Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt IV K 110/14

WYROK ŁĄCZNY

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 3 czerwca 2014 roku

Sąd Okręgowy w Lublinie, IV Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący Sędzia SO Artur Majsak

Protokolant: Agnieszka Kowalska - Dudziak

przy udziale Prokuratora: Bartosza Kołszuta

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 29 maja 2014 roku

sprawy:

J. K.- syna R. i A. z domu M., ur. (...) w L.

skazanego prawomocnymi wyrokami:

1.  Sądu Rejonowego w Lubartowie z dnia 13 grudnia 2007 roku w sprawie II K 800/07 za czyn popełniony w dniu 6 sierpnia 2007 roku wyczerpujący dyspozycję art. 178a§1 k.k. na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz orzekł wobec skazanego środek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym na okres 2 lat, oraz za czyn popełniony w dniu 6 sierpnia 2007 roku wyczerpujący dyspozycję art. 289§1 k.k. na karę 10 miesięcy pozbawienia wolności i wymierzył na podstawie art. 289§4 k.k. karę grzywny w wysokości 80 stawek dziennych grzywny po 10 złotych każda, która to kara została wykonana w dniu 24 października 2008 roku. Jako karę łączną Sąd wymierzył skazanemu karę roku pozbawienia wolności, której wykonanie warunkowo zawiesił na okres próby wynoszący 3 lata;

2.  Sądu Rejonowego w Lubartowie z dnia 17 czerwca 2008 roku w sprawie II K 271/08 za czyn popełniony w dniu 21 lutego 2008 roku wyczerpujący dyspozycję art.13§1 k.k. w zw. z art. 280§1 k.k. na karę 2 lat pozbawienia wolności, na poczet której zaliczył okres rzeczywistego pozbawienia wolności od dnia 22 lutego 2008r. do 17 czerwca 2008r. Nadto wymierzył skazanemu karę grzywny w wysokości 60 stawek dziennych grzywny po 10 złotych każda. Postanowieniem Sądu Okręgowego w Zamościu z dnia 25 czerwca 2010 roku warunkowo zwolniono skazanego z odbywania kary wyznaczając okres próby do dnia 25 czerwca 2012r. Postanowieniem Sądu Okręgowego w Lublinie dnia 17 sierpnia 2011r. odwołano warunkowe przedterminowe zwolnienie;

3.  Sądu Okręgowego w Lublinie z dnia 24 marca 2011 roku w sprawie IV K 46/11 za czyn popełniony w dniu 27 listopada 2010 roku wyczerpujący dyspozycję art.280§2 k.k. w zw. z art. 64§1 k.k. w zb. z art. 157§2 k.k. w zw. z art. 11§2 k.k. na karę 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz za czyn popełniony w dniu 10 listopada 2010 roku wyczerpujący dyspozycję art. 13§1 k.k. w zw. z art. 280§1 k.k. w zw. z art. 283 k.k. w zw. z art. 64§1 k.k. na karę roku pozbawienia wolności, przy czym jako karę łączną Sąd wymierzył karę 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności na poczet której zaliczył okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie od
10 stycznia 2010r. do 12 listopada 2010r. i od 28 listopada 2010r. do 24 marca 2011r. oraz od 11 czerwca 2011r. do 17 listopada 2011r.;

4.  Sądu Rejonowego w Lubartowie z dnia 17 maja 2011r. w sprawie II K 966/10 zmieniony wyrokiem Sądu Okręgowego w Lublinie z dnia 21 września 2011 roku w sprawie V Ka 567/11 za czyn popełniony w dniu 27 sierpnia 2010 roku wyczerpujący dyspozycję art.288§1 k.k. w zw. z art. 288§2 k.k. w zw. z art. 64§1 k.k. na karę 3 miesięcy pozbawienia wolności, na poczet której zaliczono okres rzeczywistego pozbawienia wolności w dniach 27-28 sierpnia 2010 roku. Postanowieniem z dnia 9 listopada 2013 roku wydanym w sprawie II Ko 1293/13 Sąd Rejonowy w Lubartowie dokonał zmiany kary pozbawienia wolności orzeczonej wskazanym wyrokiem w wymiarze 3 miesięcy na karę aresztu w wymiarze 30 dni.

5.  Sądu Okręgowego w Lublinie z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie IV K 430/11 za czyn popełniony w okresie od 7 marca 2011r. do 8 marca 2011r. wyczerpujący dyspozycję art. 247§1 k.k. w zb. z art. 13§1 k.k. w zw. z art.197§3 pkt 1 k.k. w zb. z art. 197§2 k.k. w zw. z art. 11§2 k.k. w zw. z art. 64§1 k.k. na karę 3 lat pozbawienia wolności;

6.  Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie z dnia 21 marca 2013 roku
w sprawie III K 1262/12
za czyn popełniony w dniu 18 maja 2012 roku wyczerpujący dyspozycję art. 226§1 k.k. na karę 5 miesięcy pozbawienia wolności.

I.  na podstawie art. 569 § 1 i 2 k.p.k. oraz art. 85 k.k. i art. 86§1 k.k. łączy jednostkowe kary pozbawienia wolności orzeczone wyrokami Sądu Okręgowego w Lublinie w sprawach IV K 46/11 i IV K 430/11 (opisanymi w pkt 3 i 5 ) i jako łączną wymierza skazanemu karę 5 (pięć) lat 11 (jedenaście) miesięcy pozbawienia wolności;

II.  na podstawie art. 577 k.p.k. w zw. z art. 63 § 1 k.k. na poczet orzeczonej kary łącznej pozbawienia wolności zalicza skazanemu okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie Sądu Okręgowego w Lublinie IV K 46/11 od 10 listopada 2010r. do 12 listopada 2010r., od 28 listopada 2010r. do 27 maja 2011 r. od 11 czerwca 2011r. do 17 listopada 2011r. a także okres odbywanej kary pozbawienia wolności w sprawie Sądu Okręgowego w Lublinie IV K46/11;

III.  na podstawie art. 572 k.p.k. postępowanie w pozostałym zakresie
w przedmiocie wydania wyroku łącznego umarza;

IV.  zwalnia J. K. od ponoszenia wydatków wiązanych z wydaniem wyroku łącznego obciążając nimi Skarb Państwa;

V.  zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adw. K. O. kwotę 147,60 zł. (sto czterdzieści siedem złotych sześćdziesiąt groszy) tytułem pomocy prawnej udzielonej z urzędu.