Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II Cz 1092/14

POSTANOWIENIE

Dnia 7 lipca 2014 roku

Sąd Okręgowy w Szczecinie Wydział II Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący SSO Tomasz Szaj (spr.)

Sędziowie SO Violetta Osińska

SO Agnieszka Tarasiuk - Tkaczuk

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 7 lipca 2014 roku w S.

sprawy z powództwa K. K.

przeciwko J. S. i E. S.

o zapłatę

na skutek zażalenia powódki

na zarządzenie Przewodniczącego Sądu Rejonowego w Gryficach z dnia 2 października 2013 r. w sprawie o sygn. akt VI C 386/13

oddala zażalenie.

SSO Violetta Osińska SSO Tomasz Szaj SSO Agnieszka Tarasiuk - Tkaczuk

sygn. akt II Cz 1092/14

UZASADNIENIE

Zarządzeniem z dnia 2 października 2013 roku Przewodniczący Sądu Rejonowego w Gryficach zwrócił pozew z dnia 6 czerwca 2013 roku o zapłatę zachowku. Wskazał, że zarządzeniem z dnia 22 lipca 2013 roku, wezwano pełnomocnika powódkę do uzupełnienia braków formalnych pozwu w terminie miesięcznym. Pismo stanowiące odpowiedź na zarządzenie powódka nadała w dniu 1 września 2013 roku w(...) (...), a więc po upływie terminu. Ponadto pismo to jest dotknięte dalszymi brakami formalnymi, pozwana nie wykazała bowiem jakiej kwoty domaga się od E. S., nadto złożony odpis nie odzwierciedla wiernie treści pozwu. Ponieważ pozew w niniejszej sprawie nie spełniał wymogów formalnych określonych w art. 187 § 1 k.p.c. oraz 126 – 128 k.p.c., konieczne było wszczęcie postępowania określonego w art. 130 k.p.c. Ponieważ powódka nie usunęła braków pozwu na podstawie art. 130 k.p.c. należało zarządzić jego zwrot.

Na powyższe postanowienie złożyła zażalenie powódka wnosząc o jego uchylenie. Podniosła, że wskazała kwotę w pozwie, zaś nie domaga się zachowku od E. S.. Wskazała go tylko dlatego, że jest uczestnikiem postępowania i też ma prawo do zachowku. Natomiast zwrot pozwu nie jest uzasadniony, gdyż wysłała pismo drogą mailową w dniu 30 sierpnia 2013 roku, a więc w terminie.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zażalenie okazało się bezzasadne.

W niniejszej sprawie niewątpliwym jest, że powódka została wezwana w sposób prawidłowy do usunięcia braków pozwu. Termin do usunięcia braków pozwu upłynął w dniu 30 sierpnia 2013 roku. Wbrew twierdzeniom zażalenia powódka nie wykazała, że nadała pocztą elektroniczną pisma procesowego w dniu 30 sierpnia 2013 roku. Przedstawiony wydruk wprost wskazuje na błąd w przesyle poczty. Nadto adres mailowy wskazany w wydruku działał tylko do końca 2012 roku. Podkreślić przy tym należy, że w postępowaniu przed Sądem stosuje się przepisu kodeksu postępowania cywilnego. Datą złożenia pisma procesowego jest data złożenia go w sądzie, a jedynie na mocy art. 165 § 2 k.p.c. oddanie pisma procesowego w placówce pocztowej operatora pocztowego jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu. Nadanie pisma pocztą elektroniczną nie spełnia tego warunku. Skoro zobowiązanie do usunięcia braków pozwu doręczono powódce 30 lipca 2013 roku, termin do usunięcia braków pozwu upłynął powódce w dniu 30 sierpnia 2013 roku. Nadając pismo w(...)w dniu 1 września 2013 roku powódka uchybiła zatem terminowi. Trafnie przy tym Przewodniczący Sądu Rejonowego wskazał również, że powódka nie usunęła w sposób prawidłowy braków pozwu, albowiem przedłożony odpis nie odzwierciedla wiernie swą treścią oryginału. W takim stanie rzeczy uznając, trafność zaskarżonego zarządzenia, na podstawie art. 385 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c. orzeczono jak na wstępie.

(...)

(...)

ZARZĄDZENIE

1)  (...)

2)  (...)

(...)

(...)

(...)

3)  (...)

4)  (...)

(...)