Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt. VII Cupr 1248/12

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 12 kwietnia 2013 r.

Sąd Rejonowy VII Wydział Cywilny w L.

w składzie następującym:

Przewodniczący:

SSR Renata Mierzwicka

Protokolant:

st. sekr. sądowy Alicja Wojdyło

po rozpoznaniu w dniu 12 kwietnia 2013 r. na rozprawie sprawy

z powództwa A. G.

przeciwko (...)SA W.

o zapłatę

I.  zasądza od strony pozwanej (...) SA w W. na rzecz powódki A. G. kwotę 492,00 zł (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt dwa złote) z odsetkami ustawowymi od dnia 05.07.2012 r. do dnia zapłaty;

II.  zasądza od strony pozwanej na rzecz powódki kwotę 107,00 zł. tytułem zwrotu kosztów postępowania.

sygn. akt VII C 1248/12

UZASADNIENIE

Powódka A. G. wniosła o zasądzenie na jej rzecz od strony pozwanej (...) S.A. w W. kwoty 492,00 złotych z odsetkami ustawowymi od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty.

W uzasadnieniu wskazała , że w dnia 21.12.2011 r. uczestniczyła w zdarzeniu drogowym , w wyniku którego należący do niej samochód osobowy marki C. (...) uległ uszkodzeniu w sposób uniemożliwiający dalszą eksploatację i w okresie od zgłoszenia szkody do czasu wypłaty odszkodowania tj.20 dni zmuszona była do korzystania z pojazdu zastępczego.Dzienny koszt wynajmu auta zastępczego wyniósł 150 zł netto.Strona pozwana zakwestionowała wysokość tej stawki i wypłaciła powódce kwotę 3.198 zł tj.według dziennej stawki wynajmu 130 zł netto.

W dniu 20.07.2012 r. Sąd Rejonowy w Legnicy wydał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym , sygn akt (...).

Strona pozwana (...) S.A. w W. wniosła sprzeciw od nakazu zapłaty zarzucając , iż ekonomicznie uzasadnionymi kosztami wynajmu auta jest jego koszt według stawki 130 zł dziennie netto i wniosła o oddalenie powództwa w całości.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

W dniu 21. 122011 r. doszło do kolizji drogowej , w wyniku której został uszkodzony samochód powódki marki C. (...)o nr rej (...). Samochód sprawcy szkody był ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej u strony pozwanej (...) S.A.w W..

Powódka A. G. korzystała z auta zastępczego przez okres od zgłoszenia szkody do wypłaty odszkodowania tj.20 dni , za co zapłaciła 3.690,00 zł-150 zł dziennie netto.

Strona pozwana wypłaciła powódce z tego tytułu kwotę 3.198,00 zł-130 zł dziennie netto za 20 dni wynajmu (bezsporne).

W dacie korzystanie przez powódkę z auta zastępczego stawka dzienna wynajmu auta w podobnej klasie i podobnych parametrach , wynosił pomiędzy 73,33 zł netto do 160 zł netto w zależności od deklarowanego czasu na jaki auto ma być wypożyczone.

Dowód:

- pismo strony pozwanej K-74,

- informacje firm wynajmujących auta K-77-79,

Sąd zważył, co następuje:

Powództwo zasługuje na uwzględnienie w całości.

Bezsporne w sprawie pozostawało, że W dniu 21. 122011 r. doszło do kolizji drogowej , w wyniku której został uszkodzony samochód powódki marki C. (...)o nr rej (...). Samochód sprawcy szkody był ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej u strony pozwanej (...) S.A.w W..

Powódka A. G. korzystała z auta zastępczego przez okres od zgłoszenia szkody do wypłaty odszkodowania tj.20 dni , za co zapłaciła 3.690,00 zł-150 zł dziennie netto.Strona pozwana wypłaciła powódce z tego tytułu kwotę 3.198,00 zł-130 zł dziennie netto za 20 dni wynajmu.

Sporna natomiast była stawka dzienna wynajmu auta zastępczego według , której należało wyliczyć kwotę odszkodowania z tego tytułu.

Zgodnie z art. 822 § 1 i 2 KC przez umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ubezpieczyciel zobowiązuje się do zapłacenia określonego w umowie odszkodowania za szkody wyrządzone osobom trzecim, wobec których odpowiedzialność za szkodę ponosi ubezpieczający albo ubezpieczony. Jeżeli strony nie umówiły się inaczej, umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej obejmuje szkody, o jakich mowa w § 1, będące następstwem przewidzianego w umowie zdarzenia, które miało miejsce w okresie ubezpieczenia. Zgodnie z art. 361 § 1 k.c. zobowiązany do odszkodowania ponosi odpowiedzialność tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego szkoda wynikła. W powyższych granicach, w braku odmiennego przepisu ustawy lub postanowienia umowy, naprawienie szkody obejmuje straty, które poszkodowany poniósł, oraz korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono.

W ocenie Sądu strona pozwana w ramach umowy ubezpieczenia ponosi odpowiedzialność za szkodę w postaci kosztów wynajmu pojazdu zastępczego w kwocie jaką poniosła powódka.

Niemożność korzystania przez powódkę z samochodu na skutek zdarzenia objętego odpowiedzialnością strony pozwanej stanowi szkodę majątkową , która podlega naprawieniu w ramach zawartej umowy ubezpieczeniowej.Powódka korzystała z auta zastępczego podobnej klasy a czasu jego wynajmu nie mogła przewidzieć i zawrzeć od razu długoterminowej umowy co wpłynęłoby na koszt wynajmu.Koszt stawki dziennej w kwocie 150 zł netto mieści się w granicach kosztów wynajmu aut na terenie zamieszkałym przez powódkę oraz nie jest wygórowany.

Mając powyższe na uwadze Sąd uwzględnił powództwo w całości, o czym orzekł w punkcie I sentencji wyroku.

O kosztach postępowania Sąd orzekł na podstawie art. 98 KPC.