Pełny tekst orzeczenia

X Ka 257/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 12 maja 2014 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie X Wydział Karny Odwoławczy w składzie:

Przewodniczący: SSO Krzysztof Chmielewski (spr.)

Sędziowie: SO Katarzyna Wróblewska

SO Mariusz Jackowski

Protokolant: starszy sekretarz sądowy Michał Zborowski

przy udziale Prokuratora Doroty Ositek

po rozpoznaniu w dniu 12 maja 2014 r.

sprawy T. O.

oskarżonego o przestępstwo z art. 220 § 1 kk w zb. z art. 155 kk w zw. z art. 11 § 2 kk

na skutek apelacji wniesionej przez obrońcę oskarżonego

od wyroku Sądu Rejonowego w Pruszkowie

z dnia 29 października 2013 r., sygn. akt II K 192/12

orzeka:

zaskarżony wyrok utrzymuje w mocy; zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa koszty postępowania odwoławczego w tym 180 (sto osiemdziesiąt) złotych tytułem opłaty.