Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VII U 1071/14

WYROK

W IMIENIU

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 24.10.2014 r.

Sąd Okręgowy / Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Świdnicy

Wydział VII Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący-Sędzia : SSO Monika Kiwiorska-Pająk

Protokolant : sekretarz sądowy Mirela Prześlica-Pietras

przy udziale - - -

po rozpoznaniu w dniu 24.10.2014 r. w Świdnicy

sprawy J. J.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w W.

o emeryturę pomostową

na skutek odwołania J. J.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w W.

z dnia 4.07.2014 r. Nr (...)

z dnia 25.07.2014r. Nr (...)

zmienia zaskarżone decyzje Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w W. z dnia 4.07.2014 r. i 25.07.2014r. znak (...), w ten sposób, że przyznaje wnioskodawcy J. J. prawo do emerytury pomostowej, poczynając od dnia 3 lipca 2014 roku.

Sygn. akt VII U 1071/14

UZASADNIENIE

Wnioskodawca J. J. odwołał się od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w W. z dnia 4.07.2014r. i 25.07.2014r., odmawiającej prawa do emerytury pomostowej.

W odwołaniu wnioskodawca podniósł, że w latach 2000-2008 był zatrudniony w Przedsiębiorstwie (...) w W. jako kierowca –konduktor w dziale przewozów pasażerskich.

W odpowiedzi na odwołanie strona pozwana wniosła o jego oddalenie i zasądzenie od wnioskodawcy kosztów zastępstwa procesowego w kwocie 60zł , z uwagi na niespełnienie ustawowych warunków do uzyskania wnioskowanego świadczenia., gdyż nie udowodnił 15 -letniego okresu zatrudnienia w warunkach szczególnych ani rozwiązania stosunku pracy.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca J. J., ur. (...) , w dniu 3.06.2014r. złożył wniosek o emeryturę pomostową. Do wniosku dołączył kwestionariusz okresów składkowych i nieskładkowych wraz z dokumentami potwierdzającymi dotychczasowy przebieg zatrudnienia . Do 30.06.2014r. wnioskodawca był zatrudniony w (...) Sp. z o.o. w W. jako kierowca autobusu w pełnym wymiarze czasu pracy.

Na dzień złożenia wniosku o emeryturę, tj. 21.04.2011 r. wnioskodawca miał udokumentowany łączny okres 42 lata, 3 miesiące i 6 dni okresów składkowych i nieskładkowych , a 60 lat życia ukończył 4.07.2014r.

Decyzją z dnia 4.07.2014r. organ rentowy odmówił wnioskodawcy prawa do wcześniejszej emerytury wobec nieposiadania 15 lat pracy w warunkach szczególnych i nie udowodnienia rozwiązania stosunku pracy.

Organ rentowy uznał, że wnioskodawca posiada 13 lat, 2 miesiące i 9 dni okresów pracy w warunkach szczególnych. Do tych okresów zaliczono następujące okresy zatrudnienia:

- 7.01.1985-28.03.1986- robotnik górniczy pod ziemią w Kopalniach (...) w W.,

- 31.01.1989-31.12.1994- górnik ładowacz pod ziemią w Kopalniach (...) w W.,

- 21.10.1996-30.06.1998- górnik ładowacz w Zakładzie (...) w W.,

- 1.12.2008-31.10.2011- kierowca autobusu w Miejskim Przedsiębiorstwie (...) w W.,

- 1.01.2012-31.12.2013- kierowca autobusu w Miejskim Zakładzie Usług (...) w (...) Sp. z o.o. w W..

Do pracy w warunkach szczególnych nie zaliczono okresu zatrudnienia od 1.03.2001r. do 28.11.2008r. z uwagi na wykazane w świadectwie pracy łączone stanowisko pracy, tj. kierowca-konduktor oraz brak na świadectwie pracy imiennej pieczątki pracodawcy.

W dniu 30.06.2014r. wnioskodawca złożył świadectwo pracy potwierdzające ustanie stosunku pracy ze (...) Sp. z o.o. w W..

Decyzją z dnia 25.07.2014r. organ rentowy ponownie odmówił wnioskodawcy prawa do emerytury pomostowej uznając, że wnioskodawca nie wykazał 15 lat pracy w warunkach szczególnych.

dowód: akta ZUS

W okresie od 1.02.2000r. do 28.11.2008r. wnioskodawca był zatrudniony w Przedsiębiorstwie (...) w W. jako kierowca konduktor. Wnioskodawca stale i w pełnym wymiarze czasu pracy był zatrudniony jako kierowca autobusu , a ponadto był uprawniony do sprzedaży biletów podczas postojów na przystankach.

dowód: akta osobowe wnioskodawcy, zeznania świadków C. F. ,M. E. , A. L. , zeznania wnioskodawcy e-protokół k.25

W oparciu o powyższe ustalenia Sąd zważył :

Odwołanie wnioskodawcy zasługiwało na uwzględnienie.

Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 19.12.2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz.U. nr 237, poz.1656) prawo do emerytury przysługuje pracownikowi, który spełnia łącznie następujące warunki:

1) urodził się po dniu 31 grudnia 1948 r.;

2) ma okres pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze wynoszący co najmniej 15 lat;

3) osiągnął wiek wynoszący co najmniej 55 lat dla kobiet i co najmniej 60 lat dla mężczyzn;

4) ma okres składkowy i nieskładkowy, ustalony na zasadach określonych w art. 5-9 i art. 11 ustawy o emeryturach i rentach z FUS, wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i co najmniej 25 lat dla mężczyzn;

5) przed dniem 1 stycznia 1999 r. wykonywał prace w szczególnych warunkach lub prace w szczególnym charakterze, w rozumieniu art. 3 ust. 1 i 3 ustawy lub art. 32 i art. 33 ustawy o emeryturach i rentach z FUS;

6) po dniu 31 grudnia 2008 r. wykonywał pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, w rozumieniu art. 3 ust. 1 i 3;

7) nastąpiło z nim rozwiązanie stosunku pracy.

Zgodnie z art. 49 ustawy o emeryturach pomostowych prawo do emerytury pomostowej przysługuje również osobie, która:

1) po dniu 31 grudnia 2008 r. nie wykonywała pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, w rozumieniu art. 3 ust. 1 i 3;

2) spełnia warunki określone w art. 4 pkt 1-5 i 7 i art. 5-12;

3) w dniu wejścia w życie ustawy miała wymagany w przepisach, o których mowa w pkt 2, okres pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, w rozumieniu art. 3 ust. 1

W niniejszej sprawie organ rentowy odmówił wnioskodawcy prawa do emerytury pomostowej ponieważ uznał, że wnioskodawca nie udowodnił 15-letniego okresu zatrudnienia w warunkach szczególnych (jedynie 13 lat 2 miesiące i 9 dni ) z uwagi na nieuznanie okresu zatrudnienia z lat 2001-2008, kiedy wnioskodawca był zatrudniony jako kierowca-konduktor.

W ocenie Sądu wnioskodawca wykazał posiadanie 15 -letniego stażu pracy w warunkach szczególnych, uwzględniając jako okres pracy w szczególnych warunkach zatrudnienie od 1.02.2000r. do 28.11.2008r. w Przedsiębiorstwie (...) w W. na stanowisku kierowcy- konduktora. W tym okresie wnioskodawca stale i w pełnym wymiarze czasu pracy był zatrudniony jako kierowca autobusu , a ponadto był uprawniony do sprzedaży biletów podczas postojów na przystankach. Z zeznań świadków wynika jednoznacznie , iż wnioskodawca wykonywał pracę kierowcy autobusu, a wskazanie, iż był również konduktorem oznaczało jedynie uprawnienie do sprzedaży biletów podczas postojów , co w żaden sposób nie zmieniało charakteru zatrudnienia.

Z wykładni art. 4 o emeryturach pomostowych wynika obowiązek zaliczania do okresów pracy w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze także zatrudnienia w takich warunkach w okresie od 1 stycznia 1999 r. do 31 grudnia 2008 r. Artykuł ten zawiera dodatkowe warunki, aby praca w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze była wykonywana przed dniem 1 stycznia 1999 r. oraz po dniu 31 grudnia 2008 r., jednak nie zakreśla ram czasowych odnośnie do stażu 15 lat pracy w tych warunkach. Ten okres 15 lat może więc dotyczyć całego okresu ubezpieczenia, jednak co najmniej jeden miesiąc musi przypadać przed dniem 1 stycznia 1999 r. oraz jeden miesiąc po dniu 31 grudnia 2008 r. Takie stanowisko zajął Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 15.01.2013r. w sprawie I UK 448/12 i należy je akceptować na gruncie niniejszej sprawy.

Niespornym było, iż wnioskodawca wykonywał pracę w szczególnych warunkach po dniu 31.12.2008 r. , jak i przed 1.01.1999r. Sporny okres zatrudnienia dotyczy stanowiska, które zostało wymienione zarówno w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7.02.1983r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze / DZ.U. Nr 8, poz.43/ w wykazie A w Dziale VIII obejmującym transport- praca kierowców autobusów o liczbie miejsc powyżej 15, jak i w ustawie o emeryturach pomostowych w załączniku Nr 2 obejmującym wykaz prac w szczególnym charakterze, gdzie w pkt.8 wskazano prace kierowców autobusów w transporcie publicznym.

W związku z powyższym Sąd zmienił zaskarżone decyzje przyznając wnioskodawcy prawo do emerytury pomostowej poczynając od daty spełnienia wszystkich warunków niezbędnych do jej uzyskania , to jest od dnia (...).,kiedy wnioskodawca ukończył 60 lat / art.47714§2k.p.c./.