Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Cz 666/14

POSTANOWIENIE

Dnia 10 czerwca 2014 r.

Sąd Okręgowy w Gliwicach III Wydział Cywilny Odwoławczy w następującym składzie:

Przewodniczący-Sędzia: SO Magdalena Hupa - Dębska

Sędziowie: SO Lucyna Morys - Magiera

SR del. Roman Troll (spr.)

po rozpoznaniu w dniu 10 czerwca 2014 r. w Gliwicach na posiedzeniu niejawnym sprawy

z wniosku (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w S.

przeciwko M. F.

o nadanie klauzuli wykonalności

na skutek zażalenia (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w S.

od postanowienia Sądu Rejonowego w Jastrzębiu - Zdroju

z dnia 24 lutego 2014 r., sygn. akt I Co 145/14

postanawia:

oddalić zażalenie.

SSR (del.) Roman Troll SSO Magdalena Hupa – Dębska SSO Lucyna Morys - Magiera

Sygn. akt III Cz 666/14

UZASADNIENIE

Postanowieniem z dnia 24 lutego 2014 r. Sąd Rejonowy w Jastrzębiu – Zdroju oddalił wniosek o nadanie klauzuli wykonalności na następcę prawnego, gdyż nie przedłożono dokumentów prywatnych z podpisami notarialnie poświadczonymi.

Zażalenie na to postanowienie złożył wnioskodawca wnosząc o jego zamianę poprzez uwzględnienie wniosku i zasądzenie kosztów postępowania wskazując, iż Sąd Rejonowy naruszył art. 788 § 1 kpc przez jego błędną wykładnię i niewłaściwe zastosowanie, albowiem do wniosku dołączono prawidłowe dokumenty z podpisami notarialnie poświadczonymi, zaś wierzytelność została skonkretyzowana w załączniku do aktu notarialnego, przy czym oświadczenia w formie aktu notarialnego o potwierdzeniu dokonania przelewu wierzytelności stanowią dokument urzędowy, czego Sąd Rejonowy nie kwestionował, zaś w treści aktu notarialnego znajduje się oświadczenie wierzycieli, iż dokonali przelewu wierzytelności określonych w załączniku – wynika więc z niego przejście uprawnień, a same załączniki są integralną częścią aktów notarialnych, dlatego nie może się ostać zarzut, że nie mają mocy dowodowej.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zażalenie jest bezzasadne i dlatego zostało oddalone.

Zgodnie z art. 96 pkt 1 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 164) notariusz poświadcza własnoręczność podpisu, zaś art. 97 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie stanowi, że każde poświadczenie powinno zawierać datę i oznaczenie miejsca jego sporządzenia, na żądanie - również godzinę dokonania czynności, oznaczenie kancelarii, podpis notariusza i jego pieczęć.

Zgodnie z art. 92 § 3 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie, jeżeli akt notarialny dotyczy czynności prawnej, akt ten powinien zawierać treści istotne dla tej czynności. Inne istotne treści aktu notarialnego zawiera art. 92 § 1 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie. Z kolei art. 788 § 1 kpc wskazuje, że przejście uprawnień musi być wykazane dokumentem urzędowym lub prywatnym z podpisem urzędowo poświadczonym.

Z przedstawionych przez wnioskodawczynię oświadczeń złożonych w formie aktu notarialnego wynika, że oznaczone w tych aktach podmioty zawarły umowy przelewu wierzytelności, a wskazanie tych wierzytelności nastąpiło w załączniku do każdej z umów, natomiast zestawienie wykazów tych wierzytelności stanowią Załączniki nr 1 – 34 do niniejszego aktu. W żaden jednak sposób nie wskazano, że którykolwiek z tych załączników do aktu notarialnego został podpisany lub parafowany przez strony i notariusza, a są to warunki konieczne do przyjęcia, że właśnie te konkretne załączniki stanowią informację o przelanych wierzytelnościach (por. A. Sadowski: Załączniki do aktu notarialnego, Rejent z 2008 r., nr 9, str. 111-121).

Przedstawione akty notarialne nie stanowią umów cesji – one tylko wskazują, że takie umowy zostały zawarte i potwierdzają ich istnienie. Jednak w samej treści tych aktów notarialnych nie wskazano, że konkretna wierzytelność wobec dłużnika była przedmiotem przelewu, a art. 788 § 1 kpc wymaga, aby przejście uprawnień było wykazane dokumentem urzędowym lub prywatnym z podpisem urzędowo poświadczonym, co prowadzi do wniosku, że każdy taki dokument musi być podpisany.

Z przedstawionych przez wnioskodawczynię dokumentów nie wynika, iżby jakikolwiek załącznik do aktu notarialnego został podpisany przez strony, nie wynika to także z zapisów na wypisie z aktu notarialnego, ani z przedstawionego załącznika, a z tego wniosek, że nie wykazano, aby doszło do przejścia uprawnień wobec dłużnika.

Wobec powyższego zarzuty wnioskodawczyni dotyczące art. 788 § 1 kpc w zakresie jego jego błędnej wykładni i niewłaściwego zastosowania są chybione i nie mogą doprowadzić do zmiany zaskarżonego orzeczenie, albowiem Sąd Rejonowy prawidłowo postąpił oddalając wniosek o nadanie klauzuli wykonalności, gdyż wnioskodawczyni nie wykazała przejścia uprawnień w stosunku do wierzytelności wobec dłużnika.

Mając powyższe na uwadze, w oparciu o art. 385 kpc w związku z art. 397 § 1 i 2 kpc i art. 13 § 2 kpc oraz art. 788 § 1 kpc, zażalenie jako bezzasadne należało oddalić.

SSR(del.) Roman Troll SSO Magdalena Hupa-Dębska SSO Lucyna Morys-Magiera