Pełny tekst orzeczenia

POSTANOWIENIE

Dnia 16 października 2012 roku

Sąd Apelacyjny w Poznaniu, Wydział I Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSA Jerzy Geisler (spr.)

Sędziowie: SA Mariola Głowacka

SA Karol Ratajczak

po rozpoznaniu w dniu 16 października 2012 roku

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w J.

przy uczestnictwie (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w O.

o nadanie klauzuli wykonalności

na skutek zażalenia uczestnika postępowania

na postanowienie Sądu Okręgowego w Poznaniu

z dnia 25 czerwca 2012 roku, sygn. akt: IX GC 908/11

postanawia:

1.  zmienić zaskarżone postanowienie i wniosek o nadanie klauzuli wykonalności oddalić,

2.  zasądzić od wnioskodawcy na rzecz uczestnika postępowania kwotę 150,00 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania zażaleniowego, w tym 120,00 zł tytułem kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu zażaleniowym.

SSA M. Głowacka SSA Jerzy Geisler SSA K. Ratajczak

UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem Sąd Okręgowy nadał klauzulę wykonalności na rzecz (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w J. ugodzie z dnia 19 kwietnia 2012 roku, zawartej w postępowaniu mediacyjnym, przeprowadzonym w sprawie: IX GC 908/11 pomiędzy powodem (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w O. a pozwanym (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w J. w zakresie pkt. 1. Zgodnie z treścią tego punktu ugody (...) sp. z o.o. zobowiązała się do wykonania w ciągu 30 dni pod względem technicznym inwentaryzacji instalacji trzech linii nalewu, w tym dwóch linii (...) i jednej linii (...) i przygotować ją do legalizacji z udziałem właściwego Urzędu Miar. Termin zakończenia prac przez (...) sp. z o.o. oraz uzyskanie świadectwa legalizacji, wydanego przez Urząd Miar ustalono na dzień 30 maja 2012 roku.

W motywach rozstrzygnięcia Sąd Okręgowy wyjaśnił, że w samym tytule egzekucyjnym, jakim jest pkt 1 ugody z dnia 19 kwietnia 2012 roku, stwierdzającym obowiązek wykonania czynności, nie ma umocowania wierzyciela do wykonania czynności na koszt dłużnika. Wobec tego wierzyciel – wnioskodawca jest uprawniony do wszczęcia egzekucji w trybie art. 1049 k.p.c., dotyczącym egzekucji świadczeń niepieniężnych. Do tego zaś jest potrzebny tytuł wykonawczy, a zatem tytuł egzekucyjny, opatrzony klauzulą wykonalności.

Zażalenie na powyższe postanowienie złożył uczestnik postępowania, zaskarżając je w całości i wnosząc o jego uchylenie oraz obciążenie wierzyciela kosztami postępowania, w tym kosztami zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

Zaskarżonemu orzeczeniu zarzucił naruszenie art. 1049 § 1 k.p.c. przez niewłaściwą wykładnię i zastosowanie oraz art. 1049 § 2 k.p.c. przez brak jego zastosowania.

Wnioskodawca w odpowiedzi na zażalenie wniósł o jego oddalenie oraz o zasądzenie od uczestnika postępowania na swoją rzecz zwrotu kosztów postępowania zażaleniowego według norm przepisanych.

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje:

Zażalenie uczestnika postępowania zasługiwało na uwzględnienie.

W analizowanej sprawie nie było podstaw do uwzględnienia złożonego przez wnioskodawcę wniosku o nadanie klauzuli wykonalności, a to z przedstawionych poniżej względów.

Strony niniejszego postępowania w dniu 19 kwietnia 2012 roku zawarły przed mediatorem ugodę, która została zatwierdzona przez Sąd Okręgowy postanowieniem z dnia 10 maja 2012 roku. Zgodnie z treścią art. 183 14 § 2 k.p.c. zatwierdzenie takiej ugody następuje przez nadanie jej klauzuli wykonalności – jeśli podlega wykonaniu w drodze egzekucji, zaś w przeciwnym wypadku – przez wydanie na posiedzeniu niejawnym postanowienia o zatwierdzeniu ugody. Treść przytoczonego wyżej przepisu pozwala uznać, że wstępną czynnością sądu jest ocena przedłożonej mu ugody w aspekcie, czy zawiera ona treść nadającą się do wykonania w drodze egzekucji. Jeśli ugoda spełnia ten warunek, to jej zatwierdzenie następuje przez nadanie klauzuli wykonalności, a w przeciwnym wypadku przez wydanie postanowienia o zatwierdzeniu.

W niniejszej sprawie Sąd I instancji, po przeprowadzeniu wstępnej oceny ugody z dnia 19 kwietnia 2012 roku stwierdził, iż do wykonania, lecz po spełnieniu określonych warunków, nadaje się jedynie jej pkt 5, co znalazło wyraz w uzasadnieniu postanowienia o zatwierdzeniu ugody z dnia 10 maja 2012 roku. W związku z powyższym Sąd ten zatwierdził ugodę postanowieniem wydanym na posiedzeniu niejawnym. W tych okolicznościach niedopuszczalne było następnie uwzględnienie wniosku spółki (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w J. o nadanie klauzuli wykonalności ugodzie w pkt. 1, skoro rozstrzygnięcie to zostało już objęte postanowieniem z dnia 10 maja 2012 roku o zatwierdzeniu ugody.

Niezależnie od powyższego podzielić należy argumentację skarżącego, iż niedopuszczalne było przyjęcie, że wszystkie czynności określone w pkt 1 ugody mają charakter zastępowalny. O ile bowiem w gestii dłużnika leżało wykonanie inwentaryzacji instalacji oraz przygotowanie jej do legalizacji, o tyle samo wydanie świadectwa legalizacji należało już do Urzędu Miar i terminu wykonania tego obowiązku strony nie mogły określić w drodze ugody, gdyż nie było to od nich zależne. Sąd Okręgowy okoliczność tę całkowicie pominął przy wydawaniu zaskarżonego postanowienia, nie ustalając przy tym nawet, czy w/w obowiązki zostały wykonane przez dłużnika.

Wskazać wreszcie należy, że jeszcze przed wydaniem zaskarżonego postanowienia, tj. w dniu 22 czerwca 2012 roku, wydane zostały świadectwa legalizacji (k. 242, 243 i 244), o których mowa w pkt. 1 ugody, czemu wnioskodawca nie zaprzeczył, wskazując jedynie na opóźnienie w ich wydaniu (k. 254). Zatem obowiązek wynikający z pkt. 1 ugody został spełniony, zaś opóźnienie w jego wykonaniu może co najwyżej rodzić po stronie uczestnika postępowania obowiązek odszkodowawczy, pod warunkiem oczywiście wykazania przez wnioskodawcę przesłanek jego powstania.

Mając na uwadze powyższe Sąd Apelacyjny zmienił zaskarżone postanowienie na podstawie art. 386 § 1 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c. oraz art. 13 § 2 k.p.c. – pkt 1 postanowienia.

O kosztach postępowania zażaleniowego orzeczono na podstawie art. 98 § 1 i 3 k.p.c. oraz § 11 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 roku w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz. U. 2002 r. Nr 163, poz. 1349 ze zm.).

SSA M. Głowacka SSA J. Geisler SSA K. Ratajczak