Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt: XXIII Zs 143/22

POSTANOWIENIE

Dnia 16 czerwca 2023 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie, XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy i Zamówień Publicznych w składzie:

Przewodniczący: sędzia Natalia Zientara

po rozpoznaniu w dniu 16 czerwca 2023 r. w Warszawie na posiedzeniu niejawnym

sprawy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z udziałem:

zamawiającego Fundacji (...) w W.

skarżącego D. U. i B. S. – wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

na skutek skargi na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 22 sierpnia 2022 r., sygn. KIO 2060/22

postanawia:

odrzucić skargę.

sędzia Natalia Zientara

Sygn. akt XXIII Zs 143/22

16 czerwca 2023 r.

UZASADNIENIE

postanowienia z dnia 16 czerwca 2023 r. o odrzuceniu skargi

D. U. i B. S., wspólnie ubiegające się o zamówienie publiczne, wniosły skargę na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 22 sierpnia 2022 r., sygn. KIO 2060/22, domagając się zwolnienia od kosztów sądowych (k. 39 i nast. skarga). Postanowieniem z dnia 25 listopada 2022 r. Referendarz sądowy oddalił wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych (k. 79), a postanowieniem z dnia 21 kwietnia 2023 r. Sąd utrzymał w mocy powyższe postanowienie (k. 183 postanowienie). Jednocześnie Sąd zarządził wezwanie pełnomocnika skarżących do uiszczenia opłaty od skargi na wyrok KIO w kwocie 22 500,00 zł w terminie tygodniowym od doręczenia wezwania pod rygorem odrzucenia skargi (k. 184 wezwanie). Wezwanie doręczono pełnomocnikowi skarżących wraz z odpisem postanowienia z 21 kwietnia 2023 r.- w dniu 19 maja 2023 r. (k. 186 potwierdzenie doręczenia), zatem termin do uiszczenia opłaty upłynął w dniu 26 maja 2023 r.

Skarżące nie uiściły opłaty (k. 186 notatka urzędowa o braku opłaty).

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 579 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych, do spraw ze skargi na wyrok KIO stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy rozdziału 3 ustawy nie stanowią inaczej.

Sąd Okręgowy rozpoznając skargę, działa zatem jako sąd drugiej instancji.

Skarga złożona w sprawie niniejszej podlegała opłacie w kwocie 22 500,00 zł. Zgodnie z art. 112 ust. 2 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, jeżeli wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych zgłoszony przed upływem terminu do opłacenia pisma został prawomocnie oddalony, przewodniczący wzywa stronę do opłacenia złożonego pisma, na podstawie art. 130 k.p.c. Wobec utrzymania w mocy postanowienia Referendarza sądowego, wniosek o zwolnienie skarżących z kosztów sądowych został prawomocnie oddalony, a Sąd wezwał pełnomocnika skarżących do uiszczenia opłaty od skargi. Mimo upływu terminu, opłata nie została uiszczona.

Zgodnie z art. 584 ustawy – Prawo zamówień publicznych, sąd na posiedzeniu niejawnym odrzuca skargę wniesioną po upływie terminu lub niedopuszczalną z innych przyczyn, jak również skargę, której braków strona nie uzupełniła w terminie.

Dlatego orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Sędzia Sądu Okręgowego Natalia Zientara