Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VI Gz 168/14

POSTANOWIENIE

Dnia 10 lipca 2014 r.

Sąd Okręgowy w Rzeszowie VI Wydział Gospodarczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Anna Walus-Rząsa ( spr. )

Sędziowie: S SO Barbara Frankowska

SSO Renata Bober

Protokolant: asyst. sędziego Anna Grzebyk

po rozpoznaniu w dniu 10 lipca 2014 r. w Rzeszowie

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa (...) -CENTRUM Sp. z o.o. w R.

przeciwko (...) S.A. w S.

o zapłatę

na skutek zażalenia biegłego sądowego na postanowienie Sądu Rejonowego
w R. Wydział V Gospodarczy z dnia 18 marca 2014 r., sygn. akt V GC 726/13;

postanawia: oddalić zażalenie.

UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział V Gospodarczy skazał biegłego Z. R. na grzywnę w kwocie 1.000,00 zł za nieusprawiedliwione opóźnienie w złożeniu opinii.

W uzasadnieniu powyższego Sąd wskazał, iż w zleceniu z dnia 21 października 2013 r. Sąd zobowiązał biegłego do sporządzenia opinii w jednomiesięcznym terminie. Na podstawie zarządzenia sędziego w dniu 14 lutego 2014 r. wezwano biegłego do przedłożenia opinii wraz z aktami, co biegły miał uczynić w terminie tygodniowym, jednak pomimo deklaracji w tym zakresie opinii nie złożył. W związku z powyższym Sąd Rejonowy orzekł jak w sentencji na podstawie art. 287 k.p.c.

Powyższe postanowienie zostało zaskarżone przez biegłego. Wniósł on o uchylenie nałożonej na niego grzywny za nieusprawiedliwione opóźnienie w złożeniu opinii. W uzasadnieniu biegły argumentował, iż nie mógł sporządzić opinii w terminie zakreślonym przez Sąd ani w terminie określonym w wezwaniu Sądu Rejonowego z dnia 14 lutego 2014 r. z powodu znacznej ilości opinii wpływających z sądów do sporządzenia, w tym o bardzo dużym skomplikowaniu. Ponadto w ocenie biegłego chcąc dochować należytej staranności przy sporządzaniu opinii, z których znaczna część była o dużym lub znacznie dużym skomplikowaniu, niezbędnym był dłuższy czas niż zakreślił Sąd. Na potwierdzenie powyższego biegły wskazał sygnatury akt, które wpłynęły z sądów do sporządzenia opinii lub zostały sporządzone w okresie wydawania opinii w przedmiotowej sprawie.

Sąd Okręgowy zważył co następuje:

Zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie.

Zgodnie z art. 287 k.p.c. za nie usprawiedliwione niestawiennictwo, za nieuzasadnioną odmowę złożenia przyrzeczenia lub opinii albo za nie usprawiedliwione opóźnienie złożenia opinii sąd skaże biegłego na grzywnę.

Artykuł 287 k.p.c. przewidujący możliwość - w wypadkach w tym przepisie określonych - skazania biegłego na grzywnę stanowi instrument zmierzający do zapewnienia sprawności postępowania sądowego (art. 6 k.p.c.). W każdym przypadku opóźnienie złożenia opinii przez biegłego sądowego stanowi poważne uchybienie. Uchybienie to powoduje opóźnienie w przebiegu procesu i stanowi jedną z często występujących przyczyn przewlekania procesu. W myśl zaś art. 6 k.p.c. sądy powinny przeciwdziałać przewlekaniu postępowania. Jednym ze środków służących do wcielania powyżej cytowanej zasady procesowej jest właśnie grzywna przewidziana między innymi w art. 287 k.p.c. ( por. postanowienie SN z dnia 22.12.1971r., Ii CZ 169/71, Lex nr 7041 ).

Należy także nadmienić, iż biegły nie powinien podejmować się zadania, którego z określonych przyczyn nie jest w stanie wykonać w terminie wynikającym z rodzaju zadania oraz obiektywnej potrzeby, a w każdym razie powinien wnioskować o przedłużenie przez sąd wyznaczonego mu terminu, jeśli uważa go za zbyt krótki do opracowania opinii (por. postanowienie SN z dnia 21 sierpnia 1967 r., I PZ 1/67, LEX nr 6207).

W rozpoznawanej sprawie biegły nie zawnioskował o przedłużenie terminu wynikającego ze zlecenia Sądu Rejonowego z dnia 21 października 2013 r. ani też nie wywiązał się należycie z zapewnień złożonych w związku z wezwaniem do przedłożenia opinii wraz z aktami z dnia 14 lutego 2014 r. Nie poinformował także w odpowiednim czasie Sądu który oczekiwał na opinię - o trudnościach wynikających z nadmiaru pracy w związku z dużą liczbą opinii do sporządzenia. Mając na uwadze powyższe nie powinien podejmować się zadania, którego z określonych przyczyn nie był w stanie wykonać w odpowiednim (zakreślonym) terminie.

Reasumując Sąd Okręgowy podzielił zarówno zasadność nałożonej grzywny przez Sąd I instancji jak i jej wysokość, która to została określona w oparciu o art. 163 § 1 k.p.c. Wysokość tą uzasadnia przede wszystkim długość opóźnienia w sporządzeniu opinii oraz nierzetelność w zakresie wywiązywania się ze swoich obowiązków.

Powyższe dało Sądowi Okręgowemu podstawy do oddalenia zażalenia biegłego na zasadzie art. 385 w zw. z art. 397 § 2 kpc.

ZARZĄDZENIE

1.  (...)

2.  (...)