Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt V ACa 483/12

POSTANOWIENIE

Dnia 4 września 2012 r.

Sąd Apelacyjny w Katowicach V Wydział Cywilny

w składzie:

Przewodniczący :

SSA Iwona Wilk (spr)

Sędziowie :

SA Tomasz Pidzik

SA Anna Tabak

po rozpoznaniu w dniu 4 września 2012 r. w Katowicach

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa H. J.

przeciwko (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w P.

o uchylenie uchwały

na skutek apelacji pozwanej

od wyroku Sądu Okręgowego w Gliwicach

z dnia 18 kwietnia 2012 r sygn. akt. X GC 343/11

p o s t a n a w i a :

odrzucić apelację

Sygn. akt V ACa 483/12

UZASADNIENIE

W dniu 25 kwietnia 2012 roku pozwana (...) Sp. z o.o. w P. złożyła wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku Sąd Okręgowego w Gliwicach z dnia 18 kwietnia 2012 roku, sygn. akt X GC 343/11 (k. 124 akt). Jakkolwiek ze zwrotnego poświadczeniu odbioru wyroku z uzasadnieniem znajdującego się na karcie 138 wynika rozbieżność między datą widniejącą na pieczęci pocztowej placówki oddawczej (16 maja 2012 rok) oraz datą wskazaną na pieczęci odbiorcy (15 maja 2012 rok), niemniej jednak nie miała ona wpływu na treść rozstrzygnięcia, bowiem nawet gdyby przyjąć, że wyrok z uzasadnieniem został doręczony pełnomocnikowi pozwanej w dniu 16 maja 2012 roku, apelacja pozwanej i tak podlegała odrzuceniu jako spóźniona. Zgodnie bowiem z art. 369 § 1 k.p.c. apelację wnosi się do sądu, który wydał zaskarżony wyrok, w terminie dwutygodniowym od doręczenia stronie skarżącej wyroku z uzasadnieniem. Co prawda w oparciu o art. 369 § 3 k.p.c., który z mocy art. 9 ust. 5 ustawy z dnia 16 września 2011 roku o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2011.233.1381) znajduje zastosowanie do apelacji wniesionych po dniu 3 maja 2012 roku, termin do wniesienia apelacji, uważa się za zachowany także wtedy, gdy przed jego upływem strona wniosła apelację do sądu drugiej instancji, niemniej jednak pozwana wniosła apelację w dniu 29 maja 2012 roku (k. 143) do Sądu Rejonowego w Gliwicach, który nie jest w niniejszej sprawie sądem właściwym do orzekania ani w pierwszej ani w drugiej instancji. Apelacja pozwanej wpłynęła do Sądu Rejonowego w Gliwicach w dniu 1 czerwca 2012 roku (pieczęć na kopercie – k. 143), a następnie została przekazana do Sądu Okręgowego w Gliwicach, poprzez złożenie jej w biurze podawczym tego Sądu dnia 4 czerwca 2012 roku (k. 140).

W sytuacji gdy apelacja została wniesiona do sądu niewłaściwego, o zachowaniu terminu do jej wniesienia decyduje data nadania apelacji przez sąd drugiej instancji w urzędzie pocztowym. W niniejszej sprawie apelacja została przekazana do Sądu Okręgowego w Gliwicach w dniu 4 czerwca 2012 roku poprzez złożenie jej w biurze podawczym tegoż sądu. W okolicznościach niniejszej sprawy podkreślenia wymaga, że Sąd Rejonowy w Gliwicach nie miał żadnej możliwości przesłania apelacji pozwanej do sądu właściwego w takim czasie, by termin do wniesienia przez nią apelacji nie upłynął. Przesyłka od pozwanej wpłynęła bowiem do Sądu Rejonowego w Gliwicach już po upływie terminu do wniesienia apelacji (przy przyjęciu, że wyrok z uzasadnieniem doręczono pozwanej 16 maja 2012 roku termin do wniesienia apelacji upływał 30 maja 2012 roku, a apelacja wpłynęła do Sądu Rejonowego w Gliwicach 1 czerwca 2012 roku).

Z tych przyczyn na mocy art. 373 k.p.c. w związku z art. 370 k.p.c.
należało odrzucić apelację pozwanej jako spóźnioną.