Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II K 283/22

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 20 lutego 2023 roku

Sąd Rejonowy w Legionowie w II Wydziale Karnym w składzie:

Przewodniczący SSR Anna Szeląg

Protokolant Maciej Błaszczyk

w obecności

Prokuratora ----------------

po rozpoznaniu dnia 06.12.2022 r., 14.02.2023 r.

sprawy T. B. , urodz. (...) w W.

syna A. i M. z d. K.

oskarżonego o to, że: w okresie od dnia 23 kwietnia 2019 r. do dnia 10 grudnia 2019 r. w miejscowości W., gm. N., pow. (...), woj. (...) dokonał przywłaszczenia powierzonego mu samochodu osobowego marki B. (...) o nr rej. (...) nr VIN: (...) w ten sposób, że korzystał z w/w pojazdu na podstawie umowy kredytowej a następnie pomimo zaprzestania płacenia rat za w/wym. samochód po unieważnieniu umowy, nie zwrócił w/wym. pojazdu, powodując w ten sposób straty w wysokości 80.000 zł na szkodę firmy (...) M. S. K. (...) reprezentowanej przez J. B.; -

tj. o czyn z art.284§2kk

orzeka:

1. oskarżonego T. B. w ramach zarzucanego mu czynu uznaje za winnego tego, że w dniu bliżej nieustalonym w okresie od 23 kwietnia 2019 r. do dnia 06 sierpnia 2019 r. w miejscu bliżej nie ustalonym na terenie Wielkiej Brytanii lub w W., gm. N. pow. (...), woj. (...) dokonał przywłaszczenia powierzonego mu samochodu osobowego marki B. (...) o nr rej. (...) nr VIN: (...) w ten sposób, że korzystał z w/w pojazdu na podstawie umowy leasingowej a następnie pomimo zaprzestania płacenia rat za w/wym. samochód, co skutkowało wypowiedzeniem umowy leasingowej, nie zwrócił mimo takiego obowiązku samochodu firmie leasingowej, powodując w ten sposób straty w wysokości około 80.000 zł na szkodę firmy (...) M. S. K. (...) i czynem tym oskarżony wyczerpał znamiona art.284§2kk i za to na podstawie art.284§2kk skazuje oskarżonego, zaś na podstawie art.284§2kk w zw. z art.37a kk w zw. z art.4§1kk wymierza oskarżonemu karę grzywny w wysokości 100 (stu) stawek dziennych grzywny, określając wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 20 zł ( dwadzieścia); -

2. na podstawie art.627kpk zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa kwotę 2098 zł (dwa tysiące dziewięćdziesiąt osiem) tytułem kosztów sądowych w tym 200 zł (dwieście) tytułem opłaty.