Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VI Ka 37/23

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 23 marca 2023 r.

Sąd Okręgowy w Elblągu VI Wydział Karny Odwoławczy w składzie:

Przewodniczący: Sędzia Elżbieta Kosecka - Sobczak

Protokolant: sekr. sąd. Anna Pikulska

przy udziale Prokuratora Prokuratur Rejonowej w Elblągu Anny Byzdry

po rozpoznaniu w dniu 23 marca 2023 r. w Elblągu sprawy

M. C. s. I. i M. ur. (...) w E.

oskarżonego o czyny z art. 190 § 1 kk

z powodu apelacji wniesionej przez obrońcę oskarżonego

od wyroku Sądu Rejonowego w Elblągu

z dnia 29 listopada 2022 r. sygn. akt VIII K 1125/22

uchyla zaskarżony wyrok i sprawę przekazuje Sądowi Rejonowemu w Elblągu do ponownego rozpoznania.

UZASADNIENIE

Formularz UK 2

Sygnatura akt

VI Ka 37/23

Załącznik dołącza się w każdym przypadku. Podać liczbę załączników:

1

1.  CZĘŚĆ WSTĘPNA

1.1. Oznaczenie wyroku sądu pierwszej instancji

Wyrok Sądu Rejonowego w Elblągu z 29 listopada 2022r. w spr. VIII K 1125/22

1.2. Podmiot wnoszący apelację

☐ oskarżyciel publiczny albo prokurator w sprawie o wydanie wyroku łącznego

☐ oskarżyciel posiłkowy

☐ oskarżyciel prywatny

☒ obrońca

☐ oskarżony albo skazany w sprawie o wydanie wyroku łącznego

☐ inny

1.3. Granice zaskarżenia

1.3.1. Kierunek i zakres zaskarżenia

☒ na korzyść

☐ na niekorzyść

☒ w całości

☐ w części

co do winy

co do kary

co do środka karnego lub innego rozstrzygnięcia albo ustalenia

1.3.2. Podniesione zarzuty

Zaznaczyć zarzuty wskazane przez strony w apelacji

art. 438 pkt 1 k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w zakresie kwalifikacji prawnej czynu przypisanego oskarżonemu

art. 438 pkt 1a k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w innym wypadku niż wskazany
w art. 438 pkt 1 k.p.k., chyba że pomimo błędnej podstawy prawnej orzeczenie odpowiada prawu

art. 438 pkt 2 k.p.k. – obraza przepisów postępowania, jeżeli mogła ona mieć wpływ na treść orzeczenia

art. 438 pkt 3 k.p.k. błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia,
jeżeli mógł on mieć wpływ na treść tego orzeczenia

art. 438 pkt 4 k.p.k. – rażąca niewspółmierność kary, środka karnego, nawiązki lub niesłusznego zastosowania albo niezastosowania środka zabezpieczającego, przepadku lub innego środka

art. 439 k.p.k.

brak zarzutów

1.4. Wnioski

uchylenie

zmiana

2.  Ustalenie faktów w związku z dowodami przeprowadzonymi przez sąd odwoławczy

2.1. Ustalenie faktów

2.1.1. Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Fakt oraz czyn, do którego fakt się odnosi

Dowód

Numer karty

1,2

M. C.

karalność oskarżonego

uzasadnione wątpliwości co do poczytalności oskarżonego

czyny z art. 190§1kk

Informacja z KRK,

Dokumenty przedłożone przez obrońcę

k.164-166,

k.136-137, 172-194

2.1.2. Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Fakt oraz czyn, do którego fakt się odnosi

Dowód

Numer karty

2.2. Ocena dowodów

2.2.1. Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 2.1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

1, 2

Informacja z KRK

Dokumenty przedłożone przez obrońcę

Informacja z KRK została sporządzona przez podmiot do tego uprawniony, jej treść nie była kwestionowana przez strony, stąd dowód ten – wykazujący karalność oskarżonego- zasługuje na wiarygodność.

Dokumenty przedstawione przez obrońcę dot. leczenia psychiatrycznego oskarżonego (w tym przetłumaczone na j.polski) pochodziły od podmiotów je wydających, ich treść nie była kwestionowana, podważana przez strony, stąd dowody te zasługują na wiarygodność w zakresie opisanego w nich leczenia psychiatrycznego oskarżonego (który może być tez obciążony dziedzicznie chorobą psychiczną), co stwarza uzasadnione wątpliwości co do poczytalności oskarżonego.

2.2.2. Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 2.1.1 albo 2.1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

STANOWISKO SĄDU ODWOŁAWCZEGO WOBEC ZGŁOSZONYCH ZARZUTÓW i wniosków

Lp.

Zarzut

1.

Obrazy przepisów prawa procesowego tj. art. 167 kpk, art. 202 kpk i art. 410 kpk w związku z brakiem rozstrzygnięcia przez sąd I instancji wątpliwości co do poczytalności oskarżonego.

☒ zasadny

☐ częściowo zasadny

☐ niezasadny

Zwięźle o powodach uznania zarzutu za zasadny, częściowo zasadny albo niezasadny

Obrońca w apelacji podniósł zarzut z art. 438 pkt. 2 kpk a dot. obrazy powyższych przepisów postępowania na tle braku rozstrzygnięcia przez sąd I instancji wątpliwości co do poczytalności oskarżonego.

W ocenie sądu odwoławczego sam fakt, że w postępowaniu przygotowawczym oskarżony nie podawał by leczył się psychiatrycznie, nie powodował, że brak było w aktach innych sygnałów, które mogły wskazywać na zaistnienie uzasadnionych wątpliwości co do jego stanu psychicznego w czasie czynu, co kazałoby je zweryfikować w sposób wskazany w art. 202 § 1 kpk. Bowiem w orzecznictwie przyjmuje się, że podstawą uprawdopodobnienia takich wątpliwości mogą być nie tylko zaświadczenie lekarskie czy dokumenty z hospitalizacji, ale i zeznania świadków dotyczące sposobu bycia oskarżonego. Z zeznań świadków wynikało zaś anormalne zachowanie oskarżonego, jego nieuzasadniona agresja, brak koszulki, wygląd jakby był pod wpływem środków psychoaktywnych. Świadek J. R. zaznaczyła, że pracuje jako menager lokalu (...) w E. od 7 lat, spotkała się przez te lata z różnymi sytuacjami, ale pierwszy raz zdecydowała się na wezwanie policji, co wskazuje na zachowanie oskarżonego zdecydowanie odbiegające od normy, nawet dla osoby mającej w pracy do czynienia z klientami pod znacznym wpływem alkoholu czy nawet narkotyków. Nie bez znaczenia jest też mail, który oskarżony wysłał do pubu na terenie Polski w języku angielskim, przy czym jego tłumaczenie na j.polski wskazuje na niezborność tej wiadomości (w tym użycie słowa nieistniejącego w jęz. angielskim), podobnie jak wyjaśnienia złożone przez oskarżonego. To zaś wskazuje, że już w postępowaniu przygotowawczym ujawniły się podstawy do snucia wątpliwości co do stanu zdrowia psychicznego oskarżonego. Mimo tego ani organ postępowania przygotowawczego ani sąd I instancji nie zdecydowali o zweryfikowaniu ich stosowną opinią biegłych psychiatrów.

Ponadto na poparcie twierdzenia, że istnieją uzasadnione wątpliwości co do poczytalności oskarżonego obrońca w postępowaniu odwoławczym dostarczył dokumenty z leczenia szpitalnego oskarżonego oraz leczenia ambulatoryjnego od 2014r., w których pojawiają się takie rozpoznania jak depresja, mania polekowa czy podejrzenie choroby dwubiegunowej (która występuje w rodzinie oskarżonego, a która może być dziedziczona).

Dlatego w realiach niniejszej sprawy zaistniały uzasadnione powody do zweryfikowania poczytalności oskarżonego stosowną opinią biegłych, a brak uzyskania takiej opinii stanowi obrazę art. 167 kpk w zw. z art. 202§1kpk. Przy czym w sytuacji, gdy sąd I instancji procedował jedynie na posiedzeniu, po czym wydał zaskarżony wyrok, to nie doszło do przeprowadzenia przez sąd orzekający przewodu sądowego. Stąd zaszły podstawy z art. 437§2 kpk do uchylenia zaskarżonego wyroku i przekazania sprawy sądowi I instancji do ponownego rozpoznania celem przeprowadzenia przewodu w całości, w tym wywołania opinii sądowo-psychiatrycznej dot. oceny poczytalności oskarżonego.

Wniosek

O uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy sądowi I instancji do ponownego rozpoznania.

☒ zasadny

☐ częściowo zasadny

☐ niezasadny

Zwięźle o powodach uznania wniosku za zasadny, częściowo zasadny albo niezasadny.

Z przyczyn dla których zarzut z apelacji i argumenty podniesione w apelacji, a także wymowa zebranych dowodów, w tym i dokumentów przedłożonych sądowi odwoławczemu przez obronę, a w konsekwencji wniosek końcowy zasługiwały na uwzględnienie. Tym bardziej, że należy przeprowadzić przewód sądowy w całości.

4.  OKOLICZNOŚCI PODLEGAJĄCE UWZGLĘDNIENIU Z URZĘDU

1.

Zwięźle o powodach uwzględnienia okoliczności

5.  ROZSTRZYGNIĘCIE SĄDU ODWOŁAWCZEGO

5.1. Utrzymanie w mocy wyroku sądu pierwszej instancji

1.

Przedmiot utrzymania w mocy

Zwięźle o powodach utrzymania w mocy

5.2. Zmiana wyroku sądu pierwszej instancji

1.

Przedmiot i zakres zmiany

Zwięźle o powodach zmiany

5.3. Uchylenie wyroku sądu pierwszej instancji

5.3.1. Przyczyna, zakres i podstawa prawna uchylenia

1.1.

art. 439 k.p.k.

Zwięźle o powodach uchylenia

2.1.

Konieczność przeprowadzenia na nowo przewodu w całości

art. 437 § 2 k.p.k.

Zwięźle o powodach uchylenia

Z przyczyn dla których zarzut z apelacji i argumenty podniesione w apelacji, a także wymowa zebranych dowodów, w tym i dokumentów przedłożonych sadowi odwoławczemu przez obronę, a w konsekwencji wniosek końcowy zasługiwały na uwzględnienie, w sytuacji gdy zaszła przesłanka z art. 437§2 kpk.

3.1.

Konieczność umorzenia postępowania

art. 437 § 2 k.p.k.

Zwięźle o powodach uchylenia i umorzenia ze wskazaniem szczególnej podstawy prawnej umorzenia

4.1.

art. 454 § 1 k.p.k.

Zwięźle o powodach uchylenia

5.3.2. Zapatrywania prawne i wskazania co do dalszego postępowania

Przy ponownym rozpoznaniu sprawy należy przeprowadzić rozprawę i przewód sądowy, w tym odebrać relacje od osób zawnioskowanych w a/o, a przede wszystkim uzyskać opinię sądowo-psychiatryczną dot. poczytalności oskarżonego.

5.4. Inne rozstrzygnięcia zawarte w wyroku

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

6.  Koszty Procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

7.  PODPIS