Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt I CNP 78/07
POSTANOWIENIE
Dnia 15 listopada 2007 r.
Sąd Najwyższy w składzie :
SSN Irena Gromska-Szuster
w sprawie ze skargi R. J. o stwierdzenie niezgodności z prawem
prawomocnego wyroku Sądu Apelacyjnego w […]
z dnia 5 października 2006 r., wydanego w sprawie
z powództwa T. G.
przeciwko R. J.
o zapłatę,
na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 15 listopada 2007 r.,
odrzuca skargę.
2
Uzasadnienie
Wyrokiem z dnia 10 kwietnia 2006 r. Sąd Okręgowy w R. zasądził od
pozwanego na rzecz powoda kwotę 19 892 zł z ustawowymi odsetkami od dnia
uprawomocnienia się wyroku, oddalił w pozostałej części powództwo określone
ostatecznie na kwotę 25 126 zł oraz rozstrzygnął o kosztach procesu.
Na skutek apelacji pozwanego Sąd Apelacyjny wyrokiem z dnia 5
października 2006 r. zmienił zaskarżone orzeczenie w ten sposób, że zasądził od
pozwanego na rzecz powoda kwotę 17 327,50 zł z ustawowymi odsetkami od daty
uprawomocnienia się wyroku, oddalił powództwo w pozostałej części, orzekł o
kosztach procesu za pierwszą instancję, oddalił apelację w pozostałej części i
zasądził od powoda na rzecz pozwanego kwotę 260 zł tytułem zwrotu części
kosztów postępowania apelacyjnego.
Od powyższego wyroku powód wniósł skargę o stwierdzenie jego
niezgodności z prawem podając, jako wartość przedmiotu zaskarżenia kwotę
19 892 zł i wskazując, że zaskarża powyższy wyrok w całości. Jednocześnie
stwierdził, że przez wydanie zaskarżonego orzeczenia poniósł szkodę w wysokości
17 327,50 zł, bowiem ta kwota została zasądzona od niego na rzecz powoda i tę
kwotę powodowi przekazał.
Sąd Najwyższy zważył, co następuje:
Zgodnie z art. 4241
§ 1 k.p.c. skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem
prawomocnego orzeczenia przysługuje od prawomocnego orzeczenia sądu drugiej
instancji, gdy przez jego wydanie stronie została wyrządzona szkoda, a zgodnie
z art. 4245
§ 1 pkt 1 k.p.c. skarga taka powinna zawierać między innymi
oznaczenie orzeczenia, od którego jest wniesiona ze wskazaniem, czy jest ono
zaskarżone w całości lub w części i w jakiej części. Określenie to powinno być
zgodne z podaną wartością przedmiotu zaskarżenia i odpowiadać wyznaczonemu
w zaskarżonym orzeczeniu zakresowi interesu prawnego skarżącego oraz szkody
poniesionej na skutek wydania orzeczenia. Przedmiotem skargi może być bowiem
jedynie orzeczenie, którego wydanie spowodowało szkodę majątkową skarżącego.
Z tych względów nie może być przedmiotem zaskarżenia ta część orzeczenia, która
była dla niego korzystna. Dlatego przedmiotem skargi w rozpoznawanej sprawie
3
mogła być tylko ta część wyroku Sądu Apelacyjnego, w której nie uwzględnił on
apelacji pozwanego zasądzając od niego na rzecz powoda kwotę 17 327 zł
z ustawowymi odsetkami i orzekł niekorzystnie dla pozwanego o kosztach procesu
za pierwszą instancję. Tylko ta część orzeczenia mogła być bowiem źródłem
szkody skarżącego określonej na kwotę 17 327 zł. Nie mogła być natomiast
źródłem jakiejkolwiek szkody pozwanego ta część zaskarżonego wyroku, w której
Sąd Apelacyjny uwzględniając częściowo jego apelację oddalił powództwo ponad
zasądzoną kwotę ani ta część, w której zasądził od powoda na rzecz pozwanego
koszty postępowania apelacyjnego. Ta część wyroku Sądu Apelacyjnego nie mogła
być zatem przedmiotem skargi pozwanego o stwierdzenie niezgodności z prawem.
Z uwagi na to, że skarżący, wbrew powyższym zasadom, wskazał, iż
zaskarża wyrok Sądu Apelacyjnego w całości, co nie odpowiada podanej wartości
przedmiotu zaskarżenia, ani wskazanej wysokości szkody spowodowanej przez
wydanie tego wyroku, jak również wyznaczonemu przez to orzeczenie zakresowi
interesu prawnego pozwanego, należy uznać, że nie zostały spełnione wymagania
art. 4245
§ 1 pkt 1 k.p.c. oraz że zaskarżeniem objęto także tę część orzeczenia, od
której skarga pozwanemu nie przysługuje. Skutkowało to odrzuceniem skargi na
podstawie art. 4248
§ 1 k.p.c.
kg