3. Granice zaskarżenia

0.11.3.1. Kierunek i zakres zaskarżenia

☒ na korzyść

☐ na niekorzyść

☒ w całości

☐ w części

co do winy

co do kary

co do środka karnego lub innego rozstrzygnięcia albo ustalenia

0.11.3.2. Podniesione zarzuty

Zaznaczyć zarzuty wskazane przez strony w apelacji

art. 438 pkt 1 k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w zakresie kwalifikacji prawnej czynu przypisanego oskarżonemu

art. 438 pkt 1a k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w innym wypadku niż wskazany
w art. 438 pkt 1 k.p.k., chyba że pomimo błędnej podstawy prawnej orzeczenie odpowiada prawu

art. 438 pkt 2 k.p.k. – obraza przepisów postępowania, jeżeli mogła ona mieć wpływ na treść orzeczenia

art. 438 pkt 3 k.p.k. błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia,
jeżeli mógł on mieć wpływ na treść tego orzeczenia

art. 438 pkt 4 k.p.k. – rażąca niewspółmierność kary, środka karnego, nawiązki lub niesłusznego zastosowania albo niezastosowania środka zabezpieczającego, przepadku lub innego środka

art. 439 k.p.k.

brak zarzutów

0.11.4. Wnioski

uchylenie

zmiana

2.  Ustalenie faktów w związku z dowodami przeprowadzonymi przez sąd odwoławczy

0.12.1. Ustalenie faktów

0.12.1.1. Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Fakt oraz czyn, do którego fakt się odnosi

Dowód

Numer karty

0.12.1.2. Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Fakt oraz czyn, do którego fakt się odnosi

Dowód

Numer karty

0.12.2. Ocena dowodów

0.12.2.1. Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 2.1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

0.12.2.2. Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 2.1.1 albo 2.1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

STANOWISKO SĄDU ODWOŁAWCZEGO WOBEC ZGŁOSZONYCH ZARZUTÓW i wniosków

Lp.

Zarzut

3.1.

Zarzut podniesiony przez obrońcę oskarżonego:

Obraza przepisów postępowania, która miała wpływ na treść rozstrzygnięcia, tj. art. 6 kpk w zw. z art. 117 § 1 i 2 kpk, art. 374 § 1 kpk, art. 167 kpk, art. 386 kpk, art. 399 § 2 kpk, art. 406 § 1 kpk poprzez nieprawidłowe zawiadomienie oskarżonego o rozprawie wyznaczonej na dzień 9 listopada 2022 r. oraz kierowanie wszelkiej korespondencji w sprawie na błędny adres oskarżonego, pomimo złożenia przez K. N. w dniu 9 maja 2022 r. oświadczenia dotyczącego jego aktualnego miejsca zamieszkania, co doprowadziło do pozbawienia oskarżonego prawa do obrony poprzez uniemożliwienie: złożenia wyjaśnień, wniosków dowodowych, powołania świadków, uczestnictwa w rozprawie, w tym zadawanie pytań świadkom i składania wyjaśnień co do każdego dowodu, wypowiedzenia się co do każdej kwestii podlegającej rozstrzygnięciu na rozprawie, złożenia wniosku o przerwę w rozprawie w celu przygotowania się do obrony i przedstawienia stanowiska końcowego.

☒ zasadny

☐ częściowo zasadny

☐ niezasadny

Zwięźle o powodach uznania zarzutu za zasadny, częściowo zasadny albo niezasadny

Kontrola odwoławcza zaskarżonego orzeczenia doprowadziła do ustalenia, że w przedmiotowej sprawie rzeczywiście doszło do naruszenia prawa do obrony przysługującego oskarżonego w postępowaniu karnym. K. N. będąc przesłuchiwanym jeszcze w charakterze podejrzanego w postępowaniu przygotowawczym podał do protokołu jako adres dla doręczeń następujące dane: os. (...), P.. Pod adresem tym K. N. nie odbierał jednak korespondencji kierowanej w toku dalszego postępowania przygotowawczego, co doprowadziło do zarządzenia poszukiwania wymienionego przez organy ścigania. Prowadzone czynności doprowadziły do ustalenia, że K. N. przebywa pod adresem: ul. (...). S. M. 3/1, (...)-(...) P.. W aktach sprawy znajduje się oświadczenie oskarżonego sporządzone w dniu 6 maja 2022 r., z którego wynika, że rzeczywiście zamieszkuje od pod w/w adresem i zobowiązuje się do odbierania wszelkiej korespondencji kierowanej na ten adres. Istotne jest, że do protokołu przesłuchania w charakterze podejrzanego sporządzonego w dniu 28 czerwca 2022 r. oskarżony podał tożsamy adres jak w oświadczeniu z dnia 6 maja 2022 r. Omawiany adres został także wskazany w akcie oskarżenia jako adres zamieszkania oraz adres dla doręczeń. Znamiennym jest w świetle powyższych faktów, że zawiadomienie o terminie rozprawy wyznaczonej na dzień 9 listopada 2022 r. wraz z pouczeniami zostało przez Sąd Rejonowy skierowane na adres: ul. (...), (...)-(...) P., który nie był w przedmiotowym postępowaniu karnym podawany przez K. N.. Sąd Rejonowy nie dostrzegł tej okoliczności, gdyż na rozprawie odbywającej się w dniu 9 listopada 2022 r. stwierdził, że oskarżony został prawidłowo zawiadomiony o terminie rozprawy i przeprowadził rozprawę pod nieobecność K. N., a następnie wydał wyrok skazujący.

Warto przy tym zwrócić uwagę na znajdującą się a aktach notatkę urzędową Przewodniczącej VIII Wydziału Karnego Sądu Rejonowego Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu z dnia 13 stycznia 2023 r., z której wynika, że do systemu Sędzia 2 omyłkowo nie został wpisany adres dla doręczeń podany przez oskarżonego, a ponadto w systemie tym został automatycznie zaciągnięty z innych spraw dotyczących K. N. ostatni adres zameldowania podsądnego i nie został on zmieniony przez pracownika dokonującego rejestracji sprawy (k. 203v).

Analizując kwestię obecności oskarżonego w karnym postępowaniu sądowym należy odnotować, iż po nowelizacji Kodeksu postępowania karnego od 1 lipca 2015 r. oskarżony ma prawo, a nie obowiązek (jeżeli sprawa nie dotyczy zbrodni lub gdy przewodniczący albo sąd nie uznali jego obecności za obowiązkową) brania udziału w rozprawie (art. 374 kpk). Tym niemniej, aby móc to prawo zrealizować, musi być prawidłowo zawiadomiony o jej terminie i miejscu (art. 117 § 1 kpk), a gdy brak jest w tym zakresie dowodu, to czynności tej nie powinno się przeprowadzać (art. 117 par. 2 kpk) ( wyrok Sądu Najwyższego z dnia 13 października 2022 r., sygn. akt V KK 369/22, Lex nr 3511302). Nie ulega bowiem żadnej wątpliwości, że jedną z podstawowych gwarancji procesowych jest, przewidziane w art. 6 kpk, prawo do obrony w znaczeniu materialnym. Przejawem realizacji tego uprawnienia w postępowaniu przed sądem meriti jest – wynikające z art. 374 § 1 kpk – prawo do udziału oskarżonego w rozprawie głównej. Należy w pełni zaaprobować pogląd wyrażony w doktrynie, że ewentualna nieobecność oskarżonego, z wyjątkami wynikającymi z art. 374 § 1 zd. 2 i art. 374 § 1a kpk, musi być wynikiem jego świadomej decyzji woli, a nie braku stosownej informacji, czy też nawet wprowadzenia go w błąd przez organ procesowy ( wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 grudnia 2020 r., sygn. akt IV KK 481/20, Lex nr 3096719).

Przenosząc powyższe rozważania na grunt rozpatrywanej sprawy należało stwierdzić, że oskarżony K. N. nie został prawidłowo zawiadomiony o terminie rozprawy skoro przesyłka zawierająca to zawiadomienie została skierowana na inny adres aniżeli ten podany przez niego jako adres pobytu. Poprzez przeprowadzenie w dniu 9 listopada 2022 r. rozprawy pomimo nieobecności niezawiadomionego o niej w prawidłowy sposób oskarżonego doszło do obrazy przepisów proceduralnych art. 6 kpk, tzn. naruszone zostało prawo oskarżonego do obrony, gdyż nie umożliwiono mu udziału w tej rozprawie. Okoliczność ta była na tyle istotna jako powodująca naruszenie prawa do obrony przysługującego oskarżonemu, że Sąd odwoławczy był zobowiązany do jej uwzględnienia w postępowaniu apelacyjnym. Dostrzeżone uchybienie miało wpływ na treść wydanego rozstrzygnięcia, a więc w świetle treści art. 437 § 2 kpk konieczne było uchylenie zaskarżonego orzeczenia i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania niezależnie od treści i zasadności pozostałych zarzutów zgłoszonych w apelacjach przez oskarżonego K. N. i jego obrońcę.

Wniosek

Uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi Rejonowemu Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, a z ostrożności procesowej, w przypadku nieuwzględnienia powyższego wniosku o zmianę zaskarżonego wyroku w zakresie orzeczenia o karze poprzez wymierzenie kary w dolnej granicy zagrożenia ustawowego

☐ zasadny

☒ częściowo zasadny

☐ niezasadny

Zwięźle o powodach uznania wniosku za zasadny, częściowo zasadny albo niezasadny.

Stwierdzone w postępowaniu odwoławczym uchybienie Sądu I instancji sprowadzające się do naruszenia prawa do obrony K. N. wynikające z przeprowadzenia rozprawy pomimo braku prawidłowego zawiadomienia oskarżonego o jej terminie spowodowało wydanie w instancji odwoławczej orzeczenia o charakterze kasatoryjnym, tj. zgodnego z głównym wnioskiem końcowym apelacji. Wobec wydania w instancji odwoławczej takiego właśnie orzeczenia drugi wniosek końcowy (zgłoszony z ostrożności procesowej) należało ocenić jako przedwczesny.

Lp.

Zarzut

3.2.

Zarzut podniesiony przez obrońcę oskarżonego:

Obraza przepisów postępowania, która miała wpływ na treść rozstrzygnięcia, tj. art. 6 kpk w zw. z art. 338 kpk poprzez niedoręczenie aktu oskarżenia wraz z pouczeniami, w tym o możliwości złożenia wniosków dowodowych oraz odpowiedzi na akt oskarżenia.

☒ zasadny

☐ częściowo zasadny

☐ niezasadny

Zwięźle o powodach uznania zarzutu za zasadny, częściowo zasadny albo niezasadny

Sąd Okręgowy zgodził się z obrońcą oskarżonego, że w przedmiotowej sprawie doszło także do naruszenia reguł proceduralnych ustanowionych w art. 338 kpk w zw. 6 kpk. Prawdą jest, że akt oskarżenia wraz z pouczeniami, a także zawiadomieniem o terminie rozprawy wyznaczonej na dzień 9 listopada 2022 r. nie został oskarżonemu doręczony na wskazany przez niego adres dla doręczeń, przez co K. N. nie miał możliwości zapoznania się z tymi dokumentami, a także złożenia ewentualnych wniosków dowodowych, czy też pisemnej odpowiedzi na akt oskarżenia. Wspomniane uchybienie proceduralne ściśle wiąże się z nieprawidłowościami dokładnie opisanymi i ocenionymi w pkt 3.1. niniejszego uzasadnienia. Wobec tego Sąd Okręgowy nie widział potrzeby bardziej rozbudowanego odnoszenia się do przedmiotowego zarzutu.

Wniosek

Uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi Rejonowemu Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, a z ostrożności procesowej, w przypadku nieuwzględnienia powyższego wniosku o zmianę zaskarżonego wyroku w zakresie orzeczenia o karze poprzez wymierzenie kary w dolnej granicy zagrożenia ustawowego

☐ zasadny

☒ częściowo zasadny

☐ niezasadny

Zwięźle o powodach uznania wniosku za zasadny, częściowo zasadny albo niezasadny.

Stwierdzone naruszenie prawa do obrony K. N. wynikające z przeprowadzenia rozprawy pomimo braku prawidłowego zawiadomienia oskarżonego o jej terminie skutkowało wydaniem orzeczenia o charakterze kasatoryjnym, czyli zgodnego z głównym wnioskiem końcowym apelacji. Wobec wydania w instancji odwoławczej takiego właśnie orzeczenia drugi wniosek końcowy (zgłoszony z ostrożności procesowej) był przedwczesny.

Lp.

Zarzut

3.3.

Zarzut podniesiony przez obrońcę oskarżonego:

Obraza przepisów postępowania, która miała wpływ na treść rozstrzygnięcia, tj. art. 381 kpk poprzez rozpoznanie sprawy w sytuacji gdy oskarżony nie został prawidłowo powiadomiony o terminie rozprawy.

☒ zasadny

☐ częściowo zasadny

☐ niezasadny

Zwięźle o powodach uznania zarzutu za zasadny, częściowo zasadny albo niezasadny

Stwierdzone już wcześniej uchybienia w procedowaniu Sądu meriti doprowadziły także do obrazy przepisu art. 381 kpk w zw. z art. 117 § 2 kpk. Zgodnie bowiem z przepisem art. 117 § 2 kpk (dotyczącym także zasad przeprowadzania rozprawy) czynności nie przeprowadza się, jeżeli osoba uprawniona nie stawiła się, a brak dowodu, że została o niej powiadomiona oraz jeżeli zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że niestawiennictwo wynikło z powodu przeszkód żywiołowych lub innych wyjątkowych przyczyn, a także wtedy, gdy osoba ta usprawiedliwiła należycie niestawiennictwo i wnosi o nieprzeprowadzanie czynności bez jej obecności, chyba że ustawa stanowi inaczej. Omawiany przepis pozwala więc na prowadzenie rozprawy pod nieobecność oskarżonego – którego udział w rozprawie nie był obowiązkowy – tylko i wyłącznie wówczas, gdy został on prawidłowo zawiadomiony o jej czasie i miejscu. Natomiast nieprawidłowe powiadomienie zawsze rodzi konieczność zaniechania przeprowadzenia rozprawy i wyjaśnienia przyczyn skutkujących wadliwością owego powiadomienia ( wyrok Sądu Najwyższego z dnia 22 listopada 2022 r., sygn. akt II KK 192/22, Lex nr 3556411). W przedmiotowej sprawie oskarżony nie został prawidłowo zawiadomiony o terminie rozprawy (o czym dokładnie mowa w pkt 3.1.), co obligowało Sąd Rejonowy do nieprzeprowadzenia rozprawy i wyznaczenia innego jej terminu. Organ meriti nie dostrzegł jednak błędów w zawiadomieniu podsądnego o terminie rozprawy, przez co przeprowadził ją pod jego nieobecność dopuszczając się obrazy wyżej wymienionych przepisów karnoproceduralnych.

Wniosek

Uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi Rejonowemu Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, a z ostrożności procesowej, w przypadku nieuwzględnienia powyższego wniosku o zmianę zaskarżonego wyroku w zakresie orzeczenia o karze poprzez wymierzenie kary w dolnej granicy zagrożenia ustawowego.

☐ zasadny

☒ częściowo zasadny

☐ niezasadny

Zwięźle o powodach uznania wniosku za zasadny, częściowo zasadny albo niezasadny.

Stwierdzone naruszenie prawa do obrony K. N. wynikające z przeprowadzenia rozprawy pomimo braku prawidłowego zawiadomienia oskarżonego o jej terminie skutkowało wydaniem orzeczenia o charakterze kasatoryjnym, czyli zgodnego z głównym wnioskiem końcowym apelacji. Wobec wydania w instancji odwoławczej takiego właśnie orzeczenia drugi wniosek końcowy (zgłoszony z ostrożności procesowej) był przedwczesny.

Lp.

Zarzut

3.4.

Zarzut podniesiony przez obrońcę oskarżonego:

Obraza przepisów postępowania, która miała wpływ na treść rozstrzygnięcia, tj. art. 389 § 1 kpk poprzez uznanie za ujawnione bez odczytywania wyjaśnień oskarżonego, w sytuacji gdy oskarżony nie został prawidłowo powiadomiony oskarżonego o terminie rozprawy.

☒ zasadny

☐ częściowo zasadny

☐ niezasadny

Zwięźle o powodach uznania zarzutu za zasadny, częściowo zasadny albo niezasadny

Kontrola instancyjna zaskarżonego orzeczenia potwierdziła zasadność naruszenia przez Sąd Rejonowy także przepis art. 389 § 1 kpk. Organ meriti nie powinien bowiem prowadzić rozprawy z uwagi na brak prawidłowego powiadomienia oskarżonego o jej terminie, a więc w tym także nie miał podstaw faktycznych i prawnych by skorzystać z rozwiązania przewidzianego w art. 389 § 1 kpk uznając za ujawnione bez odczytywania wyjaśnienia oskarżonego. W ten sposób Sąd I instancji uniemożliwił oskarżonemu wypowiedzenie się na rozprawie i ustosunkowanie do stawianych mu zarzutów, z czego K. N. ewidentnie chce skorzystać, a czemu dał temu wyraz w swoich pismach kierowanych do sądu już po wydaniu wyroku skazującego, o którym dowiedział się w dniu 25 listopada 2022 r. podczas pobytu w Zakładzie Karnym w K.. To uchybienie stanowiło następstwo nieprawidłowości omówionych już powyżej.

Wniosek

Uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi Rejonowemu Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, a z ostrożności procesowej, w przypadku nieuwzględnienia powyższego wniosku o zmianę zaskarżonego wyroku w zakresie orzeczenia o karze poprzez wymierzenie kary w dolnej granicy zagrożenia ustawowego.

☐ zasadny

☒ częściowo zasadny

☐ niezasadny

Zwięźle o powodach uznania wniosku za zasadny, częściowo zasadny albo niezasadny.

Stwierdzone naruszenie prawa do obrony K. N. wynikające z przeprowadzenia rozprawy pomimo braku prawidłowego zawiadomienia oskarżonego o jej terminie skutkowało wydaniem orzeczenia o charakterze kasatoryjnym, czyli zgodnego z głównym wnioskiem końcowym apelacji. Wobec wydania w instancji odwoławczej takiego właśnie orzeczenia drugi wniosek końcowy (zgłoszony z ostrożności procesowej) był przedwczesny.

Lp.

Zarzut

3.5.

Zarzut podniesiony przez obrońcę oskarżonego:

Rażąca niewspółmierność kary polegająca na orzeczeniu wobec oskarżonego kary 1 roku i 4 miesięcy pozbawienia wolności w sytuacji gdy oskarżony w postępowaniu przygotowawczym przyznał się do winy, okazał skruchę, chciał się dobrowolnie poddać karze i złożyć wyjaśnienia przed Sądem, szkoda wyrządzona przestępstwem nie była znacznych rozmiarów, a pokrzywdzony odzyskał wszystkie utracone sprzęty.

☐ zasadny

☐ częściowo zasadny

☐ niezasadny

Zwięźle o powodach uznania zarzutu za zasadny, częściowo zasadny albo niezasadny

Zgodnie z art. 436 kpk sąd może ograniczyć rozpoznanie środka odwoławczego tylko do poszczególnych uchybień, podniesionych przez stronę lub podlegających uwzględnieniu z urzędu, jeżeli rozpoznanie w tym zakresie jest wystarczające do wydania orzeczenia, a rozpoznanie pozostałych uchybień byłoby przedwczesne lub bezprzedmiotowe dla dalszego toku postępowania. Przedmiotowy przepis znajdował zastosowanie w rozpatrywanej sprawie albowiem z uwagi na wydanie orzeczenia o charakterze kasatoryjnym w następstwie stwierdzonych uchybień proceduralnych po stronie Sądu Rejonowego, przedwczesne byłoby rozpoznanie podniesionego z ostrożności procesowej zarzutu rażącej niewspółmierności orzeczonej kary. Taki zarzut mógłby być przedmiotem rozpoznania dopiero po konwalidowaniu w trakcie ponownego rozpoznania sprawy naruszeń procesowych wymienionych w treści przedmiotowego uzasadnienia, wydania wyroku skazującego i ewentualnego wniesienia środka odwoławczego od takiego orzeczenia.

Wniosek

Zmiana zaskarżonego wyroku w zakresie orzeczenia o karze poprzez wymierzenie kary w dolnej granicy zagrożenia ustawowego.

☐ zasadny

☐ częściowo zasadny

☐ niezasadny

Zwięźle o powodach uznania wniosku za zasadny, częściowo zasadny albo niezasadny.

Wniosek był co najmniej przedwczesny, sprawa będzie ponownie rozpoznawania przez Sąd I instancji, który w wyroku zajmie się także orzeczeniem o karze (można je wstępnie co do zasady prognozować, gdyż oskarżony w postępowaniu przygotowawczym przyznał się do popełnienia zarzucanych mu przestępstw kradzieży elektronarzędzi.

Lp.

Zarzut

3.6.

Zarzut z apelacji własnej oskarżonego:

Oskarżony w swojej apelacji opisowej nie wskazał na naruszenie konkretnych przepisów proceduralnych, jednak podał, że nie zgadza się z wydanym wyrokiem skazującym. Nadmienił, iż chciałby złożyć w sądzie wyjaśnienia, gdyż wydany wyrok jest jego zdaniem nieadekwatny do jego winy.

☒ zasadny

☐ częściowo zasadny

☐ niezasadny

Zwięźle o powodach uznania zarzutu za zasadny, częściowo zasadny albo niezasadny

Zagadnienia poruszone w apelacji własnej oskarżonego choć nie zostały połączone z naruszeniem konkretnych przepisów proceduralnych, pokrywają się z zarzutami wynikającymi z apelacji obrońcy oskarżonego. Dlatego też Sąd odwoławczy zaniechał ponownego przedstawienia uchybień procesowych, które zostały już powyżej wyczerpująco omówione i ocenione. Dodać jedynie można, że z uwagi na wydanie wyroku kasatoryjnego oraz konieczność powtórzenia przewodu sądowego przez Sąd I instancji, Sąd Okręgowy nie zajmował się badaniem prawidłowości przypisania podsądnemu winy za zarzucane mu w akcie oskarżenia przestępstwa ani także nie weryfikował współmierności orzeczonej kary. Zagadnienia te będą z pewnością przedmiotem powtórnego postępowania rozpoznawczego przed Sądem I instancji, gdzie oskarżony będzie miał możliwość przedstawienia swojego stanowiska w zakresie zarzucanych mu czynów, co powinno nastąpić z zachowaniem wszelkich przepisów karnoproceduralnych regulujących zasady powiadamiania podsądnego o terminie rozprawy.

Wniosek

O umożliwienie uczestniczenia w rozprawie na sali sądowej, wytłumaczenia wszystkiego oraz bronienia się.

☒ zasadny

☐ częściowo zasadny

☐ niezasadny

Zwięźle o powodach uznania wniosku za zasadny, częściowo zasadny albo niezasadny.

Wniosek końcowy apelacji własnej oskarżonego został uwzględniony. Wydanie wyroku o uchyleniu orzeczenia Sądu I instancji i skierowaniu sprawy do ponownego rozpoznania spowodowało, że oskarżony będzie miał możliwość wzięcia aktywnego udziału w rozprawie, w tym także złożenia wyjaśnień i prowadzenia swojej obrony.

4.  OKOLICZNOŚCI PODLEGAJĄCE UWZGLĘDNIENIU Z URZĘDU

Zwięźle o powodach uwzględnienia okoliczności

5.  ROZSTRZYGNIĘCIE SĄDU ODWOŁAWCZEGO

0.15.1. Utrzymanie w mocy wyroku sądu pierwszej instancji

0.11.

Przedmiot utrzymania w mocy

Zwięźle o powodach utrzymania w mocy

0.15.2. Zmiana wyroku sądu pierwszej instancji

0.0.11.

Przedmiot i zakres zmiany

Zwięźle o powodach zmiany

0.15.3. Uchylenie wyroku sądu pierwszej instancji

0.15.3.1. Przyczyna, zakres i podstawa prawna uchylenia

1.1.

art. 439 k.p.k.

Zwięźle o powodach uchylenia

2.1.

Konieczność przeprowadzenia na nowo przewodu w całości

art. 437 § 2 k.p.k.

Zwięźle o powodach uchylenia

W toku kontroli odwoławczej zaskarżonego rozstrzygnięcia Sąd Okręgowy stwierdził naruszenie przez organ meriti ustawowego prawa do obrony oskarżonego, jakie wyniknęło z przeprowadzenia rozprawy w dniu 9 listopada 2022 r. i wyrokowania pomimo braku prawidłowego zawiadomienia oskarżonego. Jak już bowiem wspomniano kilkukrotnie w tym uzasadnieniu, zawiadomienie o rozprawie wyznaczonej na dzień 9 listopada 2022 r. zostało skierowane przez Sąd Rejonowy na inny adres, aniżeli ten podany przez podsądnego do akt jako jego adres pobytu i jednocześnie adres dla doręczeń. Tak ustalona sytuacja wymuszała wydanie w instancji odwoławczej orzeczenia o charakterze kasatoryjnym i skierowania sprawy do ponownego rozpoznania przez Sąd I instancji w celu przeprowadzenia na nowo przewodu sądowego w całości, z zagwarantowaniem K. N. realizacji prawa do obrony zarówno w aspekcie materialnym, jak i formalnym.

3.1.

Konieczność umorzenia postępowania

art. 437 § 2 k.p.k.

Zwięźle o powodach uchylenia i umorzenia ze wskazaniem szczególnej podstawy prawnej umorzenia

4.1.

art. 454 § 1 k.p.k.

Zwięźle o powodach uchylenia

0.15.3.2. Zapatrywania prawne i wskazania co do dalszego postępowania

W trakcie ponownego rozpoznania sprawy Sąd Rejonowy winien baczyć by umożliwić oskarżonemu realizację przysługującego mu prawa do obrony, m.in. poprzez zawiadamianie podsądnego o wszystkich terminach rozpraw, a także rozpoznawanie wszystkich wniosków składanych przez strony. Nadto Sąd I instancji będzie zobowiązany do ponownego przeprowadzenia przewodu sądowego od początku w całości. Oznacza to, że Sąd powinien umożliwić oskarżonemu złożenie wyjaśnień na rozprawie, zadawanie pytań świadkom i aktywne uczestniczenie w procesie (jeżeli podsądny wyrazi taką wolę), co implikuje konieczność prawidłowego zawiadomienia podsądnego o jej terminie.

Kolejnym zadaniem Sądu Rejonowego będzie dokonanie kompleksowej, wnikliwej i zgodnej z dyrektywami z art. 7 kpk oceny wszystkich zgromadzonych w tej sprawie dowodów, prawidłowe ustalenie stanu faktycznego i w przypadku stwierdzenia podstaw do przypisania oskarżonemu odpowiedzialności karnej za zarzucany mu czyn wymierzenie oskarżonemu współmiernej i sprawiedliwej kary, pamiętając przy tym o zakazie z art. 443 kpk.

0.15.4. Inne rozstrzygnięcia zawarte w wyroku

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

6.  Koszty Procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

7.  PODPIS

Hanna Bartkowiak