Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II K 625/22

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 14 kwietnia 2023 roku

Sąd Rejonowy w Legionowie w II Wydziale Karnym w składzie:

Przewodniczący SSR Anna Szeląg

Protokolant Maciej Błaszczyk

w obecności

Prokuratora Anny Wróbel – Woźniak

po rozpoznaniu dnia 13.12.2022 r., 14.02.2023 r., 04.04.2023 r.

sprawy M. W. , urodz. (...) w N.

syna K. i B. z d. S.

oskarżonego o to, że: w dniu 30 kwietnia 2022 r. w nieustalonym miejscu a ujawnionym w B. dokonał zaboru w celu krótkotrwałego użycia samochodu m-ki M. (...) nr rej. (...) o wartości 450.000,00 zł na szkodę (...) Sp. z o.o.; -

tj. o czyn z art.289§1kk

orzeka:

1. oskarżonego M. W. uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu, przy czym ustala, że pojazd stanowi mienie znacznej wartości i czynem tym oskarżony wyczerpał dyspozycję art.289§2kk i za to na podstawie art.289§2kk skazuje oskarżonego, zaś na podstawie art.289§2kk w zw. z art.37a§1kk wymierza oskarżonemu karę 4 (czterech) miesięcy ograniczenia wolności polegającej na wykonywaniu nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 20 (dwudziestu) godzin w stosunku miesięcznym; -

2. na podstawie art.34§3kk zasądza od oskarżonego świadczenie pieniężne w kwocie 1.500 (tysiąc pięćset) złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej; -

3. na podstawie art.627kpk zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa kwotę 227,35 zł (dwieście dwadzieścia siedem i 35/100) tytułem kosztów sądowych w tym 120 zł (sto dwadzieścia) tytułem opłaty.